70. roky 20. stor.[1]– LM v Ružomberku pod vedením V. Hanuliaka realizovalo archeologický prieskum zaniknutej baníckej osady Stará Boca nachádzajúca sa v k. ú. obce Vyšná Boca. V súpise archeologických lokalít z 9.–16. stor. na s. 41, 42 autor uvádza:

poloha Stará Boca sa nachádza JZ od obce Vyšná Boca v doline, ktorá je pramenišťom riečky Bocianky a menších bezmenných prítokov. Na starú ťažbu a dolovanie nás hneď upozornia miesta navŕšenej hlušiny, ktorá v niektorých miestach je uložená na úpätiach svahu. Stredná najširšia časť doliny – Stará Boca – je zo všetkých strán obkolesená vrchmi. Odhliadnuc od vysokej polohy mala výhodné podmienky pre osídlenie. Táto stredná časť doliny je posiata množstvom terénnych reliktov, ktoré sú pozostatkami stavebných objektov. Zistené relikty v súčasnosti prezrádzajú, že išlo iba o pravouhlé pôdorysy objektov. Kolové jamy sa nezistili, takže pravdepodobne objekty predstavovali zrubové stavby položené na zemi, prípadne na rohových kameňoch. Získané keramické a železné predmety z objektu rámcove ho datujú azda do konca 16. a začiatku 17. storočia. Keramické fragmenty zastupujú pomerne tenkostennú na kruhu vytáčanú keramiku v troch prípadoch glazovanú. Fragmenty sú z hrncovitých nádob s lievikovite vyhnutým a rímsovite zosilneným ústím. Výzdobu tvoria obvodové ryté čiary na pleciach nádoby. V jednom prípade je zastúpená aj kachlica. Fragment kachlice patril k reliéfnemu typu s geometrickou výzdobou. Povrch kachlice mal žltohnedú glazúru“ (Hanuliak 1981c, s. 41, 42).


[1] Informácia o tom, v ktorom roku výskum prebehol sa nezachovala. Rovnako neexistuje žiadna výskumná dokumentácia z tejto akcie. Jediným zdrojom je rukopis práce V. Hanuliaka „Súpis archeologických lokalít z 9.–16. stor. v okrese Liptovský Mikuláš“ z roku 1981. V LM v Ružomberku sa nenachádza ani hnuteľný archeologický materiál z tejto lokality.