Súčasťou zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Sobášneho paláca, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1322/2, bola v roku 2009 oprava inžinierskych sietí. Pri obhliadke stavby zástupcom Krajského pamiatkového úradu v Žiline, boli zistené archeologické nálezy – početné stredoveké črepy nachádzajúce sa na úrovni dna základového muriva. Na základe toho KPÚ Žilina predpísal realizáciu záchranného archeologického výskumu. Ten realizovali Považské múzeum v Žiline a KPÚ Žilina, pod odborným dohľadom AÚ SAV v Nitre.

Obr. 1 Zlomky stredovekej keramiky

Archeologický výskum, zameraný na dokumentáciu zistených archeologických nálezov v ryhe pre izoláciu objektu Sobášneho paláca, bol časovo a hlavne priestorovo limitovaný pokročilým stupňom zrealizovaných zemných prác. Preskúmaním úseku ryhy popri východnej fasáde v hĺbke 130-140 cm od súčasného terénu sa v južnej časti zistil narušený archeologický objekt, resp. torzo sídliskovej vrstvy, zasahujúcej pod základové murivo objektu Sobášneho paláca. Keramický materiál získaný zo začistenia zistenej kultúrnej vrstvy je možné rámcovo datovať do 14. až 15. storočia (Obr. 1). Ide o črepy z tiel a okrajov hrncovitých nádob. Výsledky záchranného archeologického výskumu preukazujú, že základové múry Sobášneho paláca boli zakladané v jeho juhovýchodnej časti do staršej vrstvy, prípadne sídliskového objektu.

Obhliadkou obnažených základových murív objektu sa tiež potvrdili výsledky výskumu, ktorý tu v roku 1967 pod vedením A. Vallaška uskutočnil vtedajší Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, že základy stavby predstavujú monolitný celok jednej stavebnej fázy (Vallašek 1972, 52).

LITERATÚRA:

VALLÁŠEK, Adrián: Niekoľko poznámok k tzv. Sobášnemu palácu v Bytči. In. Vlastivedný Zborník Považia 11, Martin 1972, 41-53.

FURMAN, Martin – KRIŠKOVÁ, Lucia – BEDNÁR, Peter: Záchranný archeologický výskum pri Sobášnom paláci v Bytči. In. AVANS v roku 2009, Nitra 2013, s. 100.