Poslanie spolku SEPTENTRIO je:

Prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu kultúrneho povedomia obyvateľstva, k zachovaniu a prezentácii kultúrneho bohatstva regiónov severného Slovenska ako pokračovanie odkazu J. Kürtiho a ďalších osobností verejného života, ktorí sa v minulosti výraznou mierou podieľali na zachovaní, zbere a prezentácii hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva severného Slovenska.