do roku 2011 spracované zo zborníka ARCHEOLÓGIA NA PRAHU HISTÓRIE. K životnému jubileu Karola Pietu, Nitra 2012, s. 13-22 (zostavila Daniela Fábiková).

po roku 2011 spracoval M. Furman z podkladov PhDr. Karola Pietu, DrSc.

Bibliografia Karola Pietu

1961

 1. Výskum v Cejkove I v roku 1960 (spoluautor L. Bánesz). Štud. Zvesti AÚ SAV 6, 1961, 5 – 29.

1963

 1. Mladohradištní sídlištní objekt z Podivína (spoluautor V. Furmánek). Sbor. Prací Fil. Fak. Brno E 12, 1963, 130 – 135.

1964

 1. Zisťovací výskum v Hradci, okr. Prievidza (spoluautorka D. Bialeková). Slov. Arch. 12, 1964, 447 – 462.

1966

 1. Púchovská kultúra. Zprávy Čsl. Spol. Arch. 8/1, 1966, 30 – 40.

1967

 1. Zisťovací výskum v Liptovskej Mare. Arch. Rozhledy 19, 1967, 618 – 620, 623 – 632.

1968

 1. Nové archeologické výskumy v Liptove. In: Prehľad 68. Ružomberok 1968, 6 – 7.
 2. Tajomstvá Liptovskej Mary. In: Liptov 10. Liptovský Mikuláš 1968, 2.

1970

 1. Archeologický výskum Liptova v rokoch 1965 – 1968. Liptov 1, 1970, 101 – 120.

1971

 1. Die Höhensiedlungen der Púchov-Gruppe bei Liptovská Mara. Arch. Rozhledy 23, 1971, 326 – 334.
 2. Nové sídliskové nálezy z okolia Plaveckého Podhradia. In: Zborník Záhorského múzea v Skalici 2. Bratislava 1971, 5 – 7.

1972

 1. Osídlenie zo staršej doby rímskej v Liptovskej Mare. Arch. Rozhledy 24, 1972, 34 – 45.
 2. Slovanské osídlenie Liptova v 9. – 12. stor. Liptov 2, 1972, 67 – 82.

1973

 1. Archeologický výskum v Liptovskej Mare. Pam. a Prír. 4, 1973, 29 – 32.
 2. Významný objav na plynovode. In: Elektrón 1. Populárno-náučný časopis. Bratislava 1973, 22 – 23.

1974

 1. Pokračovanie výskumu v Liptovskej Mare v roku 1974. AVANS 1974, 1975, 81 – 82.
 2. Sídlisko z doby rímskej v Beluši. Slov. Arch. 22, 1974, 89 – 105.

1975

 1. Liptovská Mara. Hradisko a komplex včasnodejinných sídlisk. In: III. medzinárodný kongres slovanskej archeológie, Bratislava 7. – 14. september 1975. Nitra 1975, 3 – 13.
 2. Výskum v Liptovskej Mare v roku 1975. AVANS 1975, 1976, 195 – 196.

1976

 1. Výskum v Podturni (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1975, 1976, 101, 103.
 2. Za tajomstvami našej dávnej minulosti. In: Domová pokladnica 1976. Bratislava 1975, 130 – 132.

1977

 1. Nowe odkrycia objektów z póznego okresu halsztatckiego i z okresu lateńskiego na pólnocznej Slowacji. Acta Arch. Carpathica 17, 1977, 161 – 169.
 2. Výskum Podtureň-Bašta v roku 1976 (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1976, 1977, 123 – 124.
 3. Výskum v Liptovskej Mare v roku 1976. AVANS 1976, 1977, 230 – 231.
 4. Zu Besiedlungsproblemen in der Slowakei an der Wende der Zeitrechnung. In: Symposium Ausklang der Latène-Zivilisation und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava 1977, 283 – 296.

1978

 1. Civilizácia ako archeologická kategória. In: Základné metodologické problémy a marxistické kategórie v archeológii. Nitra 1978, 80 – 86.
 2. Liptovská Mara. In: B. Chropovský (Ed.): Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava 1978, 121 – 123.
 3. PhDr. Blažej Benadik, CSc., šesťdesiatročný. Slov. Arch. 26, 1978, 433 – 435.
 4. Pokračovanie výskumu v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. AVANS 1977, 1978, 195 – 196.

1979

 1. Archeológia Liptovskej Mary. In: V. Chmelár: Vodné dielo Liptovská Mara. Bratislava 1979, 51 – 53.
 2. Archeologický výskum v Liptovskej Mare. In: Zborník 25 rokov n. p. Váhostav Žilina. Žilina 1979, 5 – 18.
 3. Liptovská Mara – ein frühgeschichtliches Zentrum in slowakischen Karpaten. Altertum 25, 1979, 49 – 55.
 4. Z dávnej minulosti Liptova. PaS 3, 1979, 51 – 56.

1980

 1. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Arch. Rozhledy 32, 1980, 216 – 217.
 2. Hradisko Bobrovec-Mních v Západných Tatrách. AVANS 1978, 1980, 211 – 212.
 3. Prieskum hrádkov púchovskej kultúry v Maríkovskej a Púchovskej doline (spoluautor J. Moravčík). AVANS 1979, 1980, 169 – 171.
 4. Refúgium z doby halštatskej na Demänovskej Pludnici. AVANS 1979, 1980, 165 – 167.
 5. Spätlatènezeitlicher Opferplatz in Prosné (spoluautor J. Moravčík). Slov. Arch. 28, 1980, 245 – 286.
 6. Výskum v Liptovskej Mare. AVANS 1978, 1980, 212 – 214.
 7. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1979. AVANS 1979, 1980, 167 – 168.

1981

 1. Nové nálezy v Rakši. AVANS 1980, 1981, 226 – 228.
 2. Refúgiá z doby halštatskej v Liptove. Liptov 6, 1981, 53 – 65.
 3. The La Téne Period. In: Archaeological Research in Slovakia. Xth International Cogress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Mexico, 19–24 October 1981. Nitra 1981, 97 – 112.
 4. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1980. AVANS 1980, 1981, 228 – 230.

1982

 1. Bronzový kosák s Dohnian. AVANS 1981, 1982, 223.
 2. Die Púchov-Kultur. Arch. Slovaca Monogr. Stud. 1. Nitra 1982.
 3. Nové nálezy v Rakši. AVANS 1980, 1981, 226 – 227.
 4. Probleme der Erforschung der dakischen Besiedlung in der Slowakei. Thraco-Dacica 3, 1982, 35 – 46.
 5. Púchovská kultúra a jej miesto v laténskom vývoji Karpatskej kotliny. In: Metodologické problémy československé archeologie. Praha 1982, 76 – 89.
 6. Titus Kolník, Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. I. Bratislava 1980 (rec.). Arch. Rozhledy 34, 1982, 448.
 7. Umenie doby železnej. Ars Slovaca Ant. 15. Bratislava 1982. ISBN 61-342-82.
 8. Umenie včasnej doby dejinnej. Encyklopédia Slovenska 6. Bratislava 1982, 178.
 9. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1981. AVANS 1981, 1982, 224 – 226.

1983

 1. Archeologický prieskum na diaľnici úseku Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Bratislava 1983, 12 – 15.
 2. Halštatské výšinné sídliská v Liptove. Arch. Rozhledy 35, 1983, 39 – 48.
 3. Kontakte des nordslowakischen Gebietes mit der antiken Welt. In: Proceedings of the 16th International Eirene Conference, Prague 31. 8. – 4. 9. 1982. Vol. 2. Praha 1983, 215 – 220.
 4. Pohrebisko z doby sťahovania národov v Dvoroch nad Žitavou. Štud. Zvesti AÚ SAV 20, 1983, 175 – 185.
 5. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1982. AVANS 1982, 1983, 201 – 202.
 6. Záchranný výskum v Nitre-Párovských Hájoch (spoluautori L. Kulichová, J. Lomenová). AVANS 1982, 1983, 203 – 204.
 7. Železiarske objekty z doby rímskej a stredoveká dechtárska výroba vo Varíne (spoluautor J. Moravčík). AVANS 1982, 1983, 205 – 207.

1984

 1. Púchovská kultúra. Pyramída 152, 1984, 48 – 56.
 2. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1983. AVANS 1983, 1984, 177 – 179.
 3. Výskum železiarní z doby rímskej vo Varíne (spoluautor J. Moravčík). AVANS 1983, 1984, 180 – 181.

1985

 1. Počiatky odievania na Slovensku (spoluautor V. Furmánek). Ars Slovaca Ant. 19. Bratislava 1985. ISBN 61-768-85.
 2. Stopy výroby žarnovov z doby laténskej v Rakši. AVANS 1984, 1985, 191 – 192, 321.
 3. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1984 (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1984, 1985, 192 – 193, 321 – 322.
 4. Z dávnej minulosti Liptova. Slovensko 9/8, 1985, 28 – 29.
 5. Železiarne z doby rímskej vo Varíne. AVANS 1984, 1985 193 – 194.

1986

 1. Die römerzeitliche Besiedlung von Bratislava-Devín (spoluautorka V. Plachá). Arch. Rozhledy 38/4, 1986, 339 – 357, 457 – 458.
 2. Druhý hromadný nález keltských mincí z Dolného Kubína-Veľkého Bysterca (spoluautorka E. Kolníková). Slov. Arch. 24, 1986, 382 – 407.
 3. K nálezom rímskych mincí na severnom Slovensku. Slov. Num. 9, 1986, 145 – 151.
 4. Neskorolaténske sídliskové objekty v Abraháme. AVANS 1985, 1986, 187 – 188, 316 – 317.
 5. Výskum a pamiatková úprava hradiska v Liptovskej Mare (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1985, 1986, 189 – 190.
 6. Výskum v Nitre-Párovských Hájoch (spoluautor M. Ruttkay). AVANS 1985, 1986, 191 – 192.
 7. Settlement in the Carpathians in the La Téne Period and its Relations to the Alpine Area. In: Les Alpes à l´Age du fer. Actes du Xe Colloque sur l´Age du fer, tenu à Yonne-Chambéry. Paris 1986, 31 – 32.
 8. Stand und Notwendigkeiten der Erforschung der Púchov-Kultur. In: Stan i potrzeby badań nad młodzsym okresem przedrzymskim i okresem wplywów rzymskich w Polsce. Kraków 1986, 25 – 49.

1987

 1. Ďalší prieskum Netopierskej jaskyne v Sásovskom krase (spoluautori J. Bárta, M. Mácelová). AVANS 1986, 1987, 29 – 30, 116.
 2. Devín v dobe laténskej a rímskej (spoluautori V. Plachá, J. Hlavicová). In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo sympózia 28. – 30. októbra 1986. Bratislava 1987, 89 – 99.
 3. Druhý prieskum hrádkov púchovskej kultúry v Maríkovskej a Púchovskej doline (spoluautor J. Moravčík). AVANS 1986, 1987, 86 – 87.
 4. Ľudské pozostatky z neskorolaténskeho obetiska v Liptovskej Mare (spoluautor M. Stloukal). Anthropologie (Praha) 156/1 – 4, 1987 (1991), 49 – 66.
 5. Slowakei im 5. Jahrhundert. In: Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Nürnberg 1987, 385 – 417.
 6. Umenie oživiť minulosť. Slov. Arch. 35, 1987, 442 – 443.
 7. Veronika Plachá jubiluje. Slov. Arch. 35, 1987, 197 – 198.
 8. Výskum a pamiatková úprava hradiska v Liptovskej Mare (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1986, 1987, 85 – 86.
 9. Záchranný výskum v Nitre-Párovských Hájoch (spoluautor M. Ruttkay). AVANS 1986, 1987, 87 – 88.

1988

 1. Archeologická pamiatka Liptovská Mara-Havránok (spoluautori J. Sálus, V. Hanuliak). Pam. a Prír. 19/4, 1988, 22 – 24.
 2. Klenoty dávnej minulosti Slovenska. In: Bratislava 12. Kultúrno-spoločenský mesačník. Martin 1988, 70 – 77.
 3. Neskororímske výšinné sídlisko v Lazisku (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1987, 1988, 111 – 112.
 4. Netopierska jaskyňa v Sásovskom krase vo svetle nových sídliskových poznatkov (spoluautor J. Bárta). Slov. Kras 26, 1988, 33 – 45.
 5. Polykultúrne sídlisko v Dolnej Ždani. AVANS 1987, 1988, 108.
 6. Sklady železných predmetov z konca doby rímskej vo Vyšnom Kubíne (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1987, 1988, 108 – 109.
 7. Two hoards of iron objekts at Vyšný Kubín, Worth Slovakia. Arch. Rozhledy 40/3, 1988, 330.
 8. Výskum a pamiatková úprava hradiska Liptovská Mara v roku 1987 (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1987, 1988, 110 – 111.
 9. Výšinné sídlisko z neskorej doby rímskej v Lazisku (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1987, 1988, 111 – 112.

1989

 1. Frühkaiserzeitliche Eiseneverhüttungsanlage in Varín, Slowakei. In: Archaeometalurgy of Iron. International Symposium of the Comité pour la sidérurgie anciene de l´UISPP. Prague 1989, 213 – 227.
 2. Getreide- und Brotreste aus der Völkerwanderungszeit in Devín (spoluautorka V. Plachá). Slov. Arch. 37, 1989, 69 – 88.
 3. Radomír Pleiner jubiluje. Slov. Arch. 37, 1989, 219 – 220.

1990

 1. Hradisko pri Trnavej Hore (spoluautor P. Mosný). AVANS 1988, 1990, 139.
 2. Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Mare (spoluautori V. Hanuliak, P. Múdry). AVANS 1988, 1990, 137 – 138.
 3. Kelti na Slovensku. Výtvar. Život 35/2, 1990, 37 – 40.
 4. Nové nálezy na hrádku v Selciach pri Banskej Bystrici. AVANS 1988, 1990, 138.
 5. Prieskum sídlisk z doby rímskej na strednom Pohroní (spoluautor P. Mosný). AVANS 1988, 1990, 139 – 140.
 6. Zur Siedlungsgeschichte von Bratislava-Devín während der römischen Kaiserzeit (spoluautorka V. Plachá). In: Acten des 14. Internationalen Limes Congress in Carnuntum. RLÖ 36/2. Wien 1990, 765 – 769.

1991

 1. Hradisko Zvon v Lazisku. AVANS 1989, 1991, 79 – 80.
 2. Hromadný hrob ludanickej skupiny vo Vyšnom nad Hronom (spoluautori K. Konečná, G. Trgina). AVANS 1989, 1991, 81.
 3. Kelten an der Donau (sprievodca výstavy). Bratislava 1991.
 4. Liptovská Mara. In: J. Pavúk (Ed.): XIIth Congress UISPP Bratislava 1. – 7. September 1991. A Guide to the Excursions. Bratislava 1991, 11 – 12.
 5. The North Carpathians at the beginning of the Migration period. Antiquity 65, 1991, 376 – 387.
 6. Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Mare (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1989, 1991, 79 – 80.
 7. Výskum v Liptovskej Mare v roku 1989. AVANS 1989, 1991, 80.

1992

 1. Jubileá (spoluautorka D. Bialeková). Slov. Arch. 40, 1992, 312 – 313.
 2. Keltische Textilfunde mit Stickereien aus Nové Zámky, Slowakei. Tidens Tand 5. In: Archaeological Textiles in Northen Europe. København 1992, 52 – 65.
 3. Klaus Günther, Siedlung und Werkstätten von Feinschmieden der älteren Römischen Kaiserzeit bei Warburg-Daseburg. Bodenaltertümer Westfalens 24. M nster 1990 (rec.). Slov. Arch. 40, 1992, 177.
 4. Nálezy zo začiatku doby sťahovania národov v Liptovskom Jáne. AVANS 1990, 1992, 86 – 87.
 5. Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1990 (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1990, 1992, 87 – 88.
 6. Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1991 (spoluautor V. Hanuliak). AVANS 1991, 1992, 92 – 94.
 7. Významný nález z neskorej doby halštatskej v Hubine (spoluautor P. Romsauer). Slov. Arch. 40, 1992, 213 – 222.
 8. Z. Wożniak, Osada grupy tynieckej w Podłężu, woj. Krakowskie. Wrocław – Warszawa – Kraków 1990 (rec.). Slov. Arch. 40, 1992, 318 – 319.

1993

 1. Hradisko a výšinné sídlisko z doby laténskej a rímskej v Horných Pršanoch. AVANS 1992, 1993, 106 – 107.
 2. Liptovská Mara – archeologický pamätník. Slov. Pohľady 4/12, 1993, 114 – 119.
 3. Mladšia doba železná (laténska) (spoluautor L. Zachar). In: T. Štefanovičová a kol.: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993, 143 – 209. ISBN 80-85331-07-1.
 4. Osídlenie z doby rímskej a sťahovania národov v Nitre. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra 1993, 74 – 90.
 5. Predslov (Vorwort). In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra 1993, 1 – 4.
 6. Stredolaténske zvieracie žiarové „hroby“ alebo doklady kultových praktík z Nitry? Slov. Arch. 41, 1993, 41 – 57.
 7. Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1992. AVANS 1992, 1993, 108 – 110.

1994

 1. Histoire ancienne de la Slovaquie. In: L´Oeil 458. Lausanne 1994, 14 – 19.
 2. Kelten – Römer – Germanen. Eine Konfrontation an der Donau (spoluautor H. Friesinger). In: Grenzenloses Österreich. Symposium, April 1994. Wien 1994, 103 – 106.
 3. Mittel- und Nordslowakei zur Zeit der Markomannenkriege. In: H. Friesinger/J. Tejral/A. Stuppner (Hrsg.): Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen. Brno 1994, 253 – 262.

1995

 1. Das archäologische Freilichtmuseum in Liptovská Mara, Slowakei. In: Experimentelle Archäologie. Bilanz 1994. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland 8. Oldenburg 1995, 23 – 28.
 2. Medzinárodný projekt „Jantárová cesta“ – vedecké podujatie v roku 1994. Slov. Arch. 43, 1995, 166 – 167.
 3. Nové nálezy s Prosieka. AVANS 1993, 1995, 106.
 4. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1993. AVANS 1993, 1995, 107 – 109.

1996

 1. In Memoriam. Kazimierz Godłowski (1934 – 1995). Slov. Arch. 44, 1996, 157 – 158.
 2. Laténske hradisko so stredovekým osídlením pri Nemeckej (spoluautor P. Mosný). AVANS 1994, 1996, 140.
 3. Liptovská Mara. Ein frühgeschichtliches Zentrum der Nordslowakei. Archeologické Pamätníky Slovenska 5. Bratislava 1996. ISBN 80-967366-9-7.
 4. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Archeologické pamätníky Slovenska 5. Bratislava 1996. ISBN 80-967366-7-1.
 5. Nové nálezy z laténskeho hradiska pri Hornej Lehote (spoluautor P. Mosný). AVANS 1994, 1996, 140 – 142.
 6. Römischer Import der Spätlatènezeit in der Slowakei. Arh. Vestnik 47, 1996, 183 – 195.
 7. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1994. AVANS 1994, 1996, 138 – 139.

1997

 1. Die frühen norisch-pannonischen Handelsbeziehungen mit dem nördlichen Mitteldonaugebiet. In: Peregrinatio Gothica. Suppl. Acta Mus. Moraviae. Sci. Soc. 82. Brno 1997, 39 – 56.
 2. Ergebnisse der Grabungen in Liptovská Mara bis 1992. In: Die Kelten in den Alpen und an der Donau. Budapest – Wien 1997, 403 – 414.
 3. Germanische Siedlung aus dem 4. und 5. Jh. in Nitra-Párovské Háje und Problem der Siedlungskontinuität (spoluautor M. Ruttkay). In: J. Tejral/H. Friesinger/M. Kazanski (Hrsg.): Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. Brno 1997, 145 – 164.
 4. Hronská Dúbrava vydala svoje dávne tajomstvo. In: My žiara 4 (38)/51 – 52. Žiar nad Hronom 1997, 5.
 5. Neskorolaténske hradisko v Kvačanoch-Dlhej Lúke. AVANS 1995, 1997, 144 – 145.
 6. Sídlisko púchovskej kultúry v Likavke. AVANS 1995, 1997, 146 – 147.
 7. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1995. AVANS 1995, 1997, 148 – 149.
 8. Zisťovací výskum na hradisku v Nemeckej (spoluautori M. Mácelová, P. Mosný). AVANS 1995, 1997, 130 – 131.

1998

 1. Prvé historické etniká na Slovensku (spoluautori T. Kolník, J. Rajtár). In: D. Kováč a kol.: Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava 1998, 62 – 87.
 2. Stredoveké osídlenie vo Východnej (spoluautor M. Uličný). AVANS 1996, 1998, 131 – 132.
 3. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. AVANS 1996, 1998, 129 – 131.

1999

 1. Anfänge der Völkerwanderungszeit in der Slowakei (Fragestellungen der zeitgenössischen Forschung). In: L´Occident romain et l´Europe centrale au début de l´epoque des Grandes Migrations. Brno 1999, 171 – 189.
 2. Die ersten Römer im nördlichen Mitteldonauraum im Lichte der neuen Grabungen in Devín (spoluautorka V. Plachá). In: Th. Fischer/G. Precht/J. Tejral (Hrsg.): Germanen beiderseits des spätantiken Limes. Materialien des 10. International Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet“, Xantem vom 2. – 6. 12. 1997. Spisy Arch. Ústavu AV ČR Brno 14. Köln – Brno 1999, 179 – 205.
 3. Der archäologische Park und die Feuchtschichtengrabung in Liptovská Mara. In: E. Jerem/I. Poroszlai (Ed.): Archaeology of the Bronze and Iron Age. Experimental Archaeology – Environmental Archaeology – Archaeological parks. Budapest 1999, 357 – 366.
 4. Hrádok púchovskej kultúry pri Hronskej Dúbrave (spoluautor P. Mosný). AVANS 1997, 1999, 137.
 5. K dejinám Partizánskej Ľupče a jej okolia. In: Vojtech Budinský-Krička a najstaršie dejiny Liptova. Nitra 1999, 39 – 45.
 6. Metallurgy of iron in Púchov culture in Slovakia (spoluautori Ľ. Mihok, A. Pribulová). In: Metallurgy East – West ´99. Stará Lesná 1999, 9 – 14.
 7. Prieskum regionu Turca v oblasti Veľkej Fatry. AVANS 1997, 1999, 130 – 132.
 8. Spracovanie železa z náleziska púchovskej kultúry Liptovská Mara (spoluautori Ľ. Mihok, A. Pribulová). In: Z dějin hutnictví 28. Rozpravy Nár. Tech. Muz. Praha 161. Praha 1999, 5 – 12.
 9. Včasnostredoveké hradisko pri Pružine (spoluautor J. Moravčík). AVANS 1997, 1999, 137.
 10. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. AVANS 1997, 1999, 132 – 133.
 11. Zaniknutá dedina Belansko a stredoveké hrádky pri Východnej (spoluautorka M. Giertlová). AVANS 1997, 1999, 134 – 136.

2000

 1. Die Siedlung Liptovská Mara II und die Anfänge der Einflüsse der Latène-Kultur im Westkarpatenraum. Slov. Arch. 48, 2000, 315 – 346.
 2. Ein Depot latènezeitlicher Eisengegenstände aus Liptovská Mara. In: Metallgewinnung und –verarbeitung in der Antike – Schwerpunkt Eisen. Nitra 2000, 135 – 160.
 3. Hradisko púchovskej kultúry v Košeci-Nozdroviciach. AVANS 1998, 2000, 139 – 141.
 4. Keltské hradisko v Trenčianskych Bohuslaviciach. AVANS 1998, 2000, 141 – 142.
 5. Latènezeitlicher Burgwall und Opferplatz(?) in Trenčianske Teplice. In: J. Bouzek/H. Friesinger/K. Pieta/B. Komoróczy (Hrsg.): Gentes, Reges und Rom. Auseinandersetzung – Anerkennung – Anpassung [Festschr. Jaroslav Tejral]. Spisy Arch. Ústavu AV ČR Brno 16. Brno 2000, 97 – 120.
 6. Nové objavy na rímskom Devíne (spoluautorka V. Plachá). Pam. a Múz. 3, 2000, 6 – 9.
 7. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. AVANS 1998, 2000, 138 – 139.
 8. Výskum v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roku 1999. AVANS 1999, 2000, 103 – 104.

2001

 1. Felix Müller – Gilbert Kaenel – Geneviéve Lüscher (Hrsg.), Eisenzeit. Die Schweiz vom Paleolithikum bis zum frühen Mittelalter IV. Basel 1999 (rec.). Slov. Arch. 49, 2001, 397 – 400.
 2. Halštatské a laténske osídlenie v Hornej Lehote (spoluautor P. Mosný). AVANS 2000, 2001, 160 – 161.
 3. Jan Filip a neskorolaténske osídlenie Slovenska. Arch. Rozhledy 53, 2001, 29 – 38.
 4. Laténsky meč z hrobového nálezu v Cejkove (spoluautor L. Bánesz). AVANS 2000, 2001, 30.
 5. Mesto Púchov a expozícia púchovskej kultúry (spoluautor J. Moravčík). Inf. SAS 12/1, 2001, 15 – 16.
 6. Sídlisko z doby železnej v Hornej Lehote (spoluautor P. Mosný). AVANS 1999, 2001, 104 – 405.
 7. Záchranný výskum vo Zvolene (spoluautori V. Hanuliak, R. Malček). AVANS 1999, 2001, 47 – 49.

2002

 1. 10 rokov archeologického múzea v prírode v Liptovskej Mare. In: Rekonstrukce a experiment v archeologii 3. Hradec Králové 2002, 125 – 134.
 2. Bemerkungen zum Grab aus Čáčov. In: K. Kuzmová/K. Pieta/J. Rajtár (Hrsg.): Zwischen Rom und dem Barbaricum [Festschr. T. Kolník]. Nitra 2002, 343 – 354.
 3. Jubilujúci PhDr. Titus Kolník, DrSc. Slov. Arch. 50, 2002, 359, 360.
 4. Kováčstvo v dobe rímskej a v dobe sťahovania národov na Slovensku. Štud. Zvesti AÚ SAV 35, 2002, 61 – 74.
 5. Neskorolaténske sídlisko v Sklabinskom Podzámku (spoluautor M. Horňák). AVANS 2001, 2002, 62.
 6. Neue Erkenntnisse zum Grab von Sikenica-Veľký Pesek. In: J. Tejral (Hrsg.): Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum. Spisy Arch. Ústavu AV ČR Brno 19. Brno 2002, 237 – 245.
 7. Príspevok k datovaniu hradiska Závažná Poruba-Iľanovská Poludnica. AVANS 2001, 2002, 156 – 158.
 8. Slovensko v dobe sťahovania národov. In: A. Ruttkay/M. Ruttkay/P. Šalkovský (Ed.): Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, 7 – 18.
 9. Stredoveké opevnenie pri Rakši, okr. Turčianske Teplice. AVANS 2001, 2002, 159.
 10. Včasnostredoveké a púchovské hradisko v Sklabini (spoluautor S. Horváth). AVANS 2001, 2002, 160.
 11. Včasnohistorické osídlenie (polovica 5. – 1. stor. pred n. l.). In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava 2002, 37.
 12. Včasnohistorické osídlenie (1. stor. n. l. – 5. stor. n. l.) (spoluautor J. Rajtár). In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava 2002, 37.
 13. Veronika Plachá. Inf. SAS 13/2, 2002, 19 – 20.
 14. Výskum v Hornej Lehote (spoluautor P. Mosný). AVANS 2001, 2002, 161 – 163.
 15. Wirtschaftliche Strukturen der spätlaténèzeitlichen Siedlungen in der Slowakei. In: C. Dobiat/S. Sievers/Th. Stöllner (Hrsg.): Dürnberg und Manching – Wirtschaftsarchäologie im ostkeltischen Raum. Akten des Internationalen Kolloquiums in Hallein/Bad Dürrnberg 7. – 11. Oktober 1998. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 7. Bonn 2002, 315 – 323.

2003

 1. 16. konferencia Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Inf. SAS 14/2, 2003, 11 – 12.
 2. Devín settlement. In: Zs. Visy (Ed.): The Roman army in Pannonia. An Archaeological Guide of the Ripa Pannonica. Pécs 2003, 216-218.
 3. Die Púchov-Kultur. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 23. Berlin – New York 2003, 597 – 601.
 4. Jaroslav Tejral jubiluje. Pravěk (N. Ř.) 13, 2003 (2005), 492 – 493.
 5. Keltská konferencia v Udine (Taliansko). Inf. SAS 14/2, 2003, 5.
 6. Ladislav Veliačik jubiluje. Inf. SAS 14/1, 2003, 23.
 7. Le dépôt de Liptovská Mara. In: Forgerons et Ferrailleurs. Fer et savoir-faire á l´époque celtique. Bibracte musée de la civilisation celtique. Glux-en-Glenne 2003, 20.
 8. Skúsenosť so stavbou a prezentovaním archeologického múzea v prírode v Liptovskej Mare. Monumentorum Tutela 14, 2003, 199 – 204.
 9. Spiš vo včasnej dobe dejinnej. In: R. Gładkiewicz/M. Homza (Ed.): Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča – Wrocław 2003, 149 – 159.
 10. Šesťdesiatnik Ladislav Veliačik. Slov. Arch. 51, 2003, 377 – 378.
 11. Un dépot de l´oppidum de Pohanská, Plavecké Podhradie. In: Forgerons et Ferrailleurs. Fer et savoirfaire á l´époque celtique. Bibracte musée de la civilisation celtique. Glux-en-Glenne 2003, 12, 19.
 12. Zisťovací výskum v Žiari nad Hronom (spoluautor P. Mosný). AVANS 2002, 2003, 107 – 108.

2004

 1. 12. medzinárodné sympózium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Siedlungs- und wirtschaftsstrukturen in der Frühgeschichte. Štud. Zvesti AÚ SAV 36, 2004, 153 – 154.
 2. Jozef Moravčík šesťdesiatročný. Inf. SAS 15/1, 2004, 25.
 3. Kontakty Spiša s okolitými územiami vo včasnej dobe dejinnej (spoluautor M. Soják). In: Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich. Krosno 2004, 163 – 178.
 4. Nález meča z doby rímskej z Varína (spoluautor Ľ. Mihok). In: Z dějin hutnictví 34. Rozpravy Nár. Tech. Muz. Praha 188. Praha 2004, 16 – 20.

2005

 1. Blacksmith techniques of roman period in the central Carpathians region (spoluautori Ľ. Mihok, A. Pribulová, L. Olexa). In: Metallurgy in Southeast Europe til the XIXth century. Sozopol 2005, 47 – 53.
 2. Slowakei (spoluautor T. Kolník). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 29. Berlin – New York 2005, 114 – 123.
 3. Spätlatènezeitliche Waffen und Ausrüstung im nördlichen Teil des Karpatenbeckens. Slov. Arch. 53, 2005, 35 – 84.
 4. Jaroslav Tejral jubiluje. Pravěk Nová řada 2003/ 13, Brno 2005, 492, 493

2006

 1. Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Předběžná správa/Bojná – neues Macht- und Christianisierungszentrum des Fürstentums von Nitra. Vorbericht (spoluautor A. Ruttkay). In: K. Pieta/A. Ruttkay/M. Rauttkay (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva/Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Nitra 2006, 21 – 69. ISBN 06-80-88709-90-3.
 2. Ein junglatènezeitlicher Stieranhänger aus Udiča/Slowakei. In: Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 53. Berlin – New York 2006, 133 – 147.
 3. Hausbauentwicklung in der Púchov-Kultur. In: B. Gediga/W. Piotrowski (Ed.): Budownictwo i architektura epoki brązu i epoki żelaza w Europie środkowej – problemy rekonstrukcii. Biskupin – Wrocław 2006, 303 – 317.
 4. Hradiská Bojná II a Bojná III. Významné sídlo z doby sťahovania národov a opevnenia z 9. storočia/ Burgwälle Bojná II a III. Herrensitz der Völkerwanderungszeit und Befestigungen aus dem 9. Jahrhundert. In: K. Pieta/A. Ruttkay/M. Rauttkay (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva/Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Nitra 2006, 173 – 190. ISBN 06-80-88709-90-3.
 5. Metalografická analýza nálezov z doby železnej z Hornej Lehoty (spoluautori Ľ. Mihok, P. Mosný). Štud. Zvesti AÚ SAV 39, 2006, 97 – 109.
 6. Nález zvona na hradisku z 9. storočia v Bojnej. Náčrt histórie včasnostredovekých zvonov/Ein Glockenfund aus dem Burgwall aus dem 9. Jahrhundert in Bojná. Zur Geschichte der frühmittelalterlichen Glocken (spoluautor J. Jánošík). In: K. Pieta/A. Ruttkay/M. Ruttkay (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva/Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Nitra 2006, 121 – 158. ISBN 06-80-88709-90-3.
 7. Ojedinelý nález honosných falér z Nových Zámkov? (spoluautor J. Zábojník). AVANS 2004, 2006, 157.
 8. Zemplín. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 34. Berlin 2006, 499-503.

2007

 1. Archaeological and Geophysical Prospecting of deserted Early Islamic Village Al-Qusur (Failaka Island) (spoluautori A. H. S. Shehab, J. Tirpák, M. Bielich, M. Bartík, J. Ďuriš). Štud. Zvesti AÚ SAV 41, 2007, 74 – 76.
 2. Bojná – mocenské a christianizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva. Predbežná správa/Bojná – neues Macht- und Christianisierungszentrum des Fürstentums von Nitra. Vorbericht (spoluautor A. Ruttkay). In: K. Pieta/A. Ruttkay/M. Rauttkay (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva./Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Druhé vydanie. Nitra 2007, 21 – 69. ISBN 978-80-88709-91-6.
 3. Bojná – nový fenomén v slovenských dejinách (spoluautor A. Ruttkay). Pam. a Múz. 2, 2007, 13 – 15.
 4. Bojná. Nové nálezy k počiatkom slovenských dejín. Bojná 2007. ISBN 978-80-969741-0-8.
 5. Der frühlatènezeitliche Burgwall in Horné Orešany, Westslowakei. Vorbericht. Slov. Arch. 55, 2007, 295 – 310.
 6. Discovery of a unique Chamber Tomb in Poprad-Matejovce, Slovakia (spoluautorka T. Belanová). In: Archaeological Textiles Newsletter 44. Newsletter 2007, 18 – 20.
 7. Eva Kolníková – k životnému jubileu. Slov. Num. 18, 2007, 10 – 11.
 8. Hradiská Bojná II a Bojná III. Významné sídlo z doby sťahovania národov a opevnenia z 9. storočia/ Burgwälle Bojná II a III. Herrensitz der Völkerwanderungszeit und Befestigungen aus dem 9. Jahrhundert. In: K. Pieta/A. Ruttkay/M. Rauttkay (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva/Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Druhé vydanie. Nitra 2007, 173 – 190. ISBN978-80-88709-91-6.
 9. Keltská plastika psíka z Bratislavy-Devína. Bratislava. Zbor. MMB 19, 2007, 13 – 20.
 10. Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec (spoluautor P. Roth). Pam. a Múz. 3, 2007, 44 – 47.
 11. Nález zvona na hradisku z 9. storočia v Bojnej. Náčrt histórie včasnostredovekých zvonov/Ein Glockenfund aus dem Burgwall aus dem 9. Jahrhundert in Bojná. Zur Geschichte der frühmittelalterlichen Glocken (spoluautor J. Jánošík). In: K. Pieta/A. Ruttkay/M. Rauttkay (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva/Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Druhé vydanie. Nitra 2007, 121 – 158. ISBN 978-80-88709-91-6.
 12. Tisícročné polodrahokamy. Žurnál 16/2007, 58 – 61.
 13. Výskum a pamiatková obnova v Liptovskej Mare v rokoch 2004 a 2005 (spoluautori L. Benediková, B. Kovár, O. Makýš). AVANS 2005, 2007, 40 – 47.

2008

 1. Das Fürstengrab von Poprad-Matejovce. In: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Frankfurt am Main 2008, 29 – 30.
 2. Höhensiedlungen der Völkerwanderungszeit im nördlichen Karpatenbecken. In: V. Bierbrauer/ H. Steuer (Hrsg.): Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter von den Ardennen bis zur Adria. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 58. Berlin – New York 2008, 457 – 480.
 3. Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Arch. Slovaca Monogr. Stud. 10. Bratislava 2008. ISBN 978-80-98315-05-5.
 4. Nové laténske a rímske nálezy z povodia Torysy (spoluautor M. Soják). AVANS 2006, 2008, 122 – 124.
 5. Unikátne archeologické bohatstvo. Slov. Zahraničie 4/2008, 10 – 11.
 6. Výskum kniežacej hrobky v Poprade-Matejovciach (spoluautor P. Roth). AVANS 2006, 2008, 122.

2009

 1. Archaeological and geophysical survey at deserted Early Islamic village Al-Qusur, Failaka Island, State of Kuwait (spoluautori A. H. S. Shehab, L. Benediková, M. Bielich, J. Tirpák, M. Bartík). Ve Službách Arch. 1, 2009, 29 – 35.
 2. Bojná. Nové nálezy k počiatkom slovenských dejín. Druhé vydanie. Bojná 2009. ISBN 978-80- 969741‑1‑5.
 3. Das germanische Fürstengrab aus Poprad-Matejovce. In: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Bonn 2009, 107 – 122. ISBN 978-3-7749-3663-8.
 4. Spätrömische und völkerwanderungszeitliche Münzhorte und andere Münzfunde im Nordkarpatenraum (spoluautorka E. Kolníková). In: M. Wioloszyn (Ed.): Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century. Kraków 2009, 117 – 132. ISBN 978-83-7676-008-7.
 5. Untergang der Burgwälle der Púchov-Kultur. In: V. Salač/J. Bemmann (Hrsg.): Mittelauropa in der Zeit Marbods. Praha – Bonn 2009, 273 – 287. ISBN 978-80-87365-20-5.
 6. Textiles from the chieftain´s grave in Poprad-Matejovce – report on the first stage of the laboratory examination (v spoluautorstve s T. Štolcovou a G. Zink). In Archäologisches Korrespondenzblatt, 2009, jahrgang 39, 2, s. 263-277. (2009 – Current Contents). ISSN 0342-734X.

2010

 1. Keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Latènezeit. Arch. Slovaca Monogr. Stud. 11. Bratislava 2010. ISBN 578-80-89315-31-4.

2011

 1. The chieftain grave from Poprad (Slovakia). In: Bulletin de Liaison, 2011, no. 35, 63 – 65.
 2. Bojná-frühmittelalterliches Machtzentrum in der Riechweite eines Goldreviers. In: 23. International Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Macht des Goldes, Gold der Macht – Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum (3. – 10. Jh.), Tengelice (H), 16 – 19. 11. 2011: Abstracts. Tengelice 2011, 15 – 16.
 3. Devín – current situation and prospects of research. In: Quo Vadis? (spoluautorka K. Harmadyová). Long-term research projects in Europaean Archaeology: October 26 – 28, 2011, Schleswig. Abstracts. Schleswig 2011, 14 – 15.
 4. Výskum včasnolaténskeho hradiska v Horných Orešanoch (spoluautori M. Jakubčinová, B. Šebesta). AVANS 2008, 2011, 211 – 214.
 5. Výskum včasnostredovekého hradiska Bojná I v rokoch 2007 a 2008 (spoluautori J. Haruštiak, M. Jakubčinová, T. Vanľová). AVANS 2008, 2011, 205 – 210.
 6. Nálezy z hradiska Zobor v Nitre. AVANS 2008, 2011, 202 – 205.
 7. Štefan Luby a archeológia. In: Luby. dt. Bratislava 2011, 95 – 96.
 8. Bronzové náramky s vývalkami z konca doby halštatskej a začiatku doby laténskej na severnom Slovensku. In: R. Kujovský/V. Mitáš (Eds.): Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra 2012, 315 – 324. ISBN 978-80-89315-41-3.
 9. Chvála archeológie Bratislavského hradu. In BARTA, Peter et al. Svedectvo času : Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade. – Bratislava : SNM, 2011, s. 10-14

2012

 1. Mesciská, Pružina. In TURČAN, Vladimír. Veľkomoravské hradiská ; zostavil Daniel Kollár. – Bratislava : DAJAMA, 2012, s. 94-97. ISBN 978-80-8136-013-8.
 2. Tri hradiská, Bojná. In TURČAN, Vladimír. Veľkomoravské hradiská. – Bratislava : DAJAMA, 2012, s. 16-21. ISBN 978-80-8136-013-8.
 3. Bronzové náramky s vývalkami z konca doby halštatskej a začiatku doby laténskej na severnom Slovensku. In: Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra 2012, 315-324.
 4. Lexikon zur keltischen Archäologie.A-K, L-Z. – Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. ISBN 978-3-7001-6765-5.Heslá : Bautechnik, Bratislava, Bratislava-Devín, Divinka, Folkušová, Herd, Komárno, Košeca-Nozdrovice, Kvačany, Liptovská Sielnica, Plavecké Podhradie, Podtureň, Puchov Kultur, Púchov, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rakša, Skalka nad Váhom, Slatina nad Bebravou, Slovenské Pravno, Šurany-Nitriansky Hrádok, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Teplice, Udiča, Udiča-Prosné. Dolný Kubín, Likavka (spolu s E. Kolníkovou).
 5. Keltské centrum na severe Karpát (spoluautorka L. Benediková). In HistoryWeb. 3/2012 [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/keltske-centrum-na-severe-karpat>.
 6. The Fourth-Fifth Century Chamber Grave from Poprad and Its Surroundings. In Inter Ambo Maria : Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea. – Simferopol : National Taurida University, 2012, s. 231-235.
 7. The Glass of Great Moravia: Vessel and Window Glass, and Small Objects (v spoluautorstve s L. Galuška – J. Macháček – H. Sedláčková). In Journal of Glass Studies, New York 2012, vol. 52, p. 61-92.

2013

 1. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2009 (v spouautorstve s J. Haruštiak/Miriam Jakubčinová/T. Vangľová). AVANS 2009, 2013, 182-187, obr. 74-77.
 2. Bojná – ein frühmittelalterliches Machtzentrum in Reichweite von Gold- und Eisenrevieren. In: M. Hardt – O. Heinrich-Tamáska (Hrsg.): Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitspräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zur Antike und Mittelalter 2, ISBN 978-3-86705-070-8, Weinstadt 2013, 423-437.

2014

 1. Hradiská vo Folkušovej – Necpaloch a Blatnici. Juhovýchodné prvky v púchovskej kultúre Archeol. 62, 2014, 125-165.
 2. Pozoruhodné depoty zo Sklabinského Podzámku (v spoluautorstve s L. Veliačik). Studia Archaeologica Brunensia 19, 2014, 201-222.
 3. Das Grab von Poprad-Matejovce in der Slowakei – Konstruktion, Ausstattung und Wiederöffnung eines frühvölkerwanderungszeitlichen Kammergrabes. In: Abegg-Wigg/N. Lau (Hrsg.), Kammergräber im Barbaricum – Zu Einflüssen und Übergangsphänomenen von der vorrömischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit. Internationale Tagung, Schleswig, 25.–27. November 2010. Schr. Arch. Landesmus. Ergr. 9 (Neumünster/Hamburg 2014), 359-380.
 4. Devín. State of Research and Research Prospects (v spoluautorstve s K. Harmadyová). In: C. von Carnap-Bornheim (ed.): Quo Vadis? Status and Future Perspectives of Long-term Excavations in Europe. Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Ergänzungsreihe 10, Neuműnster/Hamburg 2014, 153-162.
 5. Rituelle Beile aus dem Frühlatène-Burgwall in Horné Orešany. In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (ed.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno 2014, 103-111.
 6. Bojná. In: P. Kouřil (ed.): Velká Morava a počátky křesťanství. Brno 2014, 217-220.
 7. Bojná. In: P. Kouřil (ed.): Great moravia and the Beginnings of Christianity. Brno 2014, 239-242.

2015

 1. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná (v spoluautorstve s M. Jakubčinová – Z. Robak – T. Vangľová). AVANS 2010, 2015, 182-184, obr. 97, 99.
 2. Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007-2013. In K. Pieta/Z. Robak (ed.): Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. 1. vydanie, Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes, Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae Tomus XX, Nitra 2015, 9 – 43.
 3. Odraz christianizácie v hnuteľných prameňoch z 9. storočia vo východných častiach Veľkej Moravy (v spoluautorstve s M. Hanuliak). In: P. Kouřil (ed.): Cyrilometodějská misie a Evropa. 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Brno 2015, 134-147.
 4. Century Movable Material Evidence of Christianity in the Eastern Parts of Great Moravia (v spoluautorstve s M. Hanuliak). In: P. Kouřil (ed.): The Cyril and Methodius Mission and Europe – 1150 since the Arrival of the Tessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno 2015, 138-151.
 5. Landwirtschaftliche Geräte der Latènezeit in der Slowakei. In: Herwig Friesinger, Alois Stuppner (Hrsg.), Mensch und Umwelt – Öko-archäologische Probleme in der Frühgeschichte. Mitt. der Prähist. Kommission 84, Wien 2015, 67-86.

 2016

 1. Hromadné nálezy z Prosieka a Vyšného Kubína. Poznámky k včasnostredovekému osídleniu Liptova a Oravy. Slovenská Archeológia LXIV, 2016, 261-276.

2017

 1. Laténske a včasnostredoveké hradisko vo Vozokanoch, okres Topoľčany. In: K. Pieta/Z. Robak (ed.): Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. 2. vydanie, Nitra 2017, 347 – 356.
 2. Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007-2013. . In: K. Pieta/Z. Robak (ed.): Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. 2. vydanie, Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes, Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae Tomus XXII, Nitra 2017, 11-45.
 3. Zeit des Untergangs. Ein Hort spätawarischer Bronzen aus Dolné Orešany, Westslowakei (v spoluautorstve s M. Ruttkay). In: B.V. Eriksen/A. Abegg-Wigg/R. Bleile/U. Ickerodt (Hrsg.): Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, Band 1, Schleswig 2017, 541-554.
 4. The Early Medieval hillfort Bojná — Valy, Slovakia, and its defence system (v spoluautorstve s Z. Robak). ACTA ARCHAEOLOGICA CARPATHICA VOL. LII, 2017, 329-351.

2018

 1. Využitie krajiny stredného Liptova v praveku a včasnej dobe dejinnej = Die Nutzung der Landschaft der mittleren Liptau (Liptov) in der Urzeit und in der frühen historischen Zeit (v spoluautorstve s L. Benedikovou). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, č. 63, s. 147-196.
 2. Lužické hradisko s následným laténskym osídlením v Soblahove (okres Trenčín) (v spoluautorstve s L. Benedikovou). In Sídla, artefakty a čas… : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. – Nitra ; Vrútky : Archeologický ústav SAV : Via Magna, s.r.o., 2018, s. 37-54. ISBN 978-80-8196-020-8.
 3. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Erforschung der frühmittelalterlichen Agglomeration Bojná (v spoluautorstve s JAKUBČINOVÁ, Miriam – ROBAK, Zbigniew – VANGĽOVÁ, Terézia). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2013, 2018, s. 129-133.
 4. Ein mittellatènezeitlicher Brandopferplatz in Slatina nad Bebravou = Žiarové obetisko zo strednej doby laténskej v Slatine nad Bebravou. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2018, vol. 64, s. 89-114. ISSN 0560-2793.
 5. Centrá Veľkej Moravy a ich prezentácia : Nitra a Bojná = Great Moravian centres and methods of their presentation. Nitra and Bojná (v spoluautorstve s M. Ruttkayom). In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. – Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 15-34. ISBN 978-80-89175-86-4.
 6. 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes (v spoluautorstve s DAMGAARD, Peter de Barros – MARCHI, Nina – RASMUSSEN, Simon – PEYROT, Michael – SMRČKA, Václav – ŠTOLCOVÁ, Tereza – KRISTIANSEN, Kristian – WILLERSLEV, Eske. In Nature, 2018, vol. 557, no. 7705, p. 369-374. ISSN 0028-0836.
 7. Landwirtschaftliches Gerät aus dem großmährischen Burgwall Bojná I und das Problem der Ernährung seiner Bewohner (v spouautorstve s Z. Borzová). In Produzieren – Verzehren – Repräsentieren : 30. Internationales Symposium “Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum” Brno, 14.-16.11.2018. Orsolya Heinrich-Tamáska, Lumír Poláček (Hrsg.). – Brno ; Leibnitz : Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. : Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, 2018, s. 8-9. ISBN 978-80-7524-023-1.
 8. Reconstruction and Making Archaeological Sites Available to the Public – the Case of the Early Medieval Sites in Nitra and Bojná (v spoluautorstve s M. Ruttkay – Z. Robak). In Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2018, volume 13, p. 171-186. ISSN 2084-4409.

2019

 1. The Bronze Age settlement at Al-Khidr (v spoluautorstve s L. Benedikovou). In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. – Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, p. 9-32. ISBN 978­80­8196­028­4.
 2. Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe – Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-8196-032-1.
 3. Münzfund aus Mošovce und sein Hintergrund. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe – Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). – Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 8. ISBN 978-80-8196-032-1.
 4. Laténske hradisko v Stupnom = The LaTéne Hillfort in Stupné (v spoluautorstve s L. Ježiškovou). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, roč. 65, s. 71-87. ISSN 0560-2793. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/1122203605_Jeziskova_Pieta.pdf
 5. Pottery from the Bronze Age site of Al-Khidr on Failaka Islan (v spoluautorstve s B. Kovárom a K. Daňovou). In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. – Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 33-46. ISBN 978­80­8196­028­4.
 6. The Late Pre-Islamic to Early Islamic village Al-Qusur : Prospection and excavation 2006 – 2009 (v spoluautorstve s M. Ruttkayom a M. Bielichom). In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. – Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 71-90. ISBN 978­80­8196­028­4.
 7. Preliminary results of the Al-Qusur research in the years 2016 and 2017 (v spoluautorstve s M. Ruttkayom a Z. Robakom). In PIETA, Karol. Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. – Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, s. 91-126. ISBN 978­80­8196­028­4.
 8. The Bronze Age settlement at Al-Khidr (v spoluautorstve s L. Benedikovou). In Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research. – Nitra ; Bratislava ; Kuwait City : Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences : VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences : National council for culture, Arts and letters, 2019, p. 9-32. ISBN 978­80­8196­028­4.
 9. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Grabung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Bojná (v spoluautorstve so Z. Robakom). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 124-127. ISSN 0231-925X.
 10. Hradiská pri Dolných Vesteniciach = Burgwallanlagen bei Dolné Vestenice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2014, 2019, s. 120-123. ISSN 0231-925X.
 11. Early Roman Period Burials of Púchov Culture: Buried Natives or Offered Foreigners? = Pohreby z včasnej doby rímskej v oblasti púchovskej kultúry: pochovaní domáci alebo obetovaní cudzinci? In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2019, roč. 67, č. 2, s. 241-286.
 12. The Early La Tène belt hook from Prašník = Včasnolaténska zápona z Prašníka. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV : Fragmenty času : Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám, 2019, supplementum 1, s. 397-406. ISSN 0560-2793.
 13. The Military Finds from Bojná III and Klátova Nová Ves near Topoľčany, Slovakia (v spoluautorstve so Z. Robakom). In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 441-452. ISBN 978-80-86023-59-5.
 14. Horné Orešany. In Avari i Slaveni : Katalog. – Zagreb : Arheološki muzej, 2019, s. 53. ISBN 978-953-8143-33-5.
 15. Influence of the Przeworsk culture in the Púchov culture milieu (v spoluautorstve s M. Kissovou). In Acta Archaeologica Carpathica : Tom LIV. – Kraków : Polska Akademia Nauk – Oddzial w Krakowie, 2019, s. 107-128. ISSN 0001-5229. (DOI 10.4467/00015229AAC.19.007.11884).
 16. Zhotovenie ihiel podľa keltského originálu z Liptovskej Mary (v spoluautorstve s M. Knoll). In Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, s. 184. ISSN 1805-0050.

2020

 1. Early and Middle La Tène Period in the Slovakian Western Carpathians : Current state of knowledge (v spoluautorstve s L. Benedikovou). Rec. V. Salaš, S. Fichtl. In Unité et diversité du monde celtique. Ed. Gilles Pierrevelcin, Jan Kysela, Stephan Fichtl. – Prague : Charles University – Faculty of Arts : AFEAF, 2020, s. 383-411. ISBN 978-2-9567407-1-1.
 2. Die frühvölkerwanderungszeitliche Höhensiedlung in Dolná Súča, Westslowakei : Ein Berg mit Hortungstradition = The Early Migration Period Hill-top Settlement in Dolná Súča, West Slovakia. The Site with a Long-time Tradition of Hoard Depositing. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2020, roč. 68, č. 1, s. 37-68. ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.68.3
 3. Nové včasnostredoveké nálezy z Turca = New early medieval finds in Turiec. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2020, roč. 67, č. 2, s. 349-370. ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2020.67.16
 4. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = Grabung einer frühmittelalterlichen Agglomeration in Bojná (v spoluautorstve s M. Jakubčinovou, Z. Robakom a T. Vangľovou). In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. – Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 119-123.
 5. Bojná. Spoznávame starých Slovanov = Bojná. Meeting the early Slavs. In Archeológia je moderná veda : Objavujeme naše (stredo)európske korene. 1. vydanie. – Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 21-26. ISBN 978-80-8196-042-0.
 6. Minulosť nás zaujíma. Znovu ožíva v archeoparkoch = We care about the past – revival in archaeological parks (v spoluautorstve s M. Ruttkayom). In Archeológia je moderná veda : Objavujeme naše (stredo)európske korene. 1. vydanie. – Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020, s. 53-62. ISBN 978-80-8196-042-0.
 7. Archeológia je moderná veda : Objavujeme naše (stredo)európske korene. Editor Karol Pieta ; recenzenti Juraj Bartík, Jozef Labuda. 1. vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 80 s. Archaeologica Slovaca Monographiae: Varia, Tomus VII. Dostupné na internete: http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/Archeologia%20je%20moderna%20veda.pdf. ISBN 978-80-8196-042-0.
 8. Al-Khidr site on Failaka Island in the Bronze Age: Pottery perspective (v spoluautorstve s B. Kovár – K. Daňová). Arabian Archaeology and Epigraphy 32, 2020, 33-40.

2021

 1. Depot neskororímskych mincí z Hája a osídlenie regiónu Turca v 4. – 5. storočí po Kr. = Hoard of Late Roman coins from Háj and settlement in the region of Turiec in the 4th – 5th centuries (v spoluautorstve s J. Hunkom a M. Kurpelom). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2021, roč. 68, č. 1, s. 119-134. ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.5,
 2. The Northern Slovakian refuge places and the beginning of the La Tène period in the northern part of the Western Carpathians (v spoluautorstve s P. Bárta – L. Benediková). In: M. KARWOWSKI – B. KOMORÓCZY – P. C. RAMSL (eds.) Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 71, Brno 2021, 117–145.