1361 pri prezeraní hraníc Vyšného Kubína sa spomína osada Lescyna ako osada patriaca k hradu Orave (Kavuljak 1955, 147)
1369 kráľ Ľudovít povolil vyklčovať les medzi osadami Kubín a Meze (Mezihradné), z oboch strán potokov Pucovského a Kubínskeho a na tom mieste osadiť ľudí pre úžitok Oravského hradu. Podľa geografickej polohy to bolo okolie Leštín, Osádky a Srňacieho (Kavuljak 1955, 147)
1381 pred tým rokom sa Leštiny začali deliť na dve časti: Leščina Dolnia – Leštiny, Leščina Hornia – Osádka (Kavuljak 1955, 147)
1381 sa spomínajú Michal, syn Juroajov a Michal, syn Matejov z Horných leštín ako susedia hraničiaci s majetkami Kubínyich (Kavuljak 1955, 147)
1390 sa osada Leschina spomína ako vyklčovaná pôda a les na hranici osady Vyšný Kubín (Kavuljak 1955, 147)
1393 palatín Ladislav Opoľský ako majiteľ hradu Orava “w chotári wladnutí nasseho Lessčin tak gmenowaneho” dal Jakubovi, synovi Michalovmu, šoltýstvo so všetkými právami pod podmienkou, že les vyseká a osadí ľuďmi (Kavuljak 1955, 147)
1420 osada pod menom Lescyna patrí ako príslušenstvo hradu Orava (Kavuljak 1955, 147)
1479 Demeter, kastelán Oravy a podžupan Matej Kremnický na súde so siedmimi richtármi sedliackých obcí prisudzujú dedičné šoltýstvo v Leštinách rodine Brikciusovej (Kavuljak 1955, 147)
1548 kráľ Ferdinand odmenil za zásluhy Václava Zmeškala darujúc mu územie troch obcí: Leštiny, Osádku a Srňacie (Kavuljak 1955, 148)
1574 sú Lesschiny pána Zmeškala opustené a bez poddanských sedliakov (Kavuljak 1955, 148)
1611 Leštiny patria cirkevne k fare v Kubíne (Kavuljak 1955, 148)
1614 Zmeškalovci si sťažujú, že Thurzovi poddaní z Chlebníc, Dlhej lúky a Dubovej páchajú na ich pozemkoch veľké a neznesiteľné násilia a krivdy (Kavuljak 1955, 148)
1681 tu vznikla artikulárna evanjelická fara (Kavuljak 1955, 148)
1688 bol v Leštinách vybudovaný drevený ev. kostol, stojací dodnes (Kavuljak 1955, 148)
1772 tu žili 4 zemianské rodiny: Jóba, Štefana a Ladislava Zmeškala a Jozefa Okolicsányiho (Kavuljak 1955, 148)
1778 napočítali tu 227 ľudí, v tom už 5 zemianských rodín a len 30 poddanských (Kavuljak 1955, 149)
1930 tu bolo 256 ľudí v 55 domoch (Kavuljak 1955, 149)
1940 tu bolo 244 ľudí v 63 domoch (Kavuljak 1955, 149)