Krajský pamiatkový úrad Žilina v spolupráci so Spolkom SEPTENTRIO začali v apríli roku 2018 realizovať systematický archeologický prieskum poľa v polohe “Pod Rohačkou” zo strany Ploštína. Rozhodnutie č. KPUZA-2018/4281-2/16893/KOP zo dňa 2. marca 2018 sa vzťahuje na výskum na vedecké a dokumentačné účely formou povrchového prieskumu a prieskumu detektorom kovov. 

Sklená perla z prieskumu (foto: D. Mišúr)

Pole pod Rohačkou bolo v minulosti známe systematickým vykrádaním nelegálnymi hľadačmi pokladov. Podľa ústnej informácie miestnych sa ešte v 90. rokoch 20. storočia dali voľným okom nachádzať na poli kovové predmety.  O celých nádobách vyorávaných pri poľnohospodárskych prácach môžme čítať v odborných článkoch z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Pamätníci si spomínajú na veľké kusy keramiky, ktoré sa dali na poli vidieť ešte niekoľko desaťročí dozadu. V súčasnosti je to bohužiaľ výrazne zničené intenzívnou orbou.

Napriek zmieneným negatívnym javom sa nám doteraz podarilo zachrániť viaceré zaujímavé a cenné nálezy, ktoré prinesú nový obraz o osídlení tejto výnimočnej polohy. Popri stále početnej keramike, z lokality pochádzajú sklené perly, ale i viaceré bronzové predmety, hlavne spony a drobné súčasti odevu.

Prieskum stále prebieha. Predpokladané ukončenie tejto fázy prospekcie je plánované v priebehu

Bronzová spona z prieskumu (foto: D. Mišúr)

budúceho roku, kedy sa pravdepodobne pristúpi k celoplošnému geofyzikálnemu prieskumu s cieľom zachytiť podzemné sídliskové štruktúry.

Archeologické nálezisko Pod Rohačkou je výnimočným dokladom osídlenia od obdobia doby bronzovej s presahom do doby rímskej. Pre Ploštínčanov tak predstavuje kultúrne bohatstvo, ktoré si treba vážiť a chrániť. Touto cestou vyzývame všetkých miestnych, aby ak na zmienenej polohe uvidia cudzích ľudí chodiacich po poli s detektorom kovov, nech rovno volajú políciu. V prípade, že by šlo o oficiálny prieskum, osoby, ktoré ho vykonávajú, nebudú mať problém si to obhájiť. Prieskum detektorom kovov bez povolenia na archeologickom nálezisku je trestný čin.