V súlade so záväzným stanoviskom KPÚ Žilina stavebník oznámil začiatok výkopových prác na stavbe rozšírenia vodovodu a kanalizácie na novovzniknutej miestnej komunikácii v k. ú. Hornej Lehoty. V deň obhliadky 22. 8. 2016 bola ryha pre osadenie inžinierskych sietí vykopaná a z časti zasypaná. Na južnom úseku stavby v otvorenom výkope sa v dĺžke cca 20 m nachádzala porušená archeologická vrstva so stopami po výraznom prepálení s výskytom uhlíkov, mazanicou, zlomkami nádob, kachlíc a zvieracími kosťami. Na základe získaného materiálu bolo možné na obhliadke skonštatovať, že výkopom bol narušený archeologický objekt, pravdepodobne staršia stavba z obdobia 18. až 19. storočia.

Podľa florálneho motívu zlomku neglazovanej kachlice a sprievodných zlomkov keramiky je datovanie do tohto obdobia opodstatnené (obr. 1).

Obr. 1 Zlomok kachlice z narušeného objektu (foto: D. Mišúr).

Na podklade 2. vojenského mapovania a ortofoto snímkov z roku 1950 možno predpokladať, že v mieste zachytenej kultúrnej vrstvy stal hospodársky alebo obytný objekt. KPÚ Žilina pozastavil v mieste zistených nálezov stavbu do doby zabezpečenia archeologického výskumu. Archeologický výskum následne realizovala spoločnosť Archeovýskum s. r. o. dňa 31. 8. 2016. Výskum preukázal porušenie výrazne prepálenej kultúrnej vrstvy s uhlíkmi, mazanicou a keramikou. Na základe zistených skutočností realizátor výskumu predpokladá narušenie pozostatkov novovekého archeologického objektu, zrejme drevenice z obdobia 18.-19. stor.

Zlomky keramiky zastupujú zväčša neglazované kusy z tiel hrncovitých nádob, profilované okraje, zlomky z dien a masívne uško. Prevažuje oxidačný výpal a vyšší obsah anorganického ostriva v podobe drobných kamienkov a piesku (obr. 2).

Obr. 2 Zlomky keramiky z narušeného objektu (foto: D. Mišúr).

Obr. 3 Detail na prepálenú vrstvu s mazanicou a zlomkami keramiky (foto: M. Furman).

zdroj:

Furman, Martin. Horná Lehota I. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 39-40.