Na trase kanalizácie Turie – Porúbka situovanej východne od obce medzi prírodnou pamiatkou a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou „Turská skala“ a južným svahom „Holého dielu“ bola narušená doposiaľ neznáma archeologická lokalita. Napojenie na verejnú kanalizáciu obce Turie sa uskutočnilo v roku 2005. V apríli 2006 na spomínanej polohe realizoval Krajský pamiatkový úrad Žilina prieskum zasypanej ryhy kanalizácie. Asi 200 metrov od križovatky Porúbka – Turie sa objavili prvé črepy a mazanica (obr. 1). Materiál sa koncentroval v časti pred stĺpom elektrického vedenia, bližšie pri obci.

Obr. 1

Lokalita pravdepodobne súvisí s s priľahlou polohou „Hrádek“, ktorá chránila vstup do Rajeckej doliny zo severu. N. Holeša a N. Litera na temene brala zistili nálezy doby rímskej, slovanskej a stredoveké nálezy. Osídlené bolo aj južné úpätie „Hrádku“.

Na prelome rokov 2010 a 2011 sa vďaka novým poznatkom z prieskumu realizoval archeologický výskum na dnes už stojacej stavbe výrobnej a skladovej haly. Výskumom sa potvrdili staršie nálezy a okrem sídliskových vrstiev s pravekou keramikou bola preskúmaná aj jedna praveká pec.

 

LITERATÚRA

FURMAN, Martin – ZACHAR, Ján: Nové nálezy na trase kanalizácie v Rajeckej doline. In. AVANS v roku 2006. Nitra 2008.

Výskumná dokumentácia spoločnosti SAHI, č. T 463, archív KPÚ Žilina