Zakladajúcimi členmi sú: Martin Furman, Ľuboslav Záhorec a Zuzana Šimková.

Od roku 2022 výbor Spolku tvoria: Martin Furman (predseda), Barbora Lofajová Danielová (podpredseda), Martin Geško (hospodár).

Riadny člen:

 • riadnymi členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia so stanovami Spolku a jeho internou smernicou č. 1/2020 a sú plne spôsobilé na právne úkony a uhradia povinné členské poplatky.

Podporujúci člen:

 • Podporujúcimi členmi spolku sa môžu stať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú o tento druh členstva záujem a finančne alebo materiálne podporia činnosť spolku. Podporujúcim členom spolku sa stáva právnická alebo fyzická osoba podaním písomnej prihlášky a poskytnutím finančnej alebo materiálnej podpory.
 • O prijatí za člena združenia rozhoduje výbor Spolku.
 • Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 • Povinný členský poplatok je 20,- €/rok, tento poplatok zaplatí člen po nadobudnutí písomného potvrdenia o členstve.

Členstvo zaniká:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo spolku,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom spolku,
 • vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek písomnej výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých  dôvodov. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie, určené v článku 4.

Práva členov:

 • podieľať sa na činnosti spolku,
 • voliť a byť volený do orgánov spolku,
 • obracať sa na orgány spolku s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov spolku.

Povinnosti členov:

 • dodržiavať stanovy spolku,
 • pri výkone svojej práce dodržiavať etické a morálne princípy,
 • pomáhať pri plnení činnosti a cieľov spolku a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom spolku,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok spolku.