Dňa 14.10.2014 KPÚ Žilina z vlastného podnetu vykonal obhliadku stavebných prác v k. ú. obce Háj, ku ktorým sa v minulosti nevyjadroval. Keďže stavebné práce sa realizovali v centre jednej z najstarších obcí Turca, archeológ KPÚ Žilina predpokladal možnosť narušenia archeologických situácií na predmetnom území. V deň obhliadky bola realizovaná kanalizácia v celej dĺžke STOKY „A-2-1“, pričom časť už bola zasypaná a nebolo teda možné uskutočniť obhliadku celého úseku. V  západnej časti STOKY „A-2-1“ boli z profilu vybraté fragmenty včasnonovovekej keramiky, ktoré sa však nachádzali premiešané v podkladnej vrstve cestnej komunikácie.

Pri šachte č. 60, pod podkladnou vrstvou miestnej komunikácie, bola zachytená narušená archeologická vrstva, resp. objekt s viacerými kúskami rôzne veľkej mazanice s odtlačkami po drevenej konštrukcii a tromi fragmentmi črepov. Fragment zvieracej kosti sa pri začisťovaní kultúrnej vrstvy rozpadol. KPÚ Žilina následne podal podnet na zabezpečenie zistených archeologických skutočností a podmienil ďalšie práce ich oznámením vopred na KPÚ Žilina. Archeologickým výskumom sa podarilo zdokumentovať narušený objekt v dĺžke cca 2 m. Z objektu pochádzajú zlomky hrubostennej keramiky a rôzne veľké zlomky mazanice, ktoré pravdepodobne patria do obdobia lužickej kultúry. Pri druhej obhliadke 3. 11. 2014 KPÚ Žilina v bočnej vetve kanalizácie už nezistil žiadne archeologické nálezy. Bohužiaľ, najzaujímavejšiu časť výkopu pre kanalizáciu stavebníci zasypali pred príchodom archeológa KPÚ Žilina.

Obr. 1 Vyznačenie miesta nálezu pravekej keramiky a mazanice (spracoval: M. Furman).

Zdroj:

Furman, Martin. Háj I. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 35-36.