Liptovské múzeum v Ružomberku a spoločnosť Archeovýskum s. r. o. pokračujú tento rok už štvrtou sezónou v archeologickom výskumne na vedecké a dokumentačné účely na národnej kultúrnej pamiatke – hradisku Rohačka, k. ú. Ploštín. Výskum je zameraný na preskúmanie bezprostredného okolia zaniknutého domu  – polozemnice, ktorý bol preskúmaný v roku 2014 z obdobia mladšej doby bronzovej so stopami po kamennej podmurovke a kolových jamách dokladajúcich nosné drevené trámy.

Paralelne s archeologickým výskumom, na ktorý dal súhlas vlastník pozemku – Pozemkové spoločenstvo Ploštín, sa od jari 2018 realizuje prieskum Pod Rohačkou na poľnohospodársky obrábanom poli. Prostredníctvom detektorov kovov  zachraňuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci so Spolkom SEPTENTRIO v prvom kroku kovové nálezy pred nelegálnym vykrádaním náleziska. Budúci rok 2019 sa v prieskume plánuje pokračovať a následne v prípade získania finančných prostriedkov sa zrealizuje komplexný geofyzikálny prieskum od úpätia Rohačky po prístupovú komunikáciu. Výsledky geofyzikálneho prieskumu nám napomôžu pri predstave rozsahu osídlenia a definovania ďalších krokov pre prípadný rozsiahlejší archeologický výskum.