V roku 2006, v súvislosti s výkopom pre osadenie optického kábla na hradisku Tupá skala v k.ú. obce Vyšný Kubín bola výrazne narušená lokalita, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie  národné kultúrne pamiatky na Orave. S investorom a dodávateľom prác bolo vedené správne konanie o poškodení archeologického náleziska a nezabezpečení archeologického výskumu.

Spomínaný výkop obnažoval pomerne početný archeologický materiál. Išlo najmä o fragmenty keramiky, zvyšky kostí a mazanicu. Na niektorých miestach koncentrácia a charakter nálezov umožňoval predpokladať, že výkopom sa narušili objekty bližšie neznámeho charakteru. Možno tiež konštatovať, že výkopom sa zničili mnohé dôležité archeologické nálezové situácie.

Obr. 1

Medzi zozbieraným materiálom je najviac zastúpená keramika. Ide o rôzne druhy nádob počnúc menšími hrncovitými tvarmi a končiac fragmentmi zásobníc. Hojne sú zastúpené rôzne formované okraje nádob, menej dná, prevládajú črepy z tiel nádob. Ojedinele sa zachovali zdobené zlomky keramiky, získal sa aj fragment nádoby s uškom (Obr. 1). Okrem keramiky sa nadobudli viaceré pomerne masívne kusy mazanice aj s otlačkami konštrukcie obydlia. Niektoré exempláre mazanice ako aj keramiky vykazovali vysoký stupeň prepálenia spôsobený podľa všetkého silným požiarom. Sprievodnými nálezmi bol rôzny osteologický materiál, vyskytujúci sa bežne na tomto type lokalít. Ako zaujímavé sa javia evidentne opracované ploché kamenné predmety (pieskovec, neznáma hornina) okrúhleho tvaru.

LITERATÚRA

FURMAN, Martin – ČAJKA, Michal: Výsledky obhliadok archeologických lokalít na Orave v súvislosti s rôznymi investičnými zámermi. In. AVANS v roku 2006. Nitra 2008, s. 59-60