V súvislosti s obnovou národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Hornej Lehote, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 220/0 sa okrem iného realizovali nové prístupové chodníky ku kaštieľu a v jeho okolí. Projekt vyžadoval zemné práce v rozsahu plánovaných trás podľa predloženého projektu. KPÚ Žilina v tejto súvislosti vykonal obhliadku výkopov dňa 5. 4. 2017. Výkopy široké 120 cm a cca 20 cm hlboké nenarušili žiadne archeologické situácie. V sťahovanej vrstve sa nachádzalo veľké množstvo recentného odpadu. Pod ňou sa však nachádzali zaujímavé novoveké nálezy.

Prieskum detektorom kovov v línii budúcich chodníkov sa ukázal ako opodstatnený.  Na viacerých miestach sa podarilo nájsť mince z obdobia od začiatku 19. storočia až po socialistické razby. Okrem mincí sa našla jedna olovená plomba z vreca múky pôvodom z Lučenca, kvality č. 7 (obr. 1),

Obr. 1 Olovená plomba z kaštieľa v Hornej Lehote (foto: D. Mišúr).

päť novovekých gombíkov a dve vojenské nášivky v tvare orla, patriace členovi horského útvaru nosené na golieri vojenskej uniformy (obr. 2).

Obr. 2 Vojenské nášivky horského pešieho pluku nájdené pri kaštieli v Hornej Lehote (spracoval: M. Furman).

Všetky nálezy boli objavené plytko, max. 10 cm pod skrývkou. Zaujímavým nálezom je jedna líra Viktora Emmanuela III. z roku 1906 kedy kaštieľ postupne upadal (obr. 3).

Obr. 3 Jedna líra Viktora Emmanuela III. z roku 1906 (foto: M. Furman).

Pri obhliadke areálu kaštieľa bolo zistené veľké množstvo novovekej keramiky (vyše 150 črepov) na haldách zeminy na nádvorí kaštieľa (obr. 4, 5).

Obr. 4 Výber okrajov z nádob získaných z háld pri kaštieli (foto: D. Mišúr).

Obr. 5 Ušká z nádob z háld pri kaštieli v Hornej Lehote (foto: D. Mišúr).

Podľa vyjadrenia majiteľa, zemina pochádza z čistenia hospodárskych budov, ktoré ohraničujú juh a juhozápad pozemku. Ide o jednopodlažné podpivničené murované maštale. Črepy z háld dokladajú rôznorodú úžitkovú keramiku väčšinou so zelenou glazúrou pokrytou len okolo vnútornej strany ústia nádob, ale objavujú sa aj mladšie zlomky s hnedou či žltou glazúrou. Rámcovo možno získaný súbor datovať do obdobia 17. až začiatku 20. storočia. Predstavuje vhodný súbor na podrobnejšiu analýzu. S vlastníkom kaštieľa bolo dohodnuté, že akékoľvek stavebné práce na kaštieli, prípadne v jeho areáli je nevyhnutné oznámiť KPÚ Žilina.

Obr. 6 Kaštieľ v Hornej Lehote pred obnovou (foto: V. Majtan).

Podľa výsledkov architektonicko-historického výskumu z rokov 2014-2015 (Zvedelová/Čajka 2014-2015, 67), prvá stavebná fáza Abaffyovského kaštieľa zodpovedá renesančnej etape doloženej aj historickými prameňmi z roku 1616, kedy sa prvý krát objavuje v písomnostiach predstaviteľov rodiny Abaffy (Janura/Čajka 2011, 38). V priebehu 17. a začiatku 18. storočia sa objavujú správy aj o okolitých stavbách majera a hospodárskych budov (Janura/Čajka 2011, 39).

Obr. 7 Časť chodníkov pri kaštieli v Hornej Lehote po odstránení vrchnej vrstvy (foto: M. Furman).

Časť získanej keramiky by mohla súvisieť práve s týmto obdobím. Druhú stavebnú fázu kladenú autormi architektonicko-historického výskumu na prelom 18. a 19. storočia (Zvedelová/Čajka 2014-2015, 69), z archeologického hľadiska dokladajú nálezy grajciarov z roku 1800 nájdené v bezprostrednom okolí objektu kaštieľa a časť zlomkov glazovanej keramiky. Poslednou, treťou etapu boli stavebné úpravy okolo polovice 19. storočia, niektoré z nich pravdepodobne vyvolané požiarom z roku 1865. Bolo to zároveň obdobím, kedy sa kaštieľ posledný krát využíval ako rodová rezidencia (Zvedelová/Čajka 2014-2015, 70). Nález nášiviek z goliera vojenskej uniformy patriacich členovi horského pešieho pluku, ktorý od októbra 1922 pôsobil v Dolnom Kubíne môže poukazovať na využite objektu v 20. storočí aj pre vojenské účely.

 

zdroj:

Furman, Martin. Výskumná dokumentácia z obhliadky stavby „Zámer obnovy NKP – Kaštieľ v Hornej Lehote“. Žilina 2020, VD 19/2017, č. VD v archíve KPÚ Žilina: T 930.

Furman, Martin. Horná Lehota II. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 41-43.

Janura, Tomáš/Čajka Michal. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský Mikuláš 2011.

Zvedelová, Kristína/Čajka, Michal. Kaštieľ v Hornej Lehote. Č. ÚZPF SR: 220/1. Architektonicko-historický výskum. August 2014 – august 2015. Archív KPÚ Žilina, nepublikované.