Dňa 31. 10. 2016 M. Furman dostal správu od M. Grencnera z Folkušovej o ťažbe dreva v blízkosti známeho hradiska. Ako uviedol v maili, má obavu, že ťažba môže zasahovať priamo do hradiska. Okrem toho sa v tej dobe už upravovala cesta ktorá poškodzuje terasovitý terén pod lesom. Po spresnení informácií o polohe výstavby lesných ciest, zástupca KPÚ Žilina uskutočnil obhliadku ťažby dňa 11. 11. 2016.

Pri ústi doliny v polohe Palčekové lazy sieť nových lesných ciest výrazne narušila archeologické vrstvy, z ktorých pochádzal archeologický materiál – prevažne zlomky pravekej keramiky a mazanice (Obr. 2).

Obr. 2 Časť narušenej kultúrnej vrstvy novou lesnou cestou (foto: M. Furman).

Výnimočný nález bol objavený priamo v obnaženom profile narúšajúcom kultúrnu vrstvu – miniatúrny dvojramenný čakan (Obr. 1, 3) z mladšej doby bronzovej (Novotná/Furman 2018, 90).

Obr. 3 Nálezová situácia miniatúry dvojramenného čakana (foto: M. Furman).

Zistené skutočnosti boli podnetom na zvolanie stretnutia za účasti vlastníkov pozemkov – predsedu pozemkového spoločenstva, zástupcu ťažobnej spoločnosti a odborného lesného hospodára. Stretnutie sa uskutočnilo na mieste porušených kultúrnych vrstiev. Vzájomne bolo dohodnuté, že pozemkové spoločenstvo: združenie vlastníkov súkromných lesov Folkušová zabezpečí odborné zdokumentovanie všetkých zistených skutočnosti formou archeologického výskumu, na základe podmienok stanovených v rozhodnutí KPÚ Žilina. Archeologický výskum následne realizovala spoločnosť VIA MAGNA, s. r. o., ktorej zástupcovi Dr. M. Horňákovi dňa 29. 9. 2017 M. Furman osobne odovzdal nálezy z obhliadky pozostávajúce zo 16 ks črepov, 2 ks mazanice a 1 ks miniatúry dvojramenného čakana.

Nález miniatúry dvojramenného čakana bol publikovaný (bez obrazovej prílohy) v článku o dvojramenných čakanoch z Belá Dulíc (Novotná/Furman 2018, 77, 85, 89, 90).

zdroj:

Furman, Martin. Folkušová. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 33-34.