Medená sekerka (foto: B. Danielová)

V obci Hruštín (okr. Námestovo), poloha Predné Bosurčie, bola v potoku Hruštínka, nájdená plochá medená sekera. Ide vôbec o prvý praveký archeologický nález z katastra obce Hruštín. Nález bol odovzdaný do Oravského Múzea P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku miestnym rodákom J. Gáborom v roku 2017. Podľa slov nálezcu bola sekera objavená náhodne, a to pri vyberaní kameňov zo severného brehu potoka v extraviláne obce. Po dohode s nálezcom bola vykonaná obhliadka náleziska, ktorá zahrňovala GPS zameranie a prieskum okolia. Pri obhliadke neboli žiadne ďalšie artefakty zistené ani v okolí náleziska. V bezprostrednej blízkosti nie je možné doložiť prítomnosť človeka v praveku, keďže nad polohou sa v súčasnosti nachádza súvislý les a vegetácia.

Plochá sekera s konvexným prierezom s nevýrazne sa rozširujúcim oblým ostrím a rovným, mierne vklesnutým tylom (obr. 2; 3: 1). Dĺžka sekery je 13,6 cm, maximálna šírka 2,8 cm, hrúbka 1,6 cm a váha 440 g. Povrch je zo všetkých strán výrazne skorodovaný, so zvyškami modrozelenej, oranžovej a bielej patiny. Na náleze nie sú viditeľné žiadne stopy po povrchovej úprave, prítomnosti bočných líšt, prípadne zdobenia.

Medená sekerka z Hruštína (foto: B. Danielová)

Nálezca sekerky p. J. Gábor (foto: B. Danielová)

Účel eneolitických medených predmetov (sekier alebo klinov) je v literatúre opisovaný rôzne. Starší názor vychádza z plynulého vývoja plochých kamenných sekier a pripisuje im funkčný význam (Čaplovič 1987, 31 n). V súčasnosti sa odborná verejnosť prikláňa k symbolickej interpretácii ťažkých medených sekeromlatov a plochých sekier, ktoré mali označovať prestíž ich vlastníkov (Kuna 1989; Dobeš a kol. 2010, 66). Väčšina eneolitických medených predmetov v strednej Európe je bez nálezového kontextu, čím neprispievajú k problematike interpretovania postavenia a funkcie medených sekier v rámci spoločnosti. Sekera z Hruštína a dýka z Istebného pochádzajú z potokov a hypoteticky ich možno spájať s votívnymi darmi podobne, ako sú interpretované analogické nálezy z územia Poľska (Nebelsick/Łyszkowic 2015).

zdroj:

Článok Barbory Danielovej: Medená sekerka z Hruštína. In: Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia 27, Ročník CXI – 2017. Bratislava 2017, s. 43-47

celý článok nájdete tu:

https://www.academia.edu/35927734/Meden%C3%A1_sekera_z_Hru%C5%A1%C3%ADna_-_Fund_eines_Kupferbeils_aus_Hru%C5%A1t%C3%ADn