KPÚ Žilina uskutočnil obhliadku v súvislosti s odstraňovaním novodobej dlažby v rámci svätyne r. k. kostola sv. Kozmu a Damiána v Háji. Novodobá dlažba bola uložená na suť siahajúcu do hĺbky 45 cm od pôvodnej úrovne (obr. 1). Výplň sutín predstavoval veľmi jemný materiál držiaci vlhkosť. V zásype boli zároveň rôzne veľké lomové kamene (pravdepodobne z prestavieb kostola), fragmenty tehál bez značky s rozmermi: 27,5 x 14,5 x 6 cm a pôvodnej pieskovcovej dlažby dvoch typov.

Prvý typ má rozmery 37 x 35 x 4 cm, druhý typ 32 x 32 x 2,5 cm (obr. 2).

Obr. 2 Dva typy pieskovcovej dlažby zo svätyne kostola (foto: M. Furman).

Výkopmi neboli narušené žiadne hroby. Úroveň po odstránení sutín predstavuje nerovný povrch maltového lôžka na viacerých miestach so stopami po pôvodnej pieskovcovej dlažbe druhého typu s rozmermi 32 x 32 x 2,5 cm s klasickým ukladaním do viazanej väzby. Pri severovýchodnom rohu svätyne a pred menzou sa nachádza vápenná podlaha s udupaným povrchom – pred menzou výrazne preliačená – zrejme z dôvodu pochovávania v tomto priestore. Zdá sa, že pieskovcová dlažba bola kladená na pôvodnú vápennú podlahu. Pozdĺž južnej steny sa maltové lôžko nenachádzalo. Pieskovcová dlažba pravdepodobne súvisí s prestavbou kostola začiatkom 17. storočia. Pôvodnú stredovekú podlahu mohla tvoriť tehlová podlaha osadená do maltového lôžka, prípadne čistá vápenná podlaha s udupaným povrchom, ktorá sa zachytila pred menzou.

zdroj:

Furman, Martin. Háj II. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 37-38.