Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len „KPÚ Žilina“) vykonal dňa 11. 5. 2010 obhliadku skrývky ornice na stavbe, o ktorej nebol upovedomený. Pri obhliadke sa našla mierne zdeformovaná bronzová ihlica s kónickou hlavicou a zdureným ryhovaným krčkom (obr. 1).

Obr. 1

Napriek opakovaným obhliadkam na ploche budúcej stavby výrobno-odbytovej haly sa nepodarilo zistiť žiaden iný archeologický materiál. KPÚ Žilina na základe nálezu začal konanie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum. V rámci konania investor preukázal, že vrstva z ktorej pochádza ihlica bola navezená zo stavby METRO v severnej časti katastrálneho územia Bytčice (najjužnejšia mestská časť Žiliny).  Ihlica sa našla priamo na úrovni odkrytej plochy a bola mierne zdeformovaná, pravdepodobne ťažkým mechanizmom. Ide o ihlicu typu Bešeňová (Novotná   1980, s. 111) s kónickou hlavicou a zdureným kŕčkom, ktorý je zdobený jemným ryhovaním. Predstavuje pravdepodobne ojedinelý nález alebo časť depotu, čomu nasvedčuje absencia ďalších nálezov na sekundárnej polohe. Nie je však vylúčené, že pri stavbe METRA došlo k zničeniu aj ďalších archeologických situácií, o ktorých KPÚ Žilina nebol informovaný.

LITERATÚRA

FURMAN, Martin – REPKOVÁ, Stanislava: Obhliadky stavebných činností v žilinskom kraji. In. AVANS v roku 2010, Nitra 2015, s. 98-101

NOVOTNÁ, Mária: Die Nadeln in der Slowakei.  Prähistorishe Bronzefunde. München 1980.