Činnosti spolku:

 • Vypracováva projekty na propagáciu a rozvoj turistického ruchu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) v oblasti archeológie a na realizáciu archeologických výskumov,
 • uchádza sa o tuzemské a zahraničné granty v oblasti činnosti spolku,
 • zasadzuje sa za spoločný postup orgánov samosprávy, štátnej správy, podnikateľov, občanov, momovládnych organizácií v oblasti poslania spolku,
 • ponúka vzdelávacie programy a prednášky zamerané na tému regionálnej archeológie, ochrany pamiatkového fondu a využitie archeologických nálezísk v cestovnom ruchu,
 • organizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia (besedy, súťaže, semináre, výstavy, prednášky, konferencie, atď.) v oblasti svojho záujmu,
 • ponúka priestor na prezentáciu výsledkov archeologických, stavebno-historických a umeleckohistorických výskumov v ŽSK,
 • organizuje aktivity pre propagáciu, rozvoj a ochranu kultúrnych a historických hodnôt regiónu,
 • propaguje archeologické náleziská a archeologické nálezy ŽSK formou publikačnej činnosti, informačných tabúľ, náučných chodníkov, odborných článkov v tlači a na webovej stránke spolku,
 • podnecuje obyvateľstvo k zdravému lokálpatriotizmu v snahe chrániť si svoje kultúrne dedičstvo pred stratou, ničením a vykrádaním,
 • spolupracuje s pracovníkmi krajského pamiatkového úradu, archeológmi a historikmi za účelom prezentácie výsledkov ich aktivít na poli ochrany kultúrneho dedičstva ŽSK,
 • informuje verejnosť o aktivitách na poli ochrany kultúrneho dedičstva v ŽSK,
 • venuje sa publikačným aktivitám v oblasti činnosti spolku,
 • vytvára elektronickú databázu publikačnej činnosti viažucej sa k histórii a výsledkom archeologických aktivít v rámci ŽSK,
 • vytvára elektronickú databázu obcí ŽSK so zameraním sa na ich históriu, kultúrne pamiatky, archeologické náleziská a nálezy,
 • spolupracuje s ďalšími záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosť,
 • spolupracuje so zahraničnými subjektmi v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov.