V roku 2008 našiel občan Lietavskej Svinnej v časti Doluvsie, poloha Nad Mlynom sekerku a kosák z doby bronzovej. Predmety boli nájdené na neobrábanom pozemku v zemi, v hĺbke 15-20 cm. Nachádzali sa od seba  v metrovej vzdialenosti. Nálezca predmety daroval Považskému múzeu.

Obr. 1 Sekerka a kosák podľa Staneková-Krišková 2013, obr. 81: 1, 2

O p i s n á l e z o v
1. Bronzová sekerka s tuľajkou a uškom (obr. 1: 1). Ústie je mierne vykrojené, zdobené jedným plastickým prstencom.
Ostrie je pravidelné, klinovité. Výzdoba: dve zrkadlovo obrátené plastické poloblúkové rebrá, v strede
medzi nimi jedno zvislé plastické rebro. Výzdoba je obojstranná. Patina je zelenomodrej farby. Rozmery: dĺžka
79 mm, ø tuľajky 27 x 20 mm, šírka ostria 45 mm.
2. Bronzový kosák polmesiacového tvaru s rukoväťou (obr. 1: 2). Kosák je mierne deformovaný tlakom pôdy.
Výzdoba: dve plastické rebrá pozdĺž chrbtovej časti čepele. V časti rukoväte plastický výčnelok a oválny otvor.
Patina je zelenomodrej farby. Rozmery: dĺžka 200 mm, šírka čepele 24 mm.

Za analogicky príbuznú nálezu z Lietavskej Svinnej možno označiť bronzovú sekerku z Pobedimu
(Novotná 1970, tab. XLII: 773). Z územia obce doteraz nálezy z doby bronzovej neboli známe.

Na východnom okraji obce, približne 130 m západne od miesta nálezu depotu, bol nájdený praveký črep v profile záseku do južného svahu za novostavbou rodinného domu. Keramický fragment s pieskovo-hnedým povrchom a pieskovo-sivým lomom má výraznú hrubozrnnú anorganickú prímes.  Vzhľadom na to, že v profile nebola badateľná žiadna kultúrna vrstva, pravdepodobne nález pochádza  zo splachov zo svahu severne od hlavnej cesty a južne od Lietavského hradu, čo by svedčilo o osídlení tejto polohy  v praveku.

LITERATÚRA:

FURMAN, Martin: Zápisnica z obhliadky KPÚ Žilina č. ZA-09/1257-02/FUR. Nepublikované. Archív KPÚ Žilina.

FURMAN, Martin – REPKOVÁ, Stanislava: Obhliadky stavebných činností v žilinskom kraji. In. AVANS v roku 2010, Nitra 2015, s. 98-101.

NOVOTNÁ, Mária: Die Äxte und Beile in der Slowakei. Mníchov 1970.

STANEKOVÁ, Zuzana – KRIŠKOVÁ, Lucia: Nálezy lužickej kultúry z Lietavskej Svinnej. In. AVANS v roku 2009, Nitra 2013, s. 246-247.