Ján Volko-Starohorský ako 34 ročný (zdroj: Šimková 2016, 113, obr. 1)

Zoznam publikovaných prác Jána Volka-Starohorského nájdete vo Vlastivednom zborníku Liptova I z roku 1970 na stranách 271-277 pri príležitosti jeho 90. narodenín.

Online dostupné autorské publikácie Jána Volka-Starohorského:

http://archiv.smopaj.sk/index.php/Online_publik%C3%A1cie

Výber z jeho archeologických a speleologických prác:

Volko-Starohorský 1905 – J. Volko-Starohorský: O Jaskyni pod Mníchom. Národnie noviny, 36, 1905.

Volko-Starohorský 1909a – J. Volko-Starohorský: Neolitná jaskyňa v Liptove, jej poloha a magurský pieskovec. Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky sv. Martin, 12, 1909, 18-25.

Volko-Starohorský 1909b – Volko-Starohorský, Ján: Prví Liptáci a Rohačka (822 m.) ako praobydlenisko. Sbor. MSS 14, 1909, s. 41–53.

Volko-Starohorský 1922 – J. Volko-Starohorský: Praosady Liptova vzhľadom na diluviálne obydleniská. Obzor Praehist. 1, Praha 1922, 94 – 98.

Volko-Starohorský 1924a – Volko-Starohorský, Ján: Prírodné bohatstvo Liptova 13 (Praosady Liptova a truhlovitá významná Rohačka). Liptovský Mikuláš [online]. Dostupné na: http://www.mineraly.sk/files/kni/014_volko_13.htm

Volko-Starohorský 1924b – Volko-Starohorský, Ján: Roháčka v Liptove. Obzor Prehist. 3/1, 1924, s. 49–51.

Volko-Starohorský 1927 – J. Volko-Starohorský: Vykopávky v jaskyni „Okne“ (Demänovská dolina, Liptov). Sbor. MSS 21, Martin 1927, 24 – 39.

Volko-Starohorský 1928–1929 – Volko-Starohorský, Ján: Bodová pri Iľanove s archeologického stanoviska. Obzor Prehist. 7–8, 1928–1929, s. 57–60.

Volko-Starohorský 1929 – J. Volko-Starohorský: Zpráva o výskume Jasovskej jaskyne. Sbor. MSS 23, 1 – 2, Martin 1929, 41 – 70.

Volko-Starohorský 1938 – Volko-Starohorský, Ján: Nové poznátky k osídleniu predhistorického Liptova. Spisy oboru československé společnosti zeměpisné v Brne. Sborník IV. sjezdu československých geografů v Olomouci 1937. Brno 1938, s. 132, 133.

Volko-Starohorský 1965 – Volko-Starohorský, Ján: Rozpomienky na archeologický výskum Liptova. Štud. Zvesti 15, 1965, s. 219–224.

 

Výberová personálna bibliografia Jána Volka-Starohorského

spracovala Miroslava Košťan Nekorancová

(z knihy: GRESCHOVÁ, Eva (ed.). GRESCHOVÁ, Eva – BARTOŠOVÁ, Eva – CHOMOVÁ, Iveta – KOŠŤAN NEKORANCOVÁ, Miroslava. Ján Volko-Starohorský. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2020, 96 s. ISBN 978-80-89933-28-0.)

 

Monografie

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Orogenetika : Vznik horstiev a pevnín. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1931, 17 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Morfológia jaskynného srazeného vápenca. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1932, 11 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologická štúdia v najmladšom paleogene Liptova (Hájske vrstvy). Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1932, 34 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Teplice (termy) Liptova a ich geologický podklad. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1933, 16 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pokrovy Poludnice (1550). Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1933, 8 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Prosieka. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1933, 8 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí kúpeľov Lúček. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1933, 11 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tretí sjazd geologickej karpatskej asociácie v Prahe a Slovensku. 25.8.-12.9.1931. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1933, 24 s.

 

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Lôm a Pravnáč v Liptovských vápenistých vrchách. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1933, 4 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geofyzikálna geológia. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1934, 47 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kúpele Železnô z prírodovedeckého stanoviska. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1935, 48 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Speleologia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1935, 156 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Mechanická premena hornín. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1936, 15 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Peniny : Horstvo, krásy, pútavosti a nádhery na slovensko-poľskom pohraničí Spiša : Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1937, 47 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské vápenisté vrchy v svetle ďalšieho prieskumu. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1938, 62 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kultúrne potreby Liptova : Kultúrna činnosť Múzea slovenského krasu. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1939, 122 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Štvrtovršie : Kvartér či Anthropozoikum : Zaľadnenie Zeme : Výskumy v Demänovskej doline. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1940, 176 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ochrana prírodných pamiatok. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1941, 53 s.
 2. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Treťovršie či terciér vzhľadom na Slovensko. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1942, 120 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhovršie či mesozoikum vzhľadom na Slovensko. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1942, 230 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dodatky k poznatkám Šúlkovského a Lúčanského ľadovca v štvrtovrší v Demänovskej doline. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1942, 230 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Práca a dielo. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1944, 42 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pravršie či archaikum a Prvotnoživotovršie či proterozoikum. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1945, 91 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prvovršie či palezoikum vzhľadom na Slovensko. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1947, 63 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vývin tvorstva Zeme. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1948, 77 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Cestovné dojmy a geologické výskumy v okolí Handlovej a Hornej Štubni. Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 1922, 56 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dionýz Štúr : na pamiatku stého výročia narodenia slovenského učenca. Martin : Matica slovenská, 1926, 12 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Eocén Liptova. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum Slovenského krasu, 1933, 24 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Eocén pod Majstrovou (869) vyše Vyšných Matiašoviec a na Sokole (1160) pri čiernom Váhu nad Svarinskýcmi Dvorcami : (Liptov). Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum Slovenského krasu, 1927, 2 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologická stratigrafia. Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1945 – 48, ? s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pomery okolia L. Sv. Mikuláša vzhľadom na praktický význam. ? : ?, 1931, 2 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické štúdiá v najmladšom paleogéne Liptova : (Hájske vrstvy). Liptovský Svätý Mikuláš : Múzeum Slovenského krasu, 1932, 34 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geotektonika či zemestavba vzhľadom na Slovensko. Liptovský Svätý Mikuláš : n. vl., 1927, 52 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Leták Odbočky slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Lipt. Sv. Mikuláši. Liptovský Svätý Mikuláš : Kníhtlačiareň Bratov Rázusovcov, 1938, 8 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Počiatky kultúry. ? : ?, 1925, 8 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Okrašľovacie a zalesňovacie desatoro podľa lesmajstra J. Jirala. Liptovský Svätý Mikuláš : ?, 1926, ? s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Morfologia jaskynného srazeného vápenca. Liptovský Mikuláš : Múzeum Slovenského krasu, 1932, 11 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodné bohatstvo Liptova : Liptovská paňva a ju ohraničujúce útvary. Minerálne vody a liečivé pramene, jaskyne, kameňolomy, rudy. Krásy, praosady, podnebie, hrady a baníctvo Liptova. Liptovský Svätý Mikuláš : n. vl., 1924, 175 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Príspevok ku geológii Sv. Jána a termálne jeho pramene. Liptovský Mikuláš : Múzeum slovenského krasu, 1948, ? s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sborník 1. sjezdu slovanských geografů a ethnografů v Praze 1924. Praha : Výbor sjezdu : Geografický ústav Karlovy Univerzity, 1926, 472 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sborník 2. sjezdu československých geografů v Bratislavě 1933 : vydáno s podporou země Slovenské. Bratislava : n. vl., 1933, 212 s.

 

 1. PRÁT, Stanislav – HAMÁČKOVÁ, Julie – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské minerální prameny a travertiny. Praha : Masarykova akademie práce, 1934, s. 19.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tretí zjazd geologickej karpatskej asociácie v Prahe a na Slovensku 25. 8. – 12. 9. 1931. Liptovský Mikuláš : Múzeum Slovenského krasu, 1933, 24 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Uhoľné ložiská Slovenska. Liptovský Svätý Mikuláš : n. vl., 1929, 5 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Uhoľné ložiská v Liptove. Liptovský Svätý Mikuláš : n. vl., 1927, 2 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Važecká jaskyňa (Liptov). Liptovský Svätý Mikuláš : n. vl., 1930, 7 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí kúpeľov Lúček. Liptovský Svätý Mikuláš : Muzeum Slovenského krasu, 1933, 11 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Kvačian : (Liptov). 1928, 8 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Sielnického hradu : (Liptov), 1931, 5 s.

 

Články

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sklznutie svahu v liptovsko – sv. – mikulášskom chotáre. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, 20. 06. 1907, č. 71, s. 3-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Artézske studne a lignitové lože „Veľkej Nižiny“ v Maďarsku. In Věda přírodní. 1929, roč. 10, č. 8, s. 239-242.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. ? In Liptovský Mikuláš : Orgán OV KSS a ONV v Liptovskom Mikuláši, 1969, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. ?. In Matičné čítanie. 1970, roč. 3, č. 5, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 2. Sjazd slavianskych geografov a etnografov v Poľsku. In Slovenský denník. 1927, roč. 10, č. 118, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 3. sjazd Sväzu slovenských múzeí. In 1943, roč. 5, č. 52, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 3. artézska studňa v Poľnom Byrinčoku. Der 3. artézische Brunnen in Mezoberény. In Foldtani Kozlony. 1914, roč. 44, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 2. Niečo z orometrie liptovských hôľ. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 166-172.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 3. Geologia liptovských hôľ. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 3-23.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 3. sjazd Geologickej karpatskej asociácie. In Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. 1931, roč. 23, č. 3-4, s. 112.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 5. sjazd československých zemepiscov v Prahe. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 17, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. A Geológia vázlatos torténete. In SZABÓ, Arpád. A Mezoberényi m.kr.állami polgári fiu-és leányiskola értesitoje az 1911-12 iskolai évrol. Szabó Arpád : Mezoberény, 1912, s. 3-18.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Aké boli začiatky? In Pamätnica 50. výročia založenia Hodžovho štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968, 301 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. A mezoberényi ártézi kutak rejtélye. In Mezoberényvidéki Hirlap. 1912, roč. 4, č. 13, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. A mezoberényi ártézi kutak rejtélye. In Mezoberényvidéki Hirlap. 1912, roč. 4, č. 14, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. A mezoberényi III. sz. artézikút. In Foldtani Kózlony. 1914, roč. 44, č. ?, s. 411-415.

 

 1. VOLKO, Ján. Ako hľadíme na. In Slovák. 4. novembra 1943, roč. 25, č. 253, s. 9.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ako povstávajú roviny. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1905, s. 143-145.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ako pozdvihnúť naše múzea. In Slovenská politika. 1944, roč. 25, č. 58, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ako predísť jarným povodniam. In Slovenská sloboda. 1941, roč. 4, č. 45, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Akú vedeckú organizáciu má Japonsko? Aké prírodné živly navštevujú Slovensko? Aký súvis je medzi vojskom a vedou? In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 5, s. 4.

 

 1. VOLKO, János. A mezoberényi 3. sz. artézikút : A 42-ik ábrával -kulonlenyomat. In A foldtani kozlony. 1941, roč. 44, č. 2, s. 411-415.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Astronomická pozorovateľňa v Lipt. Mikuláši. In Nový Liptov. 1960, roč. 2, č. 39, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Autokarom z Levoče do Jasiny : Sjazd Sväzu československých múzeí na východné Slovensko a Podkarpatskú Rus. In Slovenská politika. 1936, roč. 17, č. 165, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Autokarom z Levoče do Jasiny : Sjazd Sväzu československých múzeí na východné Slovensko a Podkarpatskú Rus. In Slovenská politika. 1936, roč. 17, č. 166, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Autokarom z Levoče do Jasiny : Sjazd Sväzu československých múzeí na východné Slovensko a Podkarpatskú Rus. In Slovenská politika. 1936, roč. 17, č. 164, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Banícky Liptov. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, 1 č. 7, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Banícky Liptov. In Nové hlasy. ?, roč. 3, č. 8, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Baníctvo na Boci. In Banský svet. 1948, roč. ?, č. 8-10, s. 108-114.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Bešeňovské pramene. In Liptov. 1969, roč. 11, č. 7, s. ?.

 

 1. VOLKO, Ján. Bešeňovské praobydlenisko z neolithu a bronzu. In Obzor praehistorický. 1923, roč. 2, č. 2, s. 125-127.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Bez pozlátky. In Matičné čítanie. 1969, roč. 2, č. 15, s. 11.

 

 1. VOLKO, Ján. Bodová pri Iľanove s archaeologického stanoviska. In Obzor praehistorický. 1928 – 1929, roč. 7 – 8, s. 57-60.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Brošúrka o ochrane prírodných pamiatok. In Slovák. 1941, roč. 22, č. 130, s. 13.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Budujeme ďalšiu prehradu. In 1943, roč. 5, č. 213, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Cez Poľanu (1890) na banícky Vysoký Bor (1889). In Časopis turistů. 1924, roč. 36, č. 9-10, s. 270-274.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Cez Poľanu (1890) na banícky Vysoký Bor (1889). In Časopis turistů. 1924, roč. 36, č. 11, s. 307-312.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Či môže potok hore dolinou tiesť? In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 3, s. 75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Či na liptovských holiach v Centrálnej Tatre boli gletšery a prečo ich teraz niet. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1905, s. 81-90.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján Či nájdu hnedé uhlie v Liptove? In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 2, s. 75.

 

 1. st – ý. Či nájdu kamenné uhlie v Liptove?. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 2, s. 75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Čitatelia nám píšu. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 61, s. 10.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Čitatelia nám píšu. In Slovenská politika. 1940, roč. 21, č. 33, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Čo prosí kôň? In Leták podľa Spolku pre ochranu zvierat prof. Ján Volko. Liptovský Mikuláš : Okresná odbočka Roľníckej osvety v Liptovskom Mikuláši, 1941, 1 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Čo si máme uvedomiť? In Národnie noviny. 1938, roč. 69, č. 7, s. 4-5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Čo sme zatiaľ vykonali na poli okrášľovania a ochrany prírody v Liptove? In Vestník národohospodárskeho zboru podtatranského. Spišská Nová Ves : ?, 1936, s. 13.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Čo staviame plánujeme a budujeme. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 18, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Demänovské jaskyne. In Slovenská politika. 1933, roč. 16, č. 179, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Demänovské jaskyne. In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1925, s. 110-111.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Demänovské jaskyne a Vysoké Tatry. In Krása našeho domova. 1929, roč. 21, č. 9, s. 145-146.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Diluviálne náplavy v Jaskyni Okne v Demänovskej doline. In Věstník Státního geologického ústavu 1.. Praha : Státní geologický ústav, 1925, roč. 1, č. 2, s. 27-37.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Diluviálno-aluviálne vápencové túfa a minerálne pramene pri Bešeňovej (Liptov). In Věda přírodní. 1928, roč. 9, č. 4-5, s. 97-102.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dobývanie niektorých minerálov. In Časopis Poľného Byrinčoku. 1912, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dodatky k Liptovským holiam. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1908, s. 105-115.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dojmy z muzeologického sjazdu. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 244, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Doliny. In Národnie noviny. ?, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dotazník o kameňolomoch, baniach, minerálnych prameňoch a jaskyniach (s výzvou Popisu kameňolomov atď.). In Úradné noviny župy liptovskej. 1906, roč. 1, č. 20-21, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Drobné zvesti : Archeologická prednáška. Močiare Šúra. Päťnásť bodov na ochranu Slovenska. Sjazd Sväzu múzeí. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 1, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Drobničky zo zprávy Dionýza Štúra o geologickom preskúmaní horných dolín Váhu a Hrona. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1913, roč. 16, 1913, č. 1, s. 18-19.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dionýz Štúr. In Slovenské pohľady. 1927, roč. 43, č. 4, s. 249-261.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhý kurz slovenských múzeí. In Slovenská pravda. 1942, roč. 7, č. 218, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. 1907. Druhý raz na Kriváni. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 144, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhý raz na Kriváni. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 145, s. 2-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhý raz na Kriváni. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 146, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhý raz na Kriváni. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 148, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhý raz na Kriváni. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 149, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Druhý raz na Kriváni. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 150, s. 2-3.

 

 1. VOLKO, Ján. Eocén Liptova. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 1921 – 1922. Praha : Státní geologický ústav, 1923, s. 277-296.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Eocén pod Majstrovou (869) vyše Vyšných Matiašoviec a na Sokole (1160) pri Čiernom Váhu nad Svarinskými Dvorcami (Liptov). In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1926, s. 260-261.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ešte o geológii. In Kultúrny život. 1946, roč. 1, č. 12, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geológia Demänovskej doliny. In Věda přírodní. 1933, roč. 14, č. 2-3, s. 58-63.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geológia Lipt. Mikuláša. In Liptovský Mikuláš : Almanach Liptovský Mikuláš, 1971, 179 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologická poloha Liptovského krasu na Slovensku. In Československý kras. 1949, roč. 2, č. 1-2, s. 15-17.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické mapovanie v Liptove. In Slovenský denník. 08. 1925, roč. 8, č. 178, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické múzeum Diviša Štúra. In Národnie noviny. 1924, roč. 55, č. 4, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pamätnosti Liptova. In Krása našeho domova. 1932, roč. 24, č. 1, s. 24-25.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pamiatky v Liptove. In Krása našeho domova. 1925, roč. 17, č. 2, s. 46-47.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pomery Demänovskej doliny. In Československý kras. 1950, roč. 3, č. 9-10, s. 271-274.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pomery okolia Lipt. Sv. Mikuláša vzhľadom na praktický význam. In Příroda. 1931, roč. 24, č. 1, s. 13-15.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pomery okolia Važeckej jaskyne. In Věstník státního geologického ústavu Československé republiky. 1931, roč. 7, č. 4-5, s. 406-

417.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pomery Vrbického plesa. In Krásy Slovenska. 1941, roč. 19, č. 10, s. 230.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické práce Slovenska v maďarskom vydaní. In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické práce Slovenska v peštianskom vydaní In Sborník československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1922, s. 53.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické studie z okolí Ružomberka na Slovensku. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1928, s. 101-103.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické výskumy v okolí Vysokých Tatier : Liptov zdrojom nevyčerpateľného prírodného bohatstva. Archeologické zaujímavosti horného Liptova. Baníctvo a minerálne pramene. In Slovenský denník. 11. 1929, roč. 12, č. 266, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologický obzor : História geológie. In Nové hlasy. 1948, roč. 4, č. 1, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologický obzor : História geológie. In Nové hlasy. 1948, roč. 4, č. 3, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologický výskum v okolí Vysokých Tatier. In Slovenský východ. 1929, roč. 11, č. 264, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Himalájska expedícia. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. č. 3, s. 75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. História “Múzea slovenského krasu” v Lipt. Sv. Mikuláši. In Príručka “Sväzu slovenských múzeí“. 1944, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Hranice geologických tvorieb. In JANOŠKA, Jur (ed.). Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok po narodení Krista Pána 1910. Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 1910, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Hranice rusínsko-slovenské. In Národné noviny. 1939, roč. 70, č. 11, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Hydrologické pomery rovinných aluviálnych naplavenín Lipt. Sv. Mikuláša. In Časopis Učené společnosti Šafárikovy. 1931, roč. 5, č. 1, s. 96-98.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Hystoria geologie v hlavných rysoch. In ?, 1912, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Jaskyniarstvo bez školy? In 1969, roč. 11, č. 12, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Jaskyne Demänovskej doliny. In Príroda. 1946, roč. 1, č. ?, s. 131-132.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Jaskynné územia krasu Liptova. In Sborník 3. sjezdu Československých geografů v Plzni 1935. Praha : Československá grafická unie, 1936, s. 100-102.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Javorinu si nedáme! In Slovenský denník. 1922, roč. 5, č. 26, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Jazero Tsad vyschýňa. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 4, s. 53.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Južné hranice Slovenska. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 161, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. K čomu nás zaväzuje spomienka na Andreja Kmeťa. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 295, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kde má odpočívať Martin Rázus? In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 256, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. K názvosloviu “Liptovských hôľ” : Mená vrchov, častí hrebeňa, dolín, počiatkov dolín, strání, honov, zemí, lúk, pastvísk, sadov a mŕtvísk v chotári pribylinskom, svätoondrejskom, hôrskom a jakubovianskom. In Časopis Muzeálnej spoločnosti. 1908, roč. 11, č. 1, s. 5-7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. K názvosloviu “Liptovských hôľ” : Mená vrchov, častí hrebeňa, dolín, počiatkov dolín, strání, honov, zemí, lúk, pastvísk, sadov a mŕtvisk v chotári pribylinskom, svätoondrejskom, hôrskom a jakubovianskom. In Časopis Muzeálnej spoločnosti. 1908, roč. 11, č. 2, s. 21-24.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kniha Inž. Ivana Houdka “Vývin zeme a života”. In Slovenský denník. 1922, roč. 5, č. 106a, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kolobeh vody a pramene. In JANOŠKA, Jur (ed). Tranovský evanjelický kalendár na obyčajný rok po narodení Krista Pána 1906. Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 1906, s. ?

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján : Koniec školského roku. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 7, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kritiky a recenzie. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 18, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kritiky a recenzie. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 19, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kronika geologického ústavu Múzea slov. krasu v Liptovskom Sv. Mikuláši. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 14, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kto bol Dionýz Štúr? (1827 – 1893). In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 104-107.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kultúrne povznesenie Liptova. In Slovenská politika. 01. 1942, roč. 23, č. 18, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kurz v Turč. Sv. Martine : Drobnička. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 3, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Laviny Krížnej. In Časopis turistů. 1924, roč. 36, č. 1, s. 12-21.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Lesy – vzácny poklad. In 1970, roč. 12, č. 18, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letiace hviezdy a meteory. In Národnie noviny. 1905, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 138, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 139, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 140, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 149, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 156, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 155, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Letmo Poľskom. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 159, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liečivé bohatstvo Liptova. In Republikán. 1923, roč. 5, č. 47, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liečivé bohatstvo Liptova. In Časopis turistů. 1924, roč. 36, č. 1, s. 12-21.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liečivé bohatstvo Liptova. In Republikán. 1923, roč. 5, č. 45, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liečivé bohatstvo Liptova. In Republikán. 1923, roč. 5, č. 44, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liečivé bohatstvo Liptova. In Republikán. 1923, roč. 5, č. 46, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Lievikovité prepadliská v Hochvalde v Liptove. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 3, s. 74-75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov a okolité horstvá vo svetle nového geologického preskumu. In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1933, s. 40-44.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov (Ochrana prírody). In Krása našeho domova. 1927, roč. 19, č. 5, s. 120.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov – Prosečnô. In Časopis turistů. 1928, roč. 40, č. 8, s. 214-217.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov. In Naše Slovensko. 1907 – 1908, roč. 1, č. 8, s. 360-364.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov vo svetle okrašľovania a ochrany prírody. In Krása našeho domova. 1935, roč. 27, č. 1, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptáci a Rohačka (822 m) ako praobydlenisko. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Sv. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1909, s. 41-53.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovská zbierka : Podkriváňske múzeum. In Republikán. 1920, roč. 2, č. 4, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole. Rozloha, pomenovanie, plastika, stratigrafia, galciológia a klimatické pomery Liptovských hôľ. In Věda přírodní. 1926, roč. 7, č. 2-3, s. 41-46.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole : Orografia liptovských hôľ. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 54-70.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole : 2. Niečo z orometrie Liptovských hôľ. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 166-172.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole : Geológia liptovských hôľ. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 3-23.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské vápenisté vrchy : Zaradenie, hranice a morfológia horstva. In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1929, s. 222-228.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovský kras. In Krásy Slovenska. 1922, roč. 2, č. 6, s. 113-117.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovský kras. In Sborník spolku profesorov Slovákov. Bratislava : Spolok profesorov Slovákov, 1922, s. 12-16.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovský Sv. Mikuláš centrum turistiky a vedeckého bádania v Liptove. In Liptovské hlasy. 1938, roč. 3, č. 3, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Literárna novinka. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 6, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Lúčky. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1908, roč. 11, č. 4, s. 58-60.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ľadová doba. In Národnie noviny. 1906, roč. 37, č. 92, s. 3-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ľadová doba. In Národnie noviny. 1906, roč. 37, č. 93, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ľadová doba. In Národnie noviny. 1906, roč. 37, č. 94, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Maďari z Maďarska prišli kradnúť kvaple do Demänovských jaskýň. In Slovenská politika. 1937, roč. 18, č. 193, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Mapy Vysokých Tatier. In Slovenská politika. 1936, roč. 17, č. 175, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Martinské slávnosti. Zahájenie pracovných porád. Schôdzka slovenskej sekcie čs. praehistorikov. Príchod pán prezidenta. In Slovenský denník. 1923, roč. 6, č. 177a, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Masarykovo múzeum slovenského krasu. In Slovenská politika. 1930, roč. 11, č. 56, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Matičné slávnosti. In Národnie noviny. 1921, roč. 52, č. 172, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Postojná, či Demänovská jaskyňa? In Republikán. 1923, roč. 5, č. 22, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Štátny geologický ústav Československej republiky. In Národnie noviny. 1921, roč. 52, č. 199, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Medzinárodný geologický kongres v Belgicku. In Republikán. 1922, roč. 4, č. 31, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Meteorologické observatórium na Vysokej Tatre. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 2, s. 23.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Milá návšteva. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 7, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Minerále v Liptove a niečo o liptovskom baníctve. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1906, roč. 9, č. 2, s. 19-22

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Minerálne pramene Liptova. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 3, s. 75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Minerálne pramene Liptova. In 1969, roč. 11, č. 5, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Minerálne pramene Liptova. In 1969, roč. 11, č. 4, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Minerálne pramene Liptova. In Sborník československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1922, s. 219-220.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Mnoho zdaru. In 1969, roč. 11, 1969, č. 20, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Morfológia Fatier. In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisné, 1930, s. 212-219.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Morfológia Fatier. In Sborník prací věnovaných prof. V. Dědinovi. Praha : ?, 1931, s. 38-45.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Musí to byť! In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 286, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Múzeum slovenského krasu v Lipt. Sv. Mikuláši malo riadne valné zhromaždenie. In Podtatranský kraj. 1935, roč. 2, č. 48, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Múzeum v Liptove. In Slovenský týždenník. 1904, roč. 2, č. 52, s. 10.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Múzeum slovenského krasu v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenské múzeá, ich vznik a prehľad zbierok. Turčiansky Svätý Mikuláš : ?, 1945, s. 88-92.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Myšlienky o “Nontanistickom schematizme”. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 11, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Myšlienky o “Nontanistickom schematizme”. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 12, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nádhera a bohatstvo “Kościeliskej doliny” v Poľsku. In Slovenský denník. 1930, roč. 13, č. 174, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nafta na Slovensku. In Hosť a turista. 1940, roč. 1, č. 19, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Naftové pramene na Liptove. In Slovenská politika. 1935, roč. 15, č. 255, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Na geologickom kongrese v Belgii. In Sborník Spolku profesorov Slovákov. Košice : Spolok profesorov Slovákov , 1922, s. 106-115.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Najkrajnejšia teplota, v ktorej je život možný. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 3, s. 76.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Najnovší program vedeckého prieskumu Slovenska. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 16, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nálezisko kostí diluviálnych savcov pri Istebnom v Orave. In Příroda. 1926, roč. 19, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 17, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 18, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 19, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 21, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Naša národná povinnosť. In Slovenská politika. 1944, roč. 25, č. 37, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Naše kultúrne snahy. In Národnie noviny. 1930, roč. 61, č. 16, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Naše kultúrne snahy. In Národnie noviny. 1930, roč. 61, č. 19, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Naše sady a záhrady. In Slovák. 1943, roč. 25, č. 253, s. 9.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Naše vysoké školy. In Národnie noviny. 1930, roč. 61, č. 19, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nauka o mapách a teréne. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 4, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Názvoslovie v Liptove. In Úradné noviny župy Liptovskej. 07. 1920, roč. 1, č. 30, s. 108.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Názvoslovie v Liptove. In Úradné noviny župy Liptovskej. 08. 1920, roč. 1, č. 31, s. 111-112.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Názvoslovie v Liptove. In Úradné noviny župy Liptovskej. 08. 1920, roč. 1, č. 32, s. 115.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Názvoslovie v Liptove. In Úradné noviny župy Liptovskej. 1920, roč. 1, č. 34, s. 121-122.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 3, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 4, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 5, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 6, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 7, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 8, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 9, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány ásvány bányászata. In Mezoberényvidéki Hirap. 1912, roč. 4, č. 10, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány gondolat a Nagy magyar Alfold ártézi kutjairól és jelenségeirol. In Mezoberényvidéki Hirlap. 1912, roč. 4, č. 20, s. 3-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Néhány gondolat a Nagy magyar Alfold ártézi kutjairól és jelenségeirol. In Mezoberényvidéki Hirlap. 1912, roč. 4, č. 22, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Neolitná jaskyňa v Liptove, jej poloha a magurský pieskovec. In Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 2, č. 2, s. 18-25.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nemecká akadémia v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 248, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nerastné bohatstvo Slovenska. In Slovenská Zem : sborník vlastivedných prác slovenských spisovateľov. Košice : Julius Kustra, 1923, s. 14-26.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nezabúdajme na Liptovský Sv. Mikuláš. In A-zet. 1938, roč. ?, č. 280, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nie je štipendium ako štipendium : o Divišovi Štúrovi. In Ochrana prírody a pamiatok. 1967, roč. 7, č. 5, s. ?

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Niečo o hromových úderoch. In Národnie noviny. 1905, roč. 36, č. 48, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Niečo o vrchovatom kraji. In Národnie noviny. 01. 1906, roč. 37, č. 5, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Niečo o vrchovatom kraji. In Národnie noviny. 01. 1906, roč. 37, č. 6, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Niečo o vrchovatom kraji. In Národnie noviny. 1906, roč. 37, č. 8, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Niečo o zemetrasení. In Národnie noviny. 01. 1906, roč. 37, č. 8, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Niektoré ochranárske pamätnosti Liptova na Slovensku. In Krása našeho domova. 1928, roč. 20, č. 1, s. 23-24.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nové ostrovy. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 3, s. 41.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nové poznatky k osídleniu predhistorického Liptova. In Sborník 4. sjezdu československých geografů. Brno : Československá společnost zeměpisná, 1937, s. 132-133.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nový objav “Krinoidového vápenca” pri “Novom chodníku” na čistinko. In Hosť a turista. 1940, roč. 1, č. 18, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O čo pôjde v Martine. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 110, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O čom nás poučuje pri Mikuláši ležiaci Háj (748 m.). In Republikán. 1921, roč. 3, č. 25, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Odbočka Slov. ovoc. spoločnosti. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 37, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O duchu na slovenských školách. In Národnie noviny. 1928, roč. 59, č. 19, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ohlas. In Matičné čítanie. 1969, roč. 2, č. 16, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ochrana prírodných pamiatok (Demänovská dolina). In Republikán. 1922, roč. 4, č. 27, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O jaskyni pod Mníchom. In Národnie noviny. 08. 1905, roč. 36, č. 100, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Okrašľujme naše mestá a dediny. In Slovák. 1944, roč. 26, č. 101, s. ?.

 

 1. V. S. O kultúre reči. In Liptov. 1970, roč. 12, č. 12, nestr,

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O názvosloví Slovenska. In Slovenská politika. 1944, roč. 26, č. 101, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Organizácia “Vedeckej komisie” pri KSTL. In Vysoké Tatry : Zvesti klubu slovenských turistov a lyžiarov. 1939, roč. 9, č. 18, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O skamenelinách. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 83-103.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Osveta. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 9, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pearyho mienka o dosažení severnej točny. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 2, s. 17.

 

 1. GOETLE, Valér – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pěniny : Slovenská přírodní reservace v Pěninách a Národní park v Pěninách. In Protokol Společných porád komisi polské a česko-slovenské konané v Krakově v dnes 8. a 9. ledna 1934. Varšava : Výskumný ústav štátnych lesu Varšava, 1935, s. 27-28.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pešťbudín 26. 4. : Zpráva z valného zhromaždenia “Slovenského spolku v Pešťbudíne”. In Národnie noviny. 1904, roč. 35, 1904, č. 52, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Petrolejové vrstvy v Liptove a drobné zvesti. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 1, s. 7-8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Petroleumové vrstvy v Liptove : 1. časť. In Republikán. 14. 12. 1919, roč. 1, č. 3, s. 3.

 

 1. VOLKO, Ján. Petroleumové vrstvy v Liptove : 2. časť. In Republikán. 12. 1919, roč. 1, č. 4, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Petroleumové vrstvy v Liptove. In Republikán. 1920, roč. 2, č. 1, s. 3-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Plačlivô (2126 m). In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1909, s. 114-119.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Po II. sjazde slavianskych geografov a etnografov v Poľsku. In Slovenský denník. 1927, roč. 10, č. 148, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Počiatky kultúry. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1926, roč. 20, č. 1, s. 7-14.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Podelenie Slovenska a Podkarpatskej Rusi na hospodárske prirodzené oblasti. In Národnie noviny. 1921, roč. 52, č. 232, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Podelenie Slovenska a Podkarpatskej Rusi na hospodárske prirodzené oblasti. In Slovenský denník. 1921, roč. 4, č. 226, s. 2.

 

 1. VOLKO, Ján – ŠROL, Stanislav. Malužinská jaskyňa. In Krásy Slovenska. 1954, roč. 31, č. 2, s. 54-56.

 

 1. VOLKO, Ján – ŠROL, Stanislav. Jaskyňa v ponore Štiavnice pod Bystrou. In Krásy Slovenska. 1950, roč. 27, č. 5-8, s. 198.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Neolitická jaskyňa v Liptove, jej poloha na magurský pieskovec. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 2, s. 18-25.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Podelenie Slovenska na prirodzené oblasti. In Slovenský denník. 1921, roč. 4, č. 267, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Po druhom kurze “Sväzu slovenských múzeí”. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 216, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pod Surovinami. In Prúdy. 1923, roč. 7, č. 4 – 5, s. 243-251.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pod Surovinami (1403 m) : Demänovská dolina. In Časopis turistů. 1923, roč. 35, č. 9 – 10, s. 249-254.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Diluviálno-aluviálne vápencové túfa a minerálne pramene pri Bešeňovej (Liptov). In Věda přírodní. 1928, roč. 9, č. 4 – 5, s. 97-112.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pod Surovinami (1403 m) : Demänovská dolina. In Časopis turistů. 1923, roč. 35, č. 11 – 12, s. 302-305.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pohyb slnca. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 6, s. 88-89.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Podkriváňske múzeum. In Republikán. 1920, roč. 2, č. 4, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Poklad v Demänovských jaskyniach. In Noviny Liptova a Oravy. 1946, roč. 1, č. 2, s. 1, 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Po kongresii. In Republikán. 1922, roč. 4, č. 36, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján, Po kongresii. In Republikán. 1922, roč. 4, č. 37, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Po kongresii. In Republikán. 1922, roč. 4, č. 38, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Po kongresii. In Republikán. 1922, roč. 4, č. 41, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Po kongresii. In Republikán. 1922, roč. 4, č. 42, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Poliakom do pozornosti. In Vysoké Tatry. 1939, roč. 9, č. 1, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Popradské jazero. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 4, s. 99-101.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Povráva sa, že. In Matičné čítanie. 1970, roč. 3, č. 9, s. 10.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Poznámky k najnovšej turistickej mape “Vysokých Tatier”. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 14, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Poznámky k najnovšej turistickej mape “Vysokých Tatier”. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 13, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pozoruhodnosti Liptova. In Republikán. 1920, roč. 2, č. 27, s. 1-2.

 

 1. VOLKO, Ján. Pozoruhodnosti Liptova. In Časopis turistů. 1920, roč. 32, č. 11-12, s. 310-312.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pôdohospodársky a ovocinársky kurz v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 260, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Práca a význam turistiky na Slovensku. In Republikán. 1920, roč. 2, č. 22, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Práca a význam turistiky. In Národnie noviny. 1919, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO, Ján. Práca a význam turistiky na Slovensku. In Časopis turistů. 1920, roč. 32, č. 2, s. 57-60.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Práca vody. In Slovenské ľudové besedy. 1906, roč. 2, č. 3-4, s. 58-61.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Praosada na Hrádku pri Gánovciach (Spiš). In Obzor praehistorický. 1924, roč. 3, č. 2, s. 138-139.

 

 1. VOLKO, Ján. Praosady Liptova vzhľadom na diluviálne obydleniská. In Obzor praehistorický. 1922, roč. 1, č. 2, s. 94-98.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Predbežná zpráva o geologickom mapovaní v Liptovských vápenistých vrchách (1926-1929). In Sborník II. sjezdu československých geografu. Bratislava : ?, 1933, s. 129-133.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prednáška v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 19, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Pred založením Slovenského štátneho geologického ústavu. In Národnie noviny. 1940, roč. 71, č. 11, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Príprava na oslavy. In 1970, roč. 12, 1970, č. 5-6, nestr.

 

 1. v. s. Príroda pod kontrolu. In Liptov. 1970, roč. 12, č. 19, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodné bohatstvá Liptova a ich ochrana. In 28. 11. 1943, roč. 5, č. 275, s. 12.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodné bohatstvá Liptova. In Krásy Slovenska. 1937, roč. 41, č. 5, s. 97.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodné pamiatky Liptova. In Krása našeho domova. 1937, roč. 29, č. 5, s. 96-98.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodovedecký odbor “Múzea slovenského krasu”. In Slovenská politika. 1936, roč. 17, č. 232, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodovedeckí pracovníci organizujú. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 16, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Príspevok ku geologii Svätého Jána a termálne pramene (Liptov). In Sborník prírodovedeného odboru Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave 1924 – 1931. Bratislava : Slovenské vlastivedné múzeum, 1931, s. 135-142.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Program “vedeckej komisie” pri KSTL. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 7, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prvý slobodný Slaviansky sjazd v Prahe. In Slovenský Východ. 1924, roč. 6, č. 86, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rašelina pri Jamníku v Liptove In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 3, s. 75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rašelina pri Jamníku v Liptove. In Národnie noviny. ?, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rašeliništné pokrovy. In Sborník společnosti zeměpisné. Praha : Společnost zeměpisná, 1919, s. 73.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rezervácia Demänovskej doliny. In Ochrana prírody. 1952, roč. 7, č. 2, s. 35.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Riešenie cigánskej otázky. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 226, s. 2.

 

 1. VOLKO, Ján. Rohačka v Liptove. In Obzor praehistorický. 1924, roč. 3, č. 1, s. 49-51.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozdelenie Slovenska na prirodzené oblasti. In Fóra etnografov. 1928, roč. ?, č. ?, s. 1-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozdelenie Slovenska na prirodzené oblasti. In Sborník I. sjezdu slovanských geografů a ethnografů v Praze 1924. Praha: Geografický ústav Karlovy university, 1926, s. ?

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozloha a plastika Nižných Tatier. In Sborník I. sjezdu slovanských geografů a ethnografů v Praze 1924. Praha: Geografický ústav Karlovy university, 1926,183-191.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján – NIEBUROVÁ, Berta. Rozpomienky na archeologický výskum Liptova. In Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. 1965, roč. 15, č. 15, s. 219-224.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozpomienky na veľkého slovenského geológa Diviša Štúra. In Krásy Slovenska. 1968, roč. 45, č. 11, s. 439.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozpomienky na Dr. J. V. Daneša, zaslúžilého spolupracovníka Časopisu turistů. In Časopis turistů. 1933, roč. 45, č. 1, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sabinov a jeho okolie. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1908, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sedimenty “Liptovskej paňvy” a jej úžitkové prírodniny. In Pamiętnik 2. Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów odbytego w Polsce w roku 1927. Kraków : Komitet Organizacyjny 2. Z.S.G.E., 1927, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sjazd československých prírodospytcov, lekárov a inžinierov. In Slovenská politika. 1928, roč. 9, č. 124, s. 1.

 

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sjazd slavianskych geografov a etnografov v Prahe od 4. do 8. júna 1924. In Národnie noviny. 1924, roč. 55, č. 30, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sjazd poľských a československých geológov v Zakopanom. In Slovenská politika. 1930, roč. 11, č. 175, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sjazd slavianskych zemepiscov a národpiscov v Prahe 1924. In Slovenský denník. 1924, roč. 7, č. 89, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Skalnaté pleso. In Vysoké Tatry. 1936, roč. 9, č. 12, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Skĺznutie svahu v Liptovsko-sv.-mikulášskom chotáre. In Národnie noviny. 1907, roč. 38, č. 71, s. 3-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slováci hore hlavy! In Národnie noviny. 1938, roč. 69, č. 158, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenská akadémia vied a umenia. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 8-9, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenská politika píše. In Hosť a turista. 1940, roč. 1, č. 18, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské hřbitovy : Demänovské jaskyne a Vysoké Tatry. In Krása našeho domova. 1929, roč. 21, č. ?, s. 72, 145.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské kúpele. Lúčky. Železnô. Magurka a Korytnica. In Slovenská politika. 08. 1928, roč. 9, č. 187, s. 2.

 

 1. PRÁT, Stanislav – HAMÁČKOVÁ, Julie – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské minerální prameny a travertiny. In Sborník map. Praha : Masarykova akademie práce, 1934, s. 1-19.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské školy. In Národné noviny. 1918, roč. 49, č. 149, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sborník Prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave 1924 – 1931. Bratislava : n. vl., 1931. 142 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slaviansky sjazd geografov a ethnografov v Prahe. In Národnie noviny. 1924, roč. 4, č. 30, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slnečná sústava. In Národný kalendár. Severná Amerika : ?, 1904.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské gymnázium v Liptovskom Svätom Mikuláši. In Národnie noviny. 01. 1919, roč. 50, č. 11, s. 3.

 

 1. VOLKO, Ján. Slovenské hřbitovy – Demänovské jaskyne a Vysoké Tatry. In Obzor praehistorický. 1922, roč. 1, č. 2, s. 94-98.

 

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské kúpele. Lúčky. Železnô. Magurka a Korytnica. In Slovenská politika. 1928, roč. 9, č. 197, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské školy. In Národnie noviny. 1918, roč. 49, č. 149, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovensko potrebuje techniku a doplnenie Komenského univerzity prírodovedeckou fakultou. In Slovenská politika. 1936, roč. 17, č. 274, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Smrečianska dolina. In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1919, s. 145-148.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sosúvanie úbočia na vrchu Mnícha (696) pri Ružomberku. In 1943, roč. 5, č. 198, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Spolok pre ochranu otčiny. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1909, roč. 12, č. 3, s. 76.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Spomienky na Adreja Kmeťa. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 259, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Správa o geologickom mapovaní v okolí Kvačian (Liptov). In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1928, s. 66-75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Správa o výskume Jasovskej jaskyne. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 41-70.

 

 1. VOLKO, Ján. Stopy diluviálneho človeka v „Okne“. In Obzor praehistorický. 1922, roč. 1, č. 1, s. 34-35.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sražené vápence Liptova. In Věstník VI. Sjezdu československých přírodovědců, lékářů a inženírů, diel 3. ? : ?, 1928, časť 1, s. 56-57.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Svätý Ján a okolie. In Republikán. 1923, roč. 5, č. 5, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sväz slovenských múzeí založený. In Slovenská politika. 1939, roč. 20, č. 285, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Štátne banské a mineralogicko-geologické múzeum Slovenska v Banskej Štiavnici. In Slovenská politika. 1924, roč. 5, č. 3, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Štátny geologický ústav ČSR. In Slovenský denník. 1921, roč. 4, č. 201, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Štefánikovo meteorologické observatórium na Lomnickom štíte vo výške 2634 m. In Slovenská politika. 1935, roč. 16, 1935, č. 248, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tajomník rumunského vyslanectva v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 248, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tak je! In Slovenská politika. 1941, roč. 22,, č. 61, s. 10.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tatársky plieň lesov v Turci. In Národnie noviny. 1928, roč. 59, č. 116, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ten náš starý Kriváň. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1904, roč. 7, č. 2, s. 22.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ten náš starý Kriváň. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1904, roč. 7, č. 3, s. 36.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Teplička (Liptov). In Časopis Muzeálnej spoločnosti. 1910, roč. 13, č. 4, s. 98.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tieň zeme. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 5, s. 76.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tragická smrť prof. Dr. J. Daneša. In Slovenský denník. 1928, roč. 11, č. 88a, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tretí raz na Ďumbieri (2045). In Časopis turistů. 1925, roč. 37, č. 7-8, s. 221-225.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tretí raz na Ďumbieri (2045). In Časopis turistů. 1925, roč. 37, č. 9-10, s. 277-281.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Učme sa a vzdelávajme, vo vede je naša sila. In Kultúrny prehľad a spravodajca MsNV Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš : MsKS, 1975, s. 11.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Uhoľné ložiská v Liptove. In Věda přírodní. 1927, roč. 8, č. 5, s. 145-147.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Uhoľné ložiská Slovenska. In Příroda. 1929, roč. 22, č. 11, s. 1-5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Umelecké zhotovovanie drahých kameňov. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 2, s. 24.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Úprava o rozdelení Slovenska a Sliezska na prirodzené oblasti. In Slovenský denník. 1923, roč. 5, č. 133, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Úvaha o Doc. dr. Václava Dědinu knihe: “Tvář naší vlasti a její vývoj”. In Slovenská politika. 1926, roč. 6, č. 274, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Valné shromaždenie Spoločnosti vlastivedného múzea v Bratislave. In Slovenská politika. 1926, roč. 7, č. 192, s. 2.

 

 1. jvs : Valné zhromaždenie Matice slovenskej. In 1970, roč. 12, č. 22, nestr.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Važecká jaskyňa (Liptov). In Příroda. 1930, roč. 23, č. 1-6, s. 222-225.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vážený pán redaktor. In Slovenská politika. 1940, roč. 21, č. 33, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vedecká komisia pri ústredí KSTL. In Slovák. 1939, roč. 21, č. 221, s. 10.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vedecká komisia. In Vysoké Tatry. 1939, roč. 9, č. 20, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vedecké smery. In Národnie noviny. 1920, roč. 51, č. 170, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vedecké spracovanie Slovenska. In Slovenská politika. 1927, roč. 8, č. 201, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Veľká jaskyňa v Okne : Demänovská dolina : Liptov. In Národnie noviny. 28. 09. 1919, roč. 50, č. 223, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Veľká jaskyňa v Okne. In Čítanka pre druhú triedu slovenských stredných škôl. 2. diel. Praha : Albert Pražák, 1921, s. 232-235.

 

 1. VOLKO, Ján. Veľká jaskyňa v Okne. 1930. In Čítanka pre druhú triedu slovenských stredných škôl. Praha : Státné nakladateľstvo v Prahe, 1930. s. 156-158.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Veľký rozmach Demänovských jaskýň. In Slovenský denník. 08. 1930, roč. 13, č. 187, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Veľký skalný had na Poludnici. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 2, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Venujme väčšiu pozornosť výchove dievčat. In Slovenská liga. 1943, roč. 20, č. 6, s. 212-213.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vítanie pozostatkov Michala Miloslava Hodžu. In Republikán. 1921, roč. 4, č. 10, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján : Vlažnosť. In: Slovenská politika, roč. 23, 1942, č.

36, s. 4.

 

 1. /-ý/ : V Lipt. Sv. Jáne navŕtali nové termálne pramene. In Slovenský kras. 1959, roč. 2, s. 167.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján.V Lipt. Sv. Mikuláši nemožné pomery na uliciach. In Národnie noviny. 1937, roč. 68, č. 107, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Výber ľudí vedie k cieľu. In Slovenská politika. 1944, roč. 25, č. 50, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vykopávky v jaskyni Okne. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1927, roč. 21, č. 1. s. 24-39.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Výlet do Demänovskej jaskyne. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1905, s. 35-50.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vymenovanie funkcionárov slovenskej univerzity. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 7, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Výskum Jasovskej jaskyne. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 1-29.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Význam Muzeálnej slovenskej spoločnosti. In Slovenská politika. 1928, roč. 9, č. 68, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Význam nomenklatúry máp. In Kultúrny život. 1947, roč. 2, č. 1, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Význam vedeckého odboru KSTL : Radostná práca v Ústredí KSTL. In Slovenská sloboda. 1939, roč. 2, č. 225, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Významné slová Hurbanove. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 212, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vzácna návšteva. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 6, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vzácna návšteva. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 8-9, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vzácna prednáška v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 17, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zaľadnenie Demänovskej doliny. In Věda přírodní. 1931, roč. 12, č. 2, s. 42-44.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z činnosti Múzea slovenského krasu v roku 1943. In Príručka “Sväzu slovenských múzeí”. 1944, roč. ?, 1944, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zakladajúce valné zhromaždenie Slov. Ligy v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 258, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zaľadnenia Demänovskej doliny. In Věda přírodní. 1931, roč. 12, č. 2, s. 42-44.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zasadali ochranári. In 1970, roč. 12, č. 1, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zasadnutie odbočky Ovocinárskej spoločnosti v Lipt. Sv. Mikuláši. In Slovenská politika. 1942, roč. 23, č. 29, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zastaňme sa prírody. In Kultúrny život. 1946, roč. 1, č. 1, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Závrty na fluvioglaciálnej náplave “Lučanských Lúčkach”. In Příroda. 1937, roč. 30, č. 2, s. 49-51.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Za vývoj slovenskej vedy. In Slovenská politika. 1938, roč. 19, č. 271, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zaznávanie slovenských profesorov a maďarské školy pred prevratom. In Sborník Spolku profesorov Slovákov. Bratislava : Spolok profesorov Slovákov, 1934 – 1935, s. 63.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z cintorína v Dolnom Kubíne. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 5, s. 75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodovedeckí pracovníci organizujú. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 16, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zemetrasenie pri Piešťanoch a na “Dobrej vode”. In Národnie noviny. 1906, roč. 37, č. 18, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zemetrasenie v Taliansku. In Lacné čítanie : zábavno-poučná časť kalendárov : Slovenský kalendár a Slovenská pokladnica s roku 1910. Pešťbudín : Budapeštiansky nakladateľský spolok, 1910, s. ?

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z charakteristiky minulosti. In Slovenská liga. 1943, roč. 20, č. 5, s. 166-168.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z môjho denníka. In Národnie noviny. 26. 03. 1908, roč. 39, č. 37, s. 2-3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z môjho denníka. In Národnie noviny. 1908, roč. 38 – 39, s. 3-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zo zasadnutia prírodopisného odboru Matice slovenskej. In Slovenská politika. 1928, roč. 9, č. 38, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Kvačian (Liptov). In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1928, s. 66-75.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Sielnického hradu. In Příroda. 1931, roč. 24, č. 10, s. 369-374.

 

 1. VOLKO, Ján. Zpráva o istebňanskom nálezisku. In Obzor praehistorický. 1928 – 1929, roč. 7 – 8, s. 75-76.

 

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o výskume Jasovskej jaskyne. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 41-70.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva z valného shromaždenia Slovenského spolku v Pešťbudíne. In Národnie noviny. 1904, roč. 35, č. 52, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z Ružomberka popod Sokol (1133) na Choč (1613). In Časopis turistů. 1927, roč. 39, č. 1, s. 15-17.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z Ružomberka popod Sokol (1133) na Choč (1613). In Časopis turistů. 1927, roč. 39, č. 2, s. 50-52.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z Ružomberka popod Sokol (1133) na Choč (1613). In Časopis turistů. 1927, roč. 39, 1927, č. 3-4, s. 78-80.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL “Náuka o mapách a teréne”. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 4, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL : Ľadovec na Veľkom Boku (1728). In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 3, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 1, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 8-9, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 8-9, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján : Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 14, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 2, s. 5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 2, s. 15.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1942, roč. 3, č. 4, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1940, roč. 1, č. 6, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1940, roč. 1, č. 4, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1940, roč. 1, č. 3, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry. 1940, roč. 10, č. 3, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry. 1940, roč. 10, č. 2, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry. 1940, roč. 10, č. 1, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry. 1939, roč. 9, č. 20, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. Organizácia “Vedeckej komisie”. In Vysoké Tatry. 1939, roč. 9, č. 19, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL : organizácia vedeckej komisie. In Vysoké Tatry. 1939, roč. 9, č. 18, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry : Zvesti klubu slov. turistov a lyžiarov. 1939, roč. 9, č. 19, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry : Zvesti klubu slov. turistov a lyžiarov. 1939, roč. 9, 1939, č. 20, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry : Zvesti klubu slov. turistov a lyžiarov. 1939, roč. 10, č. 1, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry : Zvesti klubu slov. turistov a lyžiarov. 1940, roč. 10, č. 2, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL vedie prof. Ján Volko. In Vysoké Tatry : Zvesti klubu slov. turistov a lyžiarov. 1940, roč. 10, č. 3, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL, vedie prof. J. Volko. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 5, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 9, s. 8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. Prof. Babor: O piskorovitých… In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 13, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 14, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 15, s. 7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Z vedeckej komisie KSTL. Vedie prof. Ján Volko. In Hosť a turista. 1941, roč. 2, č. 16, s. 9.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zvláštnosť menšinových jazykov a Slováci. In Sborník spolku profesorov Slovákov. Bratislava : Spolok profesorov Slovákov, 1940, s. 89.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Železná ruda pod Chočom. In Příroda. 1927, roč. 20, č. 7-8, s. 187-188.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Železné rudy Liptova. In Nové hlasy. 1947, roč. 3, č. 15, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Železné rudy Spiša. In Příroda. 1926, roč. 19, č. 11, s. ?.
 2. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Žiadame Slovákov “cenzorov” pri maturitách. In Národnie noviny. 1938, roč. 69, č. 85, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Žil v Demänovských jaskyniach diluviálny človek? In Slovenský denník. 1929, roč. 12, č. 279, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Živelná katastrofa v Demänovskej doline. In Slovenská politika. 1941, roč. 22, č. 161, s. 4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Živé organizmy v atmosfére. In Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 1908, roč. 11, č. 3, s. 33.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Ako povstávajú roviny. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 143-145.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Či na liptovských holiach a v Centrálnej Tatre boly gletšery a prečo ich teraz niet. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 81-90.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Diluviálne náplavy v Jaskyni “Okne” v Demänovskej doline : Liptov na Slovensku. In Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky. 1925, roč. 1, č. 2, s. 1-12.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Diluviálno-aluviálne vápencové túfy a minerálne pramene pri Bešeňovej : (Liptov). In Věda přírodní. 1928, roč. 9, č. ?, s. 1-6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dionýz Štúr. In Slovenské pohľady. 1926, roč. 42, č. 4, s. 12.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Eocén Liptova . In Sborník štátneho geologického ústavu ČSR. Praha: Státní geologický ústav, 1922, s. 277-298.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Geologické pomery okolia Važeckej Jaskyne. In Věstník státního geologického ústavu Československé republiky. 1931, roč. 7, č. 4-5, s. 1-12.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Hydrologické pomery rovinných aluviálnych naplavenín L. Sv. Mikuláša. In Bratislava – časopis Učené společnosti Šafaříkovy. 1931, roč. 5, č. 1, s. 96-98.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Jaskynné územia krasu Liptova. In Sborník 3. sjezdu Československých geografů v Plzni 1935. ? : ?, 1935, s. 100-102.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kto bol Dionýs Štúr? (1827 – 1893). In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 104-112.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov a okolité horstvá vo svetle nového geologického preskumu : Nižné Tatry. In Sborník Československé společnosti zeměpisné v Praze. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1933, s. 1-4.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov – Prosečnô, In Časopis turistů. 1928, roč. 40, č. 8, s. 214-217.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptov vo svetle okrašľovania a ochrany prírody. In Krása našeho domova. 1935, roč. 27, č. 1, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole. 1. Orografia liptovských hôľ. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 54-70.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole. 2. Niečo z orometrie liptovských hôľ. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 166-172.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské hole : 3. Geológia liptovských hôľ. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 5-23.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovské vápenisté vrchy : (zaradenie, hranice a morfológia horstva). In Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1929, s. 1-7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Liptovský kras : jaskyne Demänovského údolia. In Prúdy. ?, roč. 7, č. ?, s. 28.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. O skamenelinách. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1907, s. 83-103.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Predbežná zpráva o geologickom mapovaní v liptovských vápenistých vrchách (1926 – 1929). In Sborník II. sjezdu československých geografů v Bratislavě 1933. Bratislava : ?, 1933, s. 129-133.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Prírodné pamiatky Liptova. In Krása našeho domova. 1937, roč. 29, č. ?, s. 96-98.

 

 1. DĚDINA, Václav – GREGOR, Alois – HOLUB, Eduard – MRÁZ, Josef – NOVÁK, Václav – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozdělení Slovenska a Podkarpatské Rusi na přirozené krajiny zemědělské. In Československý statní věstní 1922, roč. 4, č. 1-3, s. 43.

 

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Rozpomienky na archeologický výskum Liptova. In Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. 1965, roč. 15, s. 219-224.

 

 1. PRÁT, Stanislav – HAMÁČKOVÁ, Julie – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Slovenské minerální prameny a travertiny. In Sborník Masarykovy akademie práce. 1934, roč. 8, č. 5, 19 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Umelecké zhodnotenie drahých kameňov. In Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. 1907, roč. 10, č. 2, s. 24-25.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Važecká jaskyňa (Liptov). In Příroda. Brno : Akciová moravská knihtiskárna v Brne, 1930, roč. 23, s. 3-8.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Výlet do Demanovskej jaskyne. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1906, s. 35-50.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Sielnického hradu (Liptov). In Příroda. 1931, roč. 24, č. 10, s. 1-5.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Zpráva o výskume Jasovskej jaskyne. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1929, 30 s.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Žil v Demänovských jaskyniach diluviálny človek?. In Slovenský denník. 12. 1929, roč. 12, č. 279, s. 6.

 

 1. ? : Dňa 12. októbra 1968 v sále… In Kultúrny prehľad. Liptovský Mikuláš : Okresný osvetový dom v Liptovskom Mikuláši, 1968, s. 7.

 

 1. MIKLÁŠ, Štefan – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 21, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Návodná výuka zemepisu na nižšej strednej škole. In ?, ?, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Nomenklatúra máp. In Sborník sjezdu československých zeměpisců v Olomouci. Praha : ?, 1937, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Sedimenty “Liptovskej paňvy” a jej úžitkové prírodniny. In Zjazd Slowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce 1927. Sekcja 2. – 2. Congrés de géographes et etnographes Slawes en Pologne 1927. Section 2.-eme. 2. – 12. jún 1927. Krakov : Komitet organizacyjny II. Z. S. G. E., 1927, s. ?

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vážení občania! In ?. Liptovský Mikuláš : Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Liptovskom Svätom Mikuláši, 1941, s. 1-2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vojenská geologia v Československom školstve. In ?. ?, roč. ?, č. ?, s. 3.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Kniha inž. Ivana Houdka: Vývin zeme a života. In Slovenský denník. 1922, roč. 5, č. 106, s. 6.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Vlastislav Zázvorka : Krasová území na Slovensku. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 92.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dr. Josef Woldřich : K stratigrafii palezoika Slovenského rudohorí v Karpatech. Práce Moravské přírodovedecké společnosti. Sv. 4, 1927, Brno. In Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 2.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dr. Mont. Ing. Hynie : Montanisticko-geologické pomery rudného obvodu starohorsko-španie dolinského na Slovensku. In Sborník československé společnosti zeměpisné. Praha : Československá společnost zeměpisná, 1925, s. 14-26.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Radim Kettner a Jaromír Koutek : O postavení štúrových lunzských pískovcu a reingrabenských břidlic a t. zv. špičkových slínu v Nízkých Tatrách. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, ?, s. 90-92.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Predbežná zpráva o dosavádnych geologických výskumoch v Nízkych Tatrách : predložené dňa 21.1.1927. In Rozpravy 2. triedy České Akademie. 1928, roč. 36, č. 4 podáva Radim Kettner, s. 1.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Radim Kettner : Předběžná zpráva o dosavadních geologických výzkumech v Nízkých Tatrách. In Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Museálna slovenská spoločnosť, 1928, roč. 22, č. ?, s. ?.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dr. R. Kettner : Příspěvek k poznání geologických poměrů Hronské kotliny svatokřížské. Praha, 1928. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 196.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dr. Ján Hromádka : Průlom dunajský a půda Bratislavy. Časopis učenej spoločnosti Šafaříkovej, roč. 3, 1929, č. 2. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 195.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Dr. Vlastislav Zázvorka : Ráz sídel východo-oravských (Hladovka, Suchá Hora, Vitanová). In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky Svätý Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, 1929, s. 196.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Tvář naši vlasti a její vývoj. Doc. dr. Václav Dědina, nakl. SFINX : Praha, 1925. In Slovenská politika. 1925, roč. 6, č. 274, s. 3.

 

ČLÁNKY O ŇOM

 

 1. Zprávy : Pri Muzeu Slovenského krasu v Liptovskom Svätom Mikuláši utvoril sa dňa 17. augusta 1932 “Přírodovedecký sbor”. In Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. 1932, roč. 24, č. 3-4, s. 92.

 

 1. A čo o múzeu hovorí prof. Ján Volko-Starohorský? In Kultúrny prehľad a Spravodaj MsNV. Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš : Kultúrne a spoločenské stredisko v Liptovskom Mikuláši, 1974, roč. ?, č. ?, s. 8-9.

 

 1. ŠTOLLMANN, Andrej. Senior ochrancov prírody prof. J. Volko-Starohorský 85-ročný. In Zpravodaj 8. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, s. 91.

 

 1. JANOTA, Dušan. Bibliografia vedeckých a odborných prác a štúdií prof. Jána Volku-Starohorského. In Československá ochrana prírody 11. Bratislava : Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1971, s. 303-314.

 

 1. Ž. Blahoželáme! In Naša univerzita. 1968, roč. ?, č. 1, s. 4.

 

 1. -lp-. Blahoželanie prof. Volkovi. In Mikulášsky spravodaj. 1968, roč. 1, č. 8, nestr.

 

 1. -jt-. Prispel k obohateniu geologickej publicity : čestná plaketa Dionýza Štúra prof. J. Volkovi-Starohorskému. In 1974, roč. 7/25, č. 36, nestr.

 

 1. -(cký). Dňa 31. júla 1960 dožíva… In Ľud. 1960, roč. 13, č. 185, s. 4.

 

 1. (li). Ján Volko Starohorský. In Smena. 1968, roč. 21, č. 210, nestr.

 

 1. MAŤOVČÍK, Augustín et al. Volko-Starohorský Ján. In MAŤOVČÍK, Augustín et. Al. Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. Martin : Matica slovenská, 1999, s. 365.

 

 1. D. Jeden z prvých. In Pravda. 1968, roč. ?, ?, č. ?, nestr.

 

 1. JANOŠKO, Jozef. Jubilant J. Volko-Starohorský. In Nový Liptov. 1965, roč. 7, č. 31, s. 2.

 

 1. ?. Jubileum. In 1968, roč. 49, č. 210 B, nestr.

 

 1. -im-. Jubileum geológa. In Nové slovo. 1968, roč. 10, č. 11, s. 11.

 

 1. SAMUEL, Ondrej. Deväťdesiatpäť rokov profesora Jána Volka-Starohorského. In Geologické práce – Správy 67. Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1977. s. 11-12.

 

 1. GEŠKO, Miloš. Jubilujúce… In 1968, roč. 10, č. 3, s. 1-2.

 

 1. IVAN, Ľ. K osemdesiatke profesora Jána Volku Starohorského. In Geologický sborník Slovenskej akadémie vied 12. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1961, s. 145-148.

 

 1. NOVIKOV, Michail Michajlovič. K otázke vplyvu okolia na živočíšne organizmy : Z príležitosti výskumu jaskynnej fauny v Bystrej pod Ďumbierom. In Sborník prác Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Bratislava : Slovenská grafia, 1942, 28 s.

 

 1. Liptáci – Liptovu. In Krásy Slovenska. 1968, roč. 45, č. 7, s. 279-280.

 

 1. ?. Liste des Membres : De la III. Réunion de l´association pour l´avancement de la géologie des Carpathes, Tchécoslovaquie, 1931. Ružomberok : Lev, 15 s.

 

 1. ? : Literárne novinky. In Stráž na Sione. 1922, roč. 30, č. 9, s. 72.

 

 1. T. Majiteľovi plakety Dionýza Štúra. In Kultúrny prehľad a Spravodaj MsNV. Lipt. Mikuláš : Kul. a Spol. Stredisko, 1974, s. 9-11.

 

 1. ČONČOL, Peter. Miluje prírodu a príroda miluje jeho. In Učiteľské noviny. 1969, roč. 19, č. 13, nestr.

 

 1. KASANICKÝ, Jozef. Múzeum Janka Kráľa jubiluje. In: Kultúrny prehľad Liptovského Mikuláša. Liptovský Mikuláš : Kultúrne a spoločenské stredisko, 1970, s. 8-9.

 

 1. CHROMEK, Igor. Ján Volko Starohorský : Narodil sa desať dní po Štefánikovi. In 09. 11. 1990, roč. 42, č. 263, s. 12.

 

 1. MIKLÁŠ, Štefan – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 17, s. 6.

 

 1. MIKLÁŠ, Štefan – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 18, s. 4.

 

 1. MIKLÁŠ, Štefan – VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. Národný park v Tatrách. In Podtatranský kraj. 1934, roč. 1, č. 19, s. 4.

 

 1. LALKOVIČ, Marcel. Počiatky múzejníctva v Liptove. In Región. 1995, č. 13, s. 4-5.

 

 1. /x/ : Sedemdesiatiny J. Volku Starohorského. In Ľud. 08. 1950, roč. 3, č. 177, s. 4.

 

 1. KLÍMA, S. Slovenská zem : sborník vlastivedných prác slovenských spisovateľov. Košice : Július Kustra, 1921. 310 s.

 

 1. ?. Rad práce. In 1968, roč. 10, č. 16, s. 1.

 

 1. (sp). Rad práce do Mikuláša. In Ľud. 1968, roč. 21, č. 241, s. ?.

 

 1. KOVALČÍK, Ján. Slovenskí jaskyniari snemovali. In Smer. 1970, roč. ?, č. ?, s. ?.

 

 1. STOLLMANN, Andrej. Spomienka na Jána Volka-Starohorského. In Chránené územia Slovenska. ISSN 0044-4863, 2008, roč. ?, č. 74, s. 46-47.

 

 1. BURKOVSKÝ, Július. Spomienka na Jána Volka-Starohorského. In Enviromagazín [online]. Dostupné na internete: http://www.enviromagazin.sk/enviro6_2/spomienka28.html [01. 02. 2020]

 

 1. HAVRÁNEK, František. Važecká jeskyně a její kras. Važec : vl. náklad, 1933, 140 s.

 

 1. ? : Vydarené oslavy gymnázia. In Mikulášsky spravodaj. ?, roč. 1, č. 11, s. 2.

 

 1. ? : Vysoké ocenenie. In 1968, roč. 20, č. 240, s. 1.

 

 1. -d- : Vyznamenanie jubilantom. In Pravda, 1968, roč. 49, č. 283 B, s. 1.

 

 1. PALAJ, M. Zaujímavé geologické dielo. In Slovák. 1942, roč. 24, č. 209, s. 10.

 

 1. GÁBOROVÁ, Elena. Z činnosti metodického kabinetu Domu osvety v Liptovskom Mikuláši. In Osvetová práca. 1955, roč. 5, č. 16, s. 377-378.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. In Kultúrno-historický kalendár 1997. Bratislava : Národné osvetové centrum. 1996, s. 269-270. ISBN 80-7121-117-6.

 

 1. ZÁZVORKA, Vlastislav. Krasová území na Slovensku. In Krása našeho domova. 1929, roč. 21, č. 3, s. 42.

 

 1. JANOTA, Dušan. Životné dielo prof. Jána Volku-Starohorského z hľadiska ochrany prírody. In Československá ochrana prírody 11. Bratislava : Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1971, s. 283-296.

 

 1. DROPPA, Anton. Životné jubileum prof. Jána Volku-Starohorského. In Liptov 1. Ružomberok : Liptovské múzeum, 1970, s. 271-277.

 

 1. DROPPA, Anton. Zomrel prof. Ján Volko-Starohorský. In Liptov 5. Martin : Osveta, Ružomberok : Liptovské múzeum, 1979, s. 261-263.

 

 1. DROPPA, Anton. Zomrel prof. Ján Volko-Starohorský. In Geografický časopis. 1978, roč. 30, č. 2, s. 171-173.

 

 1. RAISKUP, Ján Ch.. Zo spomienok bývalých žiakov. Dostupné online na: http://www.enviromagazin.sk/enviro6_2/spomienka28.html

 

 1. LALKOVIČ, Marcel. Liptovská zbierka – počiatok muzejníctva v Liptove. In 1995, roč. 3, s. 21-22.

 

 1. STANČÍKOVÁ, Ľubica. Zlú vodu upravovali pre kúpele v Ľubochni aj dynamitom : Skutočnú hĺbku rojkovského Morského oka nebolo možné zmerať. In MY Liptovské noviny. ISSN 1336-0078, 2020, roč. 71, č. 17, s. 7.

 

 1. ČAJKA, Jozef . Uplynulo 120 rokov od narodenia prof. Jána Volku Starohorského. In Chránené územia Slovenska. ISSN 1335-1737, 2001, č. 47, s. 41-42.

 

 1. ANDRUSOV, Dimitrij. Zum 80. Geburstag von Prof. J. Volko Starohorský. In Geologický zborník Geologica carpathica 1970. 1961, roč. 21, s. 145-? zborník

 

 1. ČEKLOVSKÝ, Tomáš. 2018. Paleontologické zbery Jána Volka-Starohorského z oblasti Liptova. In Zo zbierok múzea. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2018. s. 18-21. ISBN 978-80-89933-04-4

 

 1. NEKORANCOVÁ, Miroslava. 2018. Čítanie z archívu a knižnice – Vojtech Benický a Ján Volko-Starohorský. In ISSN 1336-7595, 2018, roč. 26, č. 1, s. 33.

 

 1. LALKOVIČ, Marcel. 1995. Ján Volko-Starohorský a slovenské múzejníctvo. In Región. 1995, roč. ?, č. 13, s. 26.

 

 1. ŠIMKOVÁ, Zuzana. Ján Volko-Starohorský a jeho činnosť v oblasti archeológie. In Vlastivedný zborník Považia. Žilina : Považské múzeum, 2006, s. 27-48. ISBN 808887744X.

 

 1. ŠIMKOVÁ, Zuzana. Ján Volko-Starohorský a jeho aktivity na poli archeológie. In SLIACKA, Simona (ed.). Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku. In Zborník z konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska – „Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku“. Liptovské múzeum v Ružomberku októbra 2016. Ružomberok : Liptovské múzeum v Ružomberku, 2016, s. 113-122. ISBN 978-80-971535-5-7.

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján : geológ, speleológ, učiteľ (31. 7. 1880 Liptovský Mikuláš – 17. 12. 1977 Bratislava, poch. v Liptovskom Mikuláši). In Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). VI. zväzok, T-Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 311-312. ISBN 807090111X.

 

 1. IVAN, Ľudovít. Za Jánom Volkom Starohorským 1880-1977. In Mineralia slovaca. 1978, roč. 10, č. 4, s. 375-378.

 

 1. CHOMOVÁ, Iveta. 100 rokov Liptovskej zbierky. In Sinter 13. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2005, s. 30-31. ISBN 8088924383.

 

 1. TVRZNÍK, Břetislav. K stému výročí narození profesora Jána Volka-Starohorského. In Mineralia slovaca. 1981, roč. 13, č. 3, s. 287-288.

 

 1. BOHUŠ, Ivan. Obdivovali, skúmali a chránili Tatry : Volko-Starohorský, Ján. In ISSN 1335-6828, 2009, roč. 48, č. 2, s. 24.

 

 1. GRESCHOVÁ, Eva. Ján Volko-Starohorský (31. 7. 1880 – 17. 12. 1977). In ISSN 0336-7595, 2011, roč. 19, č. 19, s. 32-34.

 

 1. GRESCHOVÁ, Eva. Osobnosti jaskyniarstva. In ISSN 0336-7595, 2008, roč. 16, s. 22-23.

 

 1. STOLLMANN, Andrej. Vyznanie Jána Volku-Starohorského k Andrejovi Kmeťovi, zakladateľovi slovenského múzejníctva. In Vlastivedný zborník Považia 23. Žilina : Považské múzeum, 2006. s. 199-201. ISBN 80-88877-44-X.

 

 1. JANOTA, Dušan. Nestor ochrany prírody : prof. J. Volko-Starohorský 85-ročný. In Ľud. 08. 1965, roč. ?, č. ?, s. 5.

 

 1. (mk). O bezpečnosť na horách. In Smena pondelník. 1970, roč. 23, č. 80, s. 2.

 

 1. LALKOVIČ, Marcel. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a jeho 65. výročie. In Sinter 4. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1996, s. 26-27. ISBN 80-967627-2-9.

 

 1. – re -. Ohlas na článok. In Matičné čítanie. 1969, roč. 11, č. 1, s. 2.

 

 1. PAPRČKOVÁ, Edita. Mapy z pozostalosti Jána Volka-Starohorského. In Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2004, s. 35. ISBN 80-88924-35-9.

 

 1. -cký. Osemdesiat rokov (prof. J. Volku Starohorského). In Nový Liptov. 1960, roč. 2, č. 31-32, s. 2.

 

 1. -cký. Oslava Volkových 80. narodenín. In Nový Liptov. 1960, roč. 2, č. 31-32, s. 3.

 

 1. ?. Oznamy a zprávy. In Úradné noviny župy Liptovskej. 07. 09. 1920, roč. 1, č. 35-36, s. 127.

 

 1. JANUS, Imrich. Plodný bol život prof. Volka-Starohorského. In Technické noviny. 1978, roč. 26, č. 10, s. 2.

 

 1. ALEXY, Janko. Po stopách dejín Lipt. Sv. Mikuláša. In Slovák. 1942, roč. 24, č. 209, s. 10.

 

 1. – ra -. Po Východnej. In Nový Liptov. Liptovský Mikuláš : Orgán OV KSS a ONV

v Liptovskom Mikuláši, 1966, nestr.

 1. (-cký). Prof. Ján Volko-Starohorský 80-ročný. In 1960, roč. 11, č. 49, nestr.

 

 1. BENICKÝ, Vojtech. Prof. Ján Volko-Starohorský 80-ročný. In Slovenský kras. 1961, roč. 3, s. 99-105.

 

 1. ?. Prof. Ján Volko – Starohorský. In Mikulášsky zpravodaj. 1968, roč. ?, č. 12, s. 1.

 

 1. KETTNER, Radim. Profesor Ján Volko-Starohorský osmdesátnikem. In Časopis pro mineralogii a geologii. 1961, roč. 6, č. 1, s. 128-129.

 

 1. BURKOVSKÝ, Július. Profesor Ján Volko Starohorský : významný priekopník slovenskej ochrany prírody. In Ochrana prírody Slovenska. ISSN 1335-7921, 2003, roč. č. 1, s. 4-5.

 

 1. ČOPKOVÁ, Magda. Publikácie z obdobia kuratória Múzea slovenského krasu. In Sinter 3. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, s. 31-32. ISBN 80-967627-2-9

 

 1. ČOPKOVÁ, Magda. Z knižnice múzea. In ŠUBOVÁ, Dana (ed.). Výber zo zbierok Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, s. 40-41.

 

 1. AMBRÓZ, Leonard – SABOL, Martin – RENDOŠ, Michal. Ján Volko-Starohorský and Nature Conservation. In ISSN 1335-213X, 2017, roč. 22, č. 1, s. 7-8.

 

 1. LALKOVIČ, Marcel. Z histórie Liskovskej jaskyne. In ISSN 1335-213X, 2006, roč. 11, s. 69-74.

 

 1. SÁSIK, Ctibor. Pre záchranu krás Dračej ľadovej jaskyne v Demänovej. In Cestovný ruch. 1953, roč. 1, č. 9-10, nestr.

 

 1. STOCKMANN, Viliam. Volko-Starohorský Ján, prof. In STOCKMANN, Viliam. Kto je kto v ochrane prírody Slovenska. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2009, s. 231.

 

 1. STOCKMANN, Viliam. Volko-Starohorský Ján, prof. In STOCKMANN, Viliam. Kto je kto v ochrane prírody Slovenska 2. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, s. 333. ISBN 978-80-88924-73-9

 

 1. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján. In Slovenský biografický slovník 6. zväzok T- Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 311-312. ISBN 80-7090-111-X

 

 

Excerpované časopisy:

A-zet

Bratislava

Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti

Časopis turistů

Gardista

Hosť a turista

Kultúrny život

Krása našeho domova

Krásy Slovenska

Matičné čítanie

Národnie noviny

Noviny Liptova a Oravy

Mezoberényvidéki Hirap

Nové hlasy

Obzor praehistorický

Ochrana prírody

Ochrana prírody a pamiatok

Podtatranský kraj

Příroda

Prúdy

Republikán

Sinter

Slovák

Slovenská liga

Slovenská politika

Slovenská sloboda

Slovenské ľudové besedy

Slovenské pohľady

Slovenský denník

Slovenský kras

Slovenská liga

Slovenský Východ

Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied

Tatry

Úradné noviny župy Liptovskej

Věda přírodní

Vysoké Tatry

 

Písal pod menami:

 1. V. S.
 2. v. s.

jvs

Ján Volko-Starohorský

Ján Volko

st – ý

/-ý/