Blízky spolupracovník, člen Spolku SEPTENTRIO p. J. Uličný doniesol na KPÚ Žilina koncom roka 2017 o. i. nález pravekej keramiky – dva hrubozrné črepy a kusy železnej trosky, ktoré našiel pri povrchovom prieskume v polohe Bôrovie 2, k. ú. Dovalovo.

Archeologický prieskum sa na tomto území doposiaľ nerealizoval a nebol tu evidovaný žiaden archeologický nález/nálezisko. Terénna obhliadka miesta odovzdaných nálezov bola realizovaná v decembri 2020. Miesto nálezu pravekých črepov a prepálených vrstiev spolu so železnou struskou boli lokalizované a potvrdené. Ide o doposiaľ neznámu archeologickú lokalitu, z ktorej okrem hrubozrných črepov a železnej strusky pochádza aj mazanica.

V súbore črepov sa nachádza jeden zlomok z dna hrubostennej nádoby a jeden neprofilovaný okraj (obr. 1: 3, 4). Ide o  nekvalitne vypálené nádoby oxidačného výpalu s vysokým obsahom drobných kamienkov.

Obr. 1 Vybrané archeologické nálezy z polohy Bôrovie 2 (spracoval: M. Furman).

Ani jeden zo získaných črepov nemá dochované znaky, charakteristické pre bližšie časové zaradenie. Podľa vyjadrenia odborníka na pravekú keramiku severného Slovenska, p. M. Daskalakisa[1] na základe zloženia črepov, rozmerov nádob z ktorých pochádzajú a ich hrúbky ide jednoznačne o keramiku púchovskej kultúry. Na dvoch exemplároch získanej mazanice sú stopy po odtlačkoch prútia (obr. 1: 1) a guľatiny (obr. 1: 2). Niektoré kusy železnej trosky obsahujú železovinu. Povrchovým zberom sa získal aj početný súbor rôzne veľkej železnej strusky. Niektoré kusy obsahujú železovinu a vykazujú znaky železného koláča. Na jednom dochovanom kuse sú stopy po odtlačkoch zrejme dreveného uhlia (obr. 1: 5). Na základe získaného materiálu môžeme predpokladať, že ide o miesto zaniknutého výrobného sídliska, zameraného na spracovanie železnej rudy. Sídlisko je situované strategicky v dolinke neďaleko vodného toku s výhľadom na veľkú časť Liptovskej kotliny (obr. 2).

Obr. 2 Pohľad z archeologického náleziska na severovýchod (foto: M. Furman).

V blízkosti miesta nálezov sa nachádza historická krajinská cesta prepájajúca Liptov so Spišom a Horehroním, známa už od 14. stor. Roku 1364 dal kráľ Ľudovít ju prebudovať na obchodnú cestu  zo Žiliny do Košíc. Od roku 1553 začali po nej jazdiť poštovné dostavníky z Bratislavy do Košíc.

V roku 2019 bolo toto archeologické nálezisko prvý krát zmienené v článku autora „Nové archeologické objavy na Liptove v roku 2017 – význam laických spolupracovníkov pre prácu archeológov (Furman 2019, 43-44).

[1] Za osobnú konzultáciu mu touto cestou autor vyslovuje poďakovanie.

zdroj:

Furman, Martin. Dovalovo. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 25-27.