Nálezisko sa nachádza na trase stavby „Lietava – Napojenie na verejnú kanalizáciu“, v polohe Do Lietavok. Predmetný úsek je situovaný južne od intravilánu obce Lietavská Lúčka (k. ú. Lietavská Lúčka) na terase ohraničenej zo západu cestnou komunikáciou medzi Lietavskou Lúčkou a Lietavou  a na východe železničnou traťou. Geograficky terasa vychádza z pahoraktinového reliéfu na západnej strane a smerom na východ sa napája na inundačné pásmo Račianky.

V súvislosti so zemnými prácami na trase predmetnej kanalizácie sa v dňoch 3.5., 5.5. a 5.9. 2006 uskutočnil záchranný výskum formou dokumentácie zistenej nálezovej situácie.

Počas sledovania zemných prác v priestore kanalizačnej ryhy  medzi šachtou 3 a šachtou 4  Krajský pamiatkový úrad Žilina identifikoval  praveké otvorené sídlisko, ktoré bolo v stratigrafii reprezentované jednou súvislou kultúrnou vrstvou. Mocnosť vrstvy dosahovala 50-70 cm, čo odzrkadľuje intenzitu osídlenia.

Nálezová situácia v blízkosti šachty 4, kde sa vrstva vaňovito zapúšťala do podložia, predstavuje pravdepodobne objekt nejasnej funkcie. Tento predpoklad potvrdzuje výplň vrstvy v predmetnom priestore, ktorá obsahuje zlomky mazanice, črepový materiál ako aj súvislú prepálenú plochu. V kontexte vrstvy sa hranice objektu nerysovali.

Obr. 1

Získaný nálezový materiál predstavuje predovšetkým atypická keramika z tiel poväčšinou  hrubostenných nádob. Črepy mali hrubozrnný charakter s vysokým podielom neplastických anorganických prímesí s mäkkým výpalom.  Na základe ojedinelých okrajových zlomkov resp. výzdobných fragmentov (obr. 1) možno nálezový súbor rámcovo  zaradiť do púchovskej kultúry.

Zistená nálezová situácia predstavuje otvorené sídlisko situované na riečnej terase Rajčianky. Rozsah a prípadnú vnútornú chronológiu môže spresniť až podrobnejší výskum. Dá sa však predpokladať, že sídlisko sa rozprestiera na širšej ploche terasy.

LITERATÚRA

FURMAN, Martin – ZACHAR, Ján: Nové nálezy na trase kanalizácie v Rajeckej doline. In. AVANS v roku 2006. Nitra 2008.