V súvislosti s vybudovaním nových parkovných miest v Kohútovom sade v meste Dolný Kubín, zástupca KPÚ Žilina vykonal v roku 2017 obhliadku výkopových prác po odstránení vrchnej vrstvy zeminy s cieľom overiť archeologický potenciál územia. V deň obhliadky bola stiahnutá vrstva do hĺbky max. 40-45 cm v miestach budúceho parkoviska pozdĺž západnej strany stavby (obr. 2). Celý vykopaný úsek bol podrobne vizuálne preskúmaný vrátanie prieskumu detektorom kovov. Obhliadkou sa na dne výkopu zistila recentná, t.z. novodobá navážka obsahujúca ojedinele aj novoveký materiál – glazované zlomky keramiky a železné predmety.

K zaujímavým nálezom patrí strieborný 10 grajciar Františka Jozefa z roku 1869 razený v Kremnici. Keďže rozsah výkopových prác bol finálny, situácia nevyžadovala ďalšiu obhliadku stavby.

Obr. 1 10-grajciar Františka Jozefa z roku 1869

Opis mince: Uhorsko, František Jozef (1848-1916), 10 grajciar 1869, Kremnica; priemer: 18 mm, váha 1,45 g. Lit. Huszar 1979, č. 2161, s. 309.

Obr. 2 Pohľad na časť stiahnutej vrstvy zeminy v miestach nálezu 10-grajcara (foto: M. Furman).

 

zdroj:

Furman, Martin. Dolný Kubín. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 23-24.