1349 Najstaršia správa o Žiari, ktorý však jestvoval už pred týmto rokom (Uličný 2014, s. 230)
1580 Hospodárilo tu dvanásť sedliackych domácností, na majetkoch, ktoré sedliaci opustili, prípadne zabrali smrečianski zemania zriadili majer, na ktorom pracovali zväčša želiari (Uličný 2014, s. 230)
17. a zač. 18. stor. Chudobnenie a úbytok sedliakov striedavo pokračovalo (Uličný 2014, s. 230)
Pol. 18. stor. Bývali tam vo vlastných kúriách dve zemianske rodiny rodov Smrečiansky a Kmoško (Uličný 2014, s. 230)
1828 Žiar mal obývaných 42 domov, v ktorých žilo 400 dospelých obyvateľov, 348 evanjelikov a 52 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 230)
prvá pol. 19. stor. Žiar bol stredne veľkou dedinou s tradične poddanským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 230)