Objekt s kamennou podmurovkou. Foto: Ľ. Záhorec

Od apríla do augusta 2019 prebiehal v Stošiciach archeologický výskum na stavbe “IBV Stošice“, pod vedením spoločnosti ARCHEOVÝSKUM s.r.o. Na výskume sa podieľali aj členovia Spolku SEPTENTRIO. V polohe, kde bol realizovaný archeologický výskum, existovala dedina Podhorany, spomínaná aj v písomných prameňoch. Doklady osídlenia siahajú od stredoveku po 18. storočie.

Predstihovým prieskumom pomocou detektorov kovov boli nájdené viaceré kovové archeologické nálezy (napr. olovená guľka, novoveká minca, ozdobné kovanie). Výskum pokračoval plošnou skrývkou ornice na vytýčenej trase pre plánované komunikácie. Na zníženej ploche bolo zistených, odborne archeologicky preskúmaných

Stredoveká keramika z výskumu v Stošiciach. Foto: Ľ. Záhorec

a zdokumentovaných okolo 59 sídliskových archeologických objektov. Išlo o rôzne sídliskové jamy, pece, ale aj obytné objekty s kamennou podmurovkou, pričom minimálne o jednom možno hovoriť ako o stavbe zemianskej kúrie. Získaný bol početný archeologický materiál, predovšetkým keramické črepy, ale aj mazanica, väčšie a menšie kovové predmety a zvieracie kosti. Objekty sú datované do neskorého stredoveku a novoveku.

Jeden z odkrytých objekjtov v Stošiciach. Foto: Ľ. Záhorec
Preskúmaná jedna z pecí. Foto: Ľ. Záhorec
Pec s kamenným obvodovým vencom. Foto: Ľ. Záhorec