Nové púchovské sídlisko v Turci

Krajský pamiatkový úrad v Žiline počas obhliadky budúcej výstavby rodinných domov v k. ú. obce Dolný Kalník zachytil dňa 15. marca 2018 okraj nového, doposiaľ neevidovaného sídliska púchovskej kultúry. Časť je narušená novou výstavbou. Archeologický výskum preukáže, v akom rozsahu. Stred sa nachádza na rozhraní katastrov Dolný Kalník a Dražkovce v polohe Farské, v súčasnosti na poľnohospodársky obrábanej pôde. Ide o ideálnu polohu pre osídlenie – blízkosť vodného toku, sklon terénu na juh a juhovýchod, ochrana pred severnými vetrami kopcom Bôry. Z prieskumu pochádza prevažne hrubostenná keramika z väčších zásobníc, ale aj zlomky situlových nádob s husto hrebeňovaným povrchom (obr. 1), niektoré s prímesou grafitu. Tento druh keramiky, typický pre obdobie púchovskej kultúry patrí k najrozšírenejším typom nádoby mladšej doby železnej. Teší nás, že archeologická mapa Turca je bohatšia o nové nálezisko z obcí, kde doposiaľ nebolo nič z praveku odbornej verejnosti známe.

obr. 1 Okraj situlovej nádoby z polohy Farské