Krajský pamiatkový úrad Žilina uskutočnil v roku 2017 obhliadku inžinierskych sietí na prístupových komunikáciách v k. ú. obce Brezovica na novo vymedzenom území pre výstavbu rodinných domov, v polohe Brezové. V deň obhliadky bol na komunikáciách plánovanej výstavby nasypaný makadam, čím nebolo možné uskutočniť plnohodnotnú obhliadku. Na časti stavby sa nachádzal výkop cca 50 m dlhý pre osadenie vodovodu (obr. 2). V profile výkopu bolo možné sledovať zloženie vrstiev – pod ornicou sa nachádza piesčité podložie.

Na obnaženom úseku nebolo zistené narušenie žiadneho objektu ani kultúrnej vrstvy. Na viacerých miestach predmetného územia boli realizované stavebné práce súvisiace s výstavbou rodinných domov. Na jednom pozemku bola stiahnutá ornica a pripravená plocha pre výkop základov. Prieskum detektorom kovov nepreukázal žiadne relevantné kovové nálezy. Na plochách pre budúcu výstavbu sa však objavovali pomerne početné zlomky novovekej, azda aj stredovekej keramiky (obr. 1: 1), ktorá bezpochyby súvisí s využívaním polohy v minulosti na poľnohospodárske účely. Analýzou druhového zloženia keramiky by bolo možné poukázať na počiatky využívania predmetného územia.

Obr. 1 Novoveká keramika z obhliadky. (spracoval: M. Furman).

 

Obr. 2 Výkop pre vodovod na prístupovej komunikácii (foto: M. Furman).

 

zdroj:

 

Furman, Martin. Brezovica. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 21-22.