1559 vznik podzámockej osady je zviazaný s podzámockým majerom a kostolom, ktorý sa v tomto roku spomína (Kavuljak 1955, 209)
1559 podľa kánonickej vizitácie z tohto roku spravoval kostol farár zo Sedliackej Dubovej a patril mu i desiatok, ktorý mu neskoršie odňal oravský zemepán Peter Kostka (Kavuljak 1955, 209)
pol. 16. stor. pravdepodobne F. Thurzo založil majere rozprestierajúce sa okolo Oravského hradu: Hornia Lehota, Dolnia Lehota, Podzámok a Ratibor (Kavuljak 1955, 209)
1587 Hornia Lehota bola odtrhnutá od zámku a daná rodine Abaffy do úžitku (Kavuljak 1955, 209)
1606 prvá historická zmienka o podzámockom majeri (Kavuljak 1955, 209)
1619 podľa urbára tu boli dva majere: podhradný a ratiborský. Pod zámkom bola krčma, mýto, mlyn, píla, pivovar, valcha na súkno a mlyn, v ktorom sa robil pušný prach (Kavuljak 1955, 209)
1626 Oravský Podzámok pozostával z dvoch majerov: majer, ktorý bol pod zámkom, ku kotrému patrili i záhrady, šopy a rôzne budovy ako krčma, colná budova, mlyn, píla, pivovar, valcha, dielňa na pušný prach a liahne na ryby. Druhý majer – ratiborský, pozostával z pozemkov, pridelených kedysi Štefanovi Guzičovi, bývalému úradníkovi zámku a Martinovi Štetcovi, valaskému vojvodovi z Kňažej (Kavuljak 1955, 209)
1637 V Podzámku vzniká samostatná fara (Kavuljak 1955, 209)
17. stor. počas kuruckých vojen bol Podzámok spustošený (Kavuljak 1955, 209)
1686 záznamy hovoria, že majer bol vypálený a začal sa znovu budovať (Kavuljak 1955, 209)
1705 bol vydelený pozemok pre faru, kostol a školu pod zámkom (Kavuljak 1955, 210)
1774 postavená fara (Kavuljak 1955, 210)
1782 postavený kostol, ktorý po požiari r. 1827 sa vo väčšom rozsahu znova postavil až r. 1831 (Kavuljak 1955, 210)
1778 tu žilo 114 ľudí (Kavuljak 1955, 210)
1828 počet obyvateľov sa zvýšil na 383 ľudí žijúcich v 58 domoch. Okrem toho v Širokej bolo 7 domov a 40 ľudí. Obyvateľstvo Oravského Podzámku pozostávalo zo sluhov, remeselníkov, nájomníkov a úradníkov zámockého panstva. Urbárnici tu neboli (Kavuljak 1955, 210)
1870 podľa sčítania obyvateľstva tu bolo 47 domov a 398 ľudí (Kavuljak 1955, 210)