Sekeromlat z Varína (foto: M. Furman)

Dňa 29. mája 2019 doniesol na Krajský pamiatkový úrad Žilina p. Martin Šálek kamenný sekeromlat, ktorý našiel vo Varíne, v polohe Dúbravy, v mieste novej lesnej cesty, v záreze svahu. Podľa jeho výpovede sekeromlat sa nachádzal priamo na povrchu.

Dňa 4. 6. 2019 archeológovia Krajského pamiatkového úradu v Žiline spolu s nálezcom vykonali obhliadku miesta nálezu a bezprostredného okolia. Miesto nálezu sa nachádza na hranici katastrov Varína a Krasňan. Polohu predstavuje svah, ktorý lievikovite klesá smerom na juh a ústi do dolinky. Prieskum celej dĺžky novovytvorenej lesnej cesty nepreukázal prítomnosť žiadnych ďalších hnuteľných archeologických nálezov, ani vrstiev, či objektov. Tesne pod pôdnym krytom, o hrúbke cca 10 cm, sa na celom úseku novovytvorenej lesnej cesty nachádza sterilné podložie.

Lesná cesta, v záreze ktorej bol na povrchu nájdený kamenný sekeromlat (foto: M. Furman)

Nález kamenného sekeromlatu, datovaného do obdobia neskorej doby kamennej (eneolit) je zrejme stratovým nálezom, resp. ojedinelým nálezom a nesúvisí z osídlením okolia nálezu. Nemožno však vylúčiť, že v širšom okolí nás prekvapí nové archeologické nálezisko z doby medenej 🙂 Z neďalekej polohy Železná studňa je známe osídlenie z doby rímskej a z obdobia 10.-11. storočia.

Nálezcovi touto cestou ďakujeme a môže sa tešiť na nálezné.

Link na článok uverejnený v Žilinskom večerníku dňa 04.02.2020

https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-najnovsom-vydani-zilinskeho-vecernika-si-precitate/10438/