Pohľad na sondu 1 (foto: B. Danielova)

V septembri 2018 realizovalo Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne archeologický výskum na hradisku Ostražica v Nižnej pod vedením Mgr. Ľuboslava Záhorca zo spoločnosti ARCHEOVÝSKUM s.r.o. Výskum financovalo Oravské múzeum a obec Nižná. Lokalita bola skúmaná už v 19. storočí M. Kubínyim, neskôr v rokoch 1965, 1979 a 1989 P. Čaplovičom. Sondy rezali v teréne dobre viditeľné opevnenie. Výskum tejto sezóny bol orientovaný na priestor v rámci opevnenia. Snažili sme sa odpovedať na otázky akú mocnosť majú kultúrne vrstvy, ako dlho hradisko fungovalo, či sa tu nachádzali sídliskové objekty. V rámci areálu hradiska sme preskúmali 8 sond s rozmermi 5 x 1m, ktoré boli v závislosti od zistení rozširované.

Dno nádoby in situ (foto: M. Mišík)

Celkovo bolo vo vrstvách málo keramiky, prítomné boli najmä prepálené pieskovcové kamene, ktoré na hradisko ľudia priniesli pre vyrovnanie (splanírovanie) terénu, prípadne ako stavebný materiál. Pieskovec sa na lokalite nenachádza, nakoľko geologickú stavbu tvorí bridlica. Medzi zaujímavé situácie patria žliabky pravdepodobne pre kolové jamy, objekt okrúhleho tvaru vytesaný do skaly na južnom svahu akropoly, ktorý obsahoval veľké množstvo keramiky, uhlíkov, zvieracích kostí, či mazanice. Archeologický výskum doložil existenciu stavieb na hradisku, pričom všetok archeologický materiál by sme predbežne mohli zaradiť do halštatsko-laténskej fázy. Na presnejšie datovanie si počkáme po výsledkoch C14 analýzy.

Boli sme oprávnení realizovať aj detektorový prieskum, ktorý vykonal Spolok SEPTENTRIO. Okrem súčasných kovov sa nenašli žiadne archeologické nálezy, čo spolu s jamami na svahoch Ostražice potvrdzuje, že bola už dávnejšie vykradnutá.

Vyučovacia hodina dejepisu na Ostražici pre ZŠ v Nižnej (foto: B. Danielová)

Na výskume pomáhali aj rodáci z Nižnej, ktorí v rámci svojho voľna prispeli k prácam na výskume. Mnohí z nich „medzi rečou“ spomenuli zaujímavé informácie o vykopávkach svojich predkov na hradisku. Išlo o skupiny dnes už nežijúcich miestnych nadšencov archeológie, ktorí na lokalite „bezprízorne“ vykopávali keramiku, kosti, či bronzy. Tieto nálezy a detailné informácie sú žiaľ už dávno stratené.

 

Barbora Danielová
archeológ

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Na výskum sa prišla pozrieť aj špeciálna delegácia 🙂 (foto: M. Fúska)

Kolová jama na akropole (foto: B. Danielová)

Sonda č. 5. Superpozícia troch objektov – žliabky a kolová jama (foto: B. Danielová)