1. Komplexný geofyzikálny prieskum Národnej kultúrnej pamiatky hradiska Rohačka, časť prvá – sídlisko Pod
Rohačkou – 1 etapa

Z geofyzikálneho prieskumu (foto: M. Furman)

 

 

Projekt podaný na Ministerstvo kultúry SR bol podporený sumou 4000 €

 

V septembri 2021 sme zabezpečili geofyzikálny prieskum formou magnetometrie časti lokality Pod Rohačkou.

 

Výsledky merania ukázali veľmi bohatý archeologický potenciál časti skúmaného územia.

Výsledná mapa anomálneho magnetického poľa (± 5 nT ) na podklade LLS snímku (zdroj produktov LLS: ÚGKK, vizualizácia LLS: T. Lieskovský).

Komplexná správa z merania s vyhodnotením bude súčasťou výskumnej dokumentácie z prieskumu otvoreného sídliska Pod Rohačkou, ktorý realizoval Krajský pamiatkový úrad Žilina pod vedením M. Furmana v spolupráci so Spolkom SEPTENTRIO v rokoch 2018-2021.

 

 

2. Archeologická topografia Považia – pripravujeme