Do Kysuckého múzea v Čadci doniesol p. Urbaník z Čadce v októbri 2011 sekerku z farebného kovu. Údajne ju našiel pri Semeteši v zalesnenom teréne.

O náleze bol následne upovedomený Krajský pamiatkový úrad v Žiline (ďalej len KPÚ Žilina), ktorý nálezcu kontaktoval a dohodol s ním obhliadku miesta nálezu. Koncom decembra 2011 sa obhliadka uskutočnila, no vzhľadom k zasneženému terénu nebolo možné miesto nálezu presne identifikovať. Poloha sa nachádza na okraji katastra obce Vysoká nad Kysucou, severne od polohy Semeteš. Ide o vyvýšenú polohu, v minulosti obrábanú terasovitou formou. Na ortofotosnímke z 1950 je poloha ešte nezalesnená. Na historických mapách lokalitu obkolesujú staré komunikácie vedúce na Jedľovník a Makov.

Sekerka bola nájdená detektorom kovov, asi 10 cm pod povrchom. Podľa výpovede nálezcu sa žiaden iný nález v bezprostrednom okolí nenachádzal.

Deskripcia nálezu

Plochá sekerka s mierne vejárovitým ostrím a súženým tylom – typ Jordanów. Priečny rez je takmer pravouhlý.

Dĺžka: 133 mm

šírka ostria: 44 mm

šírka tyla: 11 mm

váha: 252 g

Podľa M. Dobeša (2012, 79) medená sekerka s užším telom, rovným tylom a zreteľne vejárovite rozširujúcim sa ostrím, čo platí aj v prípade nálezu zo Semeteša, patrí k typu Jordanów. Nálezy tohto typu M. Dobeš (2012, 79-80) eviduje v Čechách (sedem exemplárov), v Poľsku (Szpunar 1987, 11-12, Taf. 1: 5, 11B), na Slovensku (Novotná 1970, 15, Taf. 2: 27, 34, 36) a v Maďarsku, kde majú označenie – typ Felsőgala. Ide o typ plochej sekerky, ktorý je datovaný priamo zo stredoeurópskeho kontextu. Už v niekoľkých príkladoch bola nájdená v hroboch jordanovskej kultúry v Sliezku (Dobeš 2012, 80). Zo Slovenska najznámejším nálezom medenej sekerky tohto typu je depot z Handlovej objavený spolu so sekeromlatom eponymného typu.

Z územia Javorníkov ,nachádzajúcich sa na severe Kysúc v blízkosti hraníc s Českou republikou, sme doteraz nepoznali žiaden praveký archeologický nález. Ide preto o unikátny doklad najstarších stôp osídlenia horných Kysúc. Zároveň je dôkazom, že aj toto územie bolo v praveku využívané a preto je potrebné aby mu v budúcnosti bola z radov archeológov venovaná väčšia pozornosť.

Použitá literatúra

Dobeš 2013 – M. Dobeš: Měď v eneolitických Čechách – Kupfer im Äneolithikum Böhmens. Disertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 16. Praha.

Novotná 1970 – M. Novotná: Die Äxte und Beile in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde. Abteilung 9. Band 3. München.

Szpunar 1987 – A. Szpunar: Die Beile in Polen 1. Flachbeile, Randleistenbeile, Randleistenmeissel. Prähistorische Bronzefunde. Abteilung 9. Band 16. München.