KPÚ Žilina uskutočnil dňa 24. 4. 2017 krátky povrchový prieskum polohy Nad zásady na základe vizuálnej obhliadky miesta – rovinatá poloha v blízkosti vodného toku sa javila ako vhodné územie pre osídlenie. Poloha sa nachádza na pravom brehu bezmenného potoka južne až juhozápadne od obce Belá-Dulice.

Povrchovým zberom na poli s čerstvo nasiatou obilninou sa na viacerých miestach nachádzali hrubostenné črepy z tiel nádob, bez výzdoby. Zväčša ide o kombináciu oxidačno-redučného výpalu. Kým vnútro nádob je vypálené do čierna vonkajšie steny sú vypálené do červena.

Jeden zlomok hrubostennej nádoby je z jemne plavenej hliny vypálenej do svetlo hneda s viditeľným lešteným povrchom, typickým pre obdobie púchovskej kultúry[1]. Väčšina so získaného keramického materiálu má vysoký obsah anorganickej prímesi v podobe rôzne veľkých kamienkov. Jeden tenkostenný črep s lešteným čiernym povrchom by mohol patriť aj ľudu lužickej kultúry. Dva črepy boli nájdené aj na ľavom brehu bezmenného potoka. Nie je preto vylúčené, že pôvodné sídlisko sa rozprestieralo po obidvoch stranách potoka.

Obr. 1 Pohľad na severozápad na územie prieskumu s doloženými pravekými a stredovekými črepmi (foto: M. Furman).

[1] Nálezy črepov posúdil osobne aj dr. J. Moravčík a prisúdil ich k obdobiu púchovskej kultúry.

Územie je vhodné na povrchovú prospekciu pri ideálnych podmienkach na overenie archeologického potenciálu. Zároveň prípadne rozširujúcu zástavbu podmieniť predstihovým archeologickým výskumom ideálne s využitím geofyzikálnych metód.

Zdroj:

Furman, Martin. Dulice. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 31-32.