Názov súvisí so starým názvom rieky Studenej, ktorá sa kedysi menovala Bielou alebo Bielym potokom, ale azda viac súvisí s pomenovaním kopca Biel (Biela skala alebo Bjela), kde sa našli črepy keramiky z maldšej doby hradištnej a kde podľa povesti ľud stál niekedy kláštor templárov (Kavuljak 1955, 201)
1550-1554dedina teda vznikla pre príchodom F. Thurzu na Oravu r. 1556. Berúc do ohľadu, že lehota oslobodenia od dane trvala spravidla 12-14-16 rokov od založenia dediny, možno vznik Podbiela položiť asi do roku 1550-1554. V daňových súpisoch je dedina vedená pod menom Podbiely alebo Podbyelany  (Kavuljak 1955, 201)
1619na potoku Studená má zemepán 2 veľmi dobré píly, do ktorých všetci valasi a iní sedliaci , bývajúci pri rieke Orava, musia dovážať po 10 klátov (Kavuljak 1955, 201)
1624-1626majú v Podbieli mlyn šoltýsi Petro, Adam, Podbelanský a Juro Hudec Podbelanský. Osevnej plochy bolo na celkom chotári na 312 lukien zrna, lúk na 55 vozov sea, žilo tu 45 rodín. (Kavuljak 1955, 201,202)
1626pozemky poddaných v urbári boli označené ako „oroszok földei“ — valaské zeme (Kavuljak 1955, 202)
1715žilo tu 57 gazdov (okolo 300 ľudí) (Kavuljak 1955, 202)
1728tu bol múčny mlyn, píla a valchy (Kavuljak 1955, 202)
1780tu bola postavená kaplica, patriaca k fare v Nižnej, prerobená eskoršie r. 1802 a 1832 na kostolík, ktorý bol r. 1911 a 1930 rozšírený; stojí dosiaľ (Kavuljak 1955, 202)
1781tu bolo 11 hrnčiarov, 1 mlyn na rieke Studenej a 1 vodná píla (Kavuljak 1955, 202)
1786tu bol založený pivovar , obnovená píla a opravený mlyn (Kavuljak 1955, 202)
okolo 1803starostlivosťou zemepánov Oravského hradu vznikli na 3 miestach bane na železo, a to jedna v Zubrickej, druhá v Malatínskej a tretia v Oravickej doline nad osadov Oravice v tej časti hole Bobrovec, ktorá sa volá Furkaská skala (Kavuljak 1955, 202)
1828tu bolo 143 domov a 942 ľudí (Kavuljak 1955, 203)
1837-1838sa v Podbieli stavali železné hámre, ktorých zrúcaniny dosiaľ stoja za dedinou (Kavuljak 1955, 203)
1837Na vŕšku, ktoréjo meno je Biely, nachádzajú sa zostatky starého hradu (Kavuljak 1955, 203)
1870tu bolo 156 domov a 955 ľudí (Kavuljak 1955, 203)
1930tu bolo 194 domov a 837 ľudí (Kavuljak 1955, 203)
1940196 domov a 771 ľudí (Kavuljak 1955, 203)