PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1958). Žilinský kraj v praveku. In Vlastivedný sborník Žilinského kraja, roč.
1, s. 5–32.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1960). Starożytne umocnenie w Divince kolo Žiliny. In Acta Archaeologica
Carpathica, Tom II, s. 135–142.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1961a).Archeologický prieskum stredného Poiplia roku 1955. In Študijné
zvesti AÚ SAV v Nitre, roč. 7, s. 5–197.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1961b). Archeologický výskum Považia. 1959–1960. In Vlastivedný zborník
Považia, roč. 4, s. 146–155.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1961c). Osídlenie severného Slovenska od doby laténskej po stredovek.
In. Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre, roč. 4, s. 194.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1962). Predhistorické vzťahy Čiech k severozápadnému Slovensku. In
Vlastivedný zborník Považia, roč. 5, s. 122–128.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1963). Výskum zaniknutého stredovekého kostola v Radoli. In Študijné
zvesti AÚ SAV v Nitre, roč. 11, s.229–258.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1964a). Predhistorické a včasnohistorické osídlenie Slovenského Pravna.
In Slovenské Pravno a okolie. Banská Bystrica 1964, s. 33–66.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1964b). Slovanské osídlenie severného Slovenska. In Vlastivedný zborník
Považia, roč. 6, s. 50–106.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1965). Severozápadné Slovensko v dobe laténskej a rímskej. In Vlastivedný
zborník Považia, roč. 7, s. 53–129.

PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1968). Výskum slovanských mohýl na Sverepci. In Vlastivedný zborník
Považia, roč. 9, s. 5–18.
PETROVSKÝ-ŠICHMAN, Anton (1970). Výskum slovanských mohylníkov v okolí Žiliny. In Študijné zvesti
AÚ SAV v Nitre, roč. 18, s. 194–202.

 

zdroj: MORAVČÍK, Jozef: Anton Petrovský-Šichman. In. M. Neumann – J. Mellnerová Šuteková (eds.). Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava 2020, 284-314.