Názov obce pochádza od mena potoka Pucova (Kavuljak 1955, 216)
pol.16.stor.vznik dediny (Kavuljak 1955, 217)
okolo 1550Henrik Krížovský, prefekt Oravského zámku pre novozaloženú osadu Pucov odňal polia a inú pôdu poddaným zo Bzín (Kavuljak 1955, 217)
1574sa Puczow uvádza ako valaská dedina, patriaca vdove F. Thurzu. Podľa ďalších daňovýchsúpisov r. 1574-1575 tu boli 3 rale (Kavuljak 1955, 217)
1588boli v Pucove 3 valaské porty 
1590stanovil Juraj Thurzo hranice medzi Bzinami a Pucovom, o čom vydal listinu. Spomína sa v nej, že osadu Pucov založil a osadil pred 40 rokmi prefekt Oravského hradu Henrik Kriskowsky (Kavuljak 1955, 217)
1598tu bolo 25 sedliackych a želiarskych domov; r.1604 klesol počet domov na 7; r.1608 sa z týchto 7 domov pre neúrodnosť pôdy a hlad odrátali 4 domy, takže na zdanenie ostali iba 3 sedliacke domy (Kavuljak 1955, 217)
1615držal Puczov hoľu Nowe a chovalo sa tu 425 oviec (Kavuljak 1955, 217)
1624-1626mali mlyn, ralí bolo 9 zaľudnených a 2 pusté, osevnej plochy v celom chotári bolo na 780 lukien zrna, lúk na 105 vozov sena, žilo tu asi 50 rodín (250 ľudí) (Kavuljak 1955, 217)
1636kúpili Pucovčania od Námstova drevený kostol a r. 1637 ho postavili (Kavuljak 1955, 217)
1677Osada  Pucov pre neúrodnosť zeme a pre stratu dobytka, odvedeného čiastočne kurucmi, dostala sa v 80 rokoch 17. stor. do biedneho stavu, takže pri zdanení sa nenašli ani 2 úplne usadlosti a tí niekoľkí obyvatelia nemajú ani taký majetok, z ktorého by mohli vyžiť 1 mesiac. Aj majitelia šoltýstva sa dostali do veľkej chudoby a biedy (Kavuljak 1955, 217)
1690tu boli okrem šoltýstva obsadené 4 rale, ostatné boli pusté a vypálené (Kavuljak 1955, 217)
1712bolo 5 všetkých obývaných ralí s osevnou plochou na 160 prešporských meríc zrna a lúk na 44 vozov sena, remeselníkom bol 1 kováč (Kavuljak 1955, 217)
1715bolo 6 obývaných ralí, osevnej plochy na 1197 korcov zrna, lúk na 48 vozov sena; žilo tu 60 gazdov (asi 300 ľudí) (Kavuljak 1955, 217)
1778bolo v Pucove 376 ľudí na 11 raliach (Kavuljak 1955, 217)
1787bola v Pucove zriadená nová fara (Kavuljak 1955, 217)
1828bolo v Pucove 105 domov a 551 ľudí (Kavuljak 1955, 217)
1870bolo v Pucove 92 domov a 467 ľudí (Kavuljak 1955, 217)
1930tu bolo 79 domov a 386 ľudí (Kavuljak 1955, 217)