Spomienky bývalých žiakov nájdete na tejto stránke:

https://www.enviromagazin.sk/enviro6_2/spomienka28.html

Ján Volko-Starohorský (zdroj Slovenský kras 1959-1960, obr. 33)

A. Droppa: Zomrel prof. Ján Volko-Starohorský. In. LIPTOV 5. Vlastivedný zborník, Martin 1979, 261-263.

Z. Šimková: Ján Volko-Starohorský a jeho aktivity na poli archeológie. In. VÝSLEDKY NOVÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV NA STREDNOM SLOVENSKU. Ružomberok 2016, 113-122.

Profesor Ján Volko-Starohorský bol polyhistorom. Hoci hlavnými oblasťami jeho záujmu boli geológia, speleológia, kartografia a geografia, venoval podstatnú časť svojho času aj astronómii a v neposlednom rade archeológii. Bol priekopníkom slovenskej muzeológie. Spolupracoval s Andrejom Kmeťom, stál pri zrode tzv. Liptovskej zbierky a neskôr bol spoluzakladateľom Múzea slovenského krasu a správcom jeho zbierok. Pri výskume jaskýň bolo jedným z jeho cieľov nájsť stopy paleolitického osídlenia na území Liptova. Výskumy robil v Stanišovskej jaskyni, v Demänovskej jaskyni slobody, Ovčej jaskyni, v Suchej jaskyni nad Vyvieraním, Zbojníckej jaskyni, zmapoval Brekovskú jaskyňu a ďalšie. Už od roku 1919 sa venoval jaskyni Okno. Spolupracoval s archeológmi J. Eisnerom a V. Budinským-Kričkom. Na hradisku Rohačka uskutočnil niekoľko výskumov, z ktorých pochádza množstvo materiálu. Okrem toho sa venoval aj zberom na viacerých lokalitách v oblasti Liptova, ale i na iných miestach svojho pôsobenia. Z jeho pozostalosti sa do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva dostalo niekoľko stoviek predmetov, prevažne keramiky z rôznych liptovských lokalít, ale aj z miest, v ktorých pôsobil v rámci Uhorska. Výsledky svojej práce publikoval vo viacerých odborných periodikách” (Šimková 2016, 113).

V. Benický: Prof. Ján Volko-Starohorský 80-ročný. In. Slovenský kras 1959-1960, Sborník Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, Ročník III, Liptovský Mikuláš 1961, 99-103. Zborník s príspevkom nájdete tu:

http://archiv.smopaj.sk/data/_uploaded/media/public/Slovensky_kras/3_1959_1960.pdf

A. Droppa: In memoriam prof. J. Volku-Starohorského. In. Slovenský kras 1979, Sborník Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, Ročník XVII, Liptovský Mikuláš 1979, 217-227. – okrem opisu jeho životnej dráhy obsahuje zoznam významnejších prác po roku 1918. Zborník s príspevkom nájdete tu:

http://archiv.smopaj.sk/data/_uploaded/media/public/Slovensky_kras/17_1979.pdf