pol. 19. stor. Do tohto obdobia jestvovali v obci miestne časti, resp. osady: Ančikovany, Cinovisko, Črmnô, Ipochháza, Kráľovany, Leustachháza, Motkovisko, Priechod, Stráňany a Záhorovište (Uličný 2014, s. 196)
pol. 13. stor. Územie, na ktorom vzniklo sídlisko Svätý Kríž patrilo k majetkom Ľubele do tohto obdobia (Uličný 2014, s. 196)
druhá pol. 13. stor. Do tohto obdobia spadajú začiatky Svätého Kríža, vznikol z iniciatívy jeho prvých zemianskych vlastníkov (Uličný 2014, s. 196)
1300 Prvý zemiansky vlastníci nechali postaviť aj tunajší kostol (Uličný 2014, s. 196)
Zač. 18. stor. Pri kostole bola do tohto obdobia drevená zvonica (Uličný 2014, s. 197)
Zač. 19. stor. Kostol slúžil do začiatku 19. stor. (Uličný 2014, s. 197)
1819 V dedine postavili doteraz jestvujúci kostol (Uličný 2014, s. 197)
1584 V Ančikovanoch a v susednom Zahorovišti bolo 8 zemianskych kúrií (Uličný 2014, s. 197)
16. stor. Časť dediny, kde žili zemania Cinovci a mali tam aj svoje kúrie dostala názov Cinovisko (Uličný 2014, s. 197)
koniec 15. stor. Časť svätokrížskeho majetku bola majetkom uhorských kráľov ako súčasť panstva Hrádok (Uličný 2014, s. 197)
1584 V zemianskych samotách, resp. osadách bývali iba zemianske rodiny, okolo roku 1584 v nich stálo spolu 17 domov zemanov (Uličný 2014, s. 199)
koniec 16. stor., 17. a 18. stor. Svätý Kríž bol stredne veľkou dedinou, v ktorej bolo do 30 obývaných domov, ich obyvateľmi boli zväčša zemania, ale aj želiari a rodina miestneho farára (Uličný 2014, s. 199)
pol. 18. stor. Zemianske rodiny bývali len v častiach Ančikovany (bola tam jedna kúria) a Kráľovany (bolo tam 6 kúrií) (Uličný 2014, s. 199)
1828 Vo Svätom Kríži jestvovalo 70 obývaných domov, v ktorých žilo 602 dospelých obyvateľov, z nich skoro dve tretiny evanjelici, vyše tretiny rímskokatolíci a traja židia (Uličný 2014, s. 200)
prvá pol. 19. stor. Svätý Kríž bol stredne veľkou dedinou s poddanským, zemianskym a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 200)