Dňa 8. mája 2017 bol realizovaný archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v katastri obce Liptovské Matiašovce. Ide o doposiaľ prvú dochovanú neolitickú výšinnú polohu na Liptove s bohatým zastúpením štiepanej industrie (pazúrik, obsidián a rádiolarit) a fragmentov keramiky z obdobia tzv. mladšej lineárnej keramiky. Výskum viedol Ľuboš Záhorec v spolupráci ďalšími archeológmi – Zuzanou Šimkovou, Martinom Furmanom a Jozefom Moravčíkom a viacerými dobrovoľníkmi, vrátane nálezkyne lokality – p. Tatiany Marušiakovej.

Časť účastníkov archeologického výskumu v Liptovských Matiašovciach

Výskum spočíval vo výkope troch archeologických sond, z ktorých v jednej sa zachytil plytký objekt s málopočetnou keramikou a štiepanou industriou, v ďalšej sonde kolová jama s rovným dnom. Povrchovým prieskumom bezprostredného okolia sa rozšírila kolekcia štiepanej industrie a keramiky o ďalšie veľmi pekné exempláre. Celá akcia prebehla v réžii spoločnosti Archeovýskum, s.r.o. s výraznou pomocou nášho spolku,  Krajského pamiatkového úradu v Žiline a samozrejme našich milých dobrovoľníkov. Spolok SEPTENTRIO sa bude snažiť  v budúcnosti o získanie finančných prostriedkov na systematickejší výskum. Náš prvotný zámer – overiť existenciu zahĺbených objektov sa podaril. Ďakujeme všetkým zúčastneným za veľmi peknú akciu.