BIBLIOGRAFIA LADISLAVA VELIAČIKA                     

KVALIFIKAČNÉ PRÁCE

1965

Veliačik 1965 – L. Veliačik: Kostená a parohová industria v staršej dobe bronzovej na Slovensku. Diplomová práca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského). Bratislava 1965, 136 strán, 29 príloh.

1969

Veliačik 1969 – L. Veliačik: Archeologický výskum v Čiernom Brode (okr. Galanta) v roku 1966. Rigorózna práca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského). Bratislava 1969.

1978

Veliačik 1978 – L. Veliačik: Lužická kultúra na Slovensku. I – III. Kandidátska dizertácia (Archeologický ústav SAV). Nitra 1978, 268 strán.

2000

Veliačik 2000 – L. Veliačik: Osídlenie kultúr stredodunajských a lužických popolnicových polí na západnom Slovensku. Doktorská dizertácia. (Archeologický ústav SAV). Nitra 2000 , 410 strán.

MONOGRAFIE

1983

Veliačik 1983 – L. Veliačik: Lausitzer Kultur in der Slowakei. Studia Archaeologica Slovaca Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Slovacae II. Nitra 1983.

1986

Budinský-Krička/Veliačik 1986 – V. Budinský-Krička/L. Veliačik: Krásna Ves. Gräberfeld der Lausitzer Kultur. Materialia Archaeologica Slovaca VIII. Nitra 1986.

1991

Furmánek/Veliačik/Vladár 1991 – V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava 1991.

1994

Veliačik/Romsauer 1994 – L. Veliačik/P. Romsauer: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku. I. Katalóg. Archaeologica Slovaca Monographiae. Catalogi VI. Nitra 1994.

1999

Furmánek/Veliačik/Vladár 1999 – V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár: Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 . Rahden/Westf. 1999.

ZOSTAVOVATEĽSKÉ PR ÁCE

2004

Bátora/Furmánek/Veliačik 2004 – J. Bátora/V. Furmánek/L. Veliačik: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes VI. Nitra 2004.

ŠTÚDIE, ČLÁNKY

1969

Veliačik 1969 – L. Veliačik: Archeologický výskum v Čiernom Brode (okr. Galanta). Archeologické rozhledy 21 , 1969, 301 – 319.

18

1970

Veliačik 1970 – L. Veliačik: Nové sídliskové nálezy velatickej kultúry z Abrahámu. Slovenská archeológia 18, 1970, 421 – 430.

1972

Veliačik 1972 – L. Veliačik: Pohrebisko severopanónskej kultúry v Chľabe. Slovenská archeológia 20 , 1972, 189 – 217.

1975

Veliačik 1975 – L. Veliačik: Pohrebisko lužickej kultúry v Liptovskom Mikuláši-Ondrašovej. Slovenská archeológia 23, 1975, 11 – 34.

Veliačik 1975 – L. Veliačik: Bronzová sekerka a strieborná minca z Branča. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, 1975, 107.

Veliačik 1975 – L. Veliačik: Záchranná akcia v Čiernych Kľačanoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, 1975, 107 – 110 .

Veliačik 1975 – L. Veliačik: Pohrebisko lužickej kultúry v Diviakoch nad Nitricou. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, 1975, 110 – 112 .

Veliačik 1975 – L. Veliačik: Bronzová kopija z mladšej doby bronzovej z Lúčnice nad Žitavou – Vajky nad Žitavou. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, 1975, 112 .

Veliačik 1975 – L. Veliačik: Bronzový meč zo západného Slovenska. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, 1975, 112 – 113.

Pavúk/Veliačik 1975 – J. Pavúk/L. Veliačik: Záchranný výskum v Pečeňadoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, 1975, 78 – 80.

1976

Veliačik 1976 – L. Veliačik: Výskum pohrebiska lužickej kultúry v Diviakoch nad Nitricou. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975, 1976, 210 – 212 .

1977

Bárta/Veliačik 1977 – J. Bárta/L. Veliačik: Nálezy bronzových predmetov zo Zádielskych Dvorník-Zádielu. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976, 1977, 36 – 41.

1978

Veliačik 1978 – L. Veliačik: Záchranný výskum v Hlohovci. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977, 1978, 275 – 277.

1979

Veliačik 1979 – L. Veliačik: Historické korene náboženstva a jeho prejavy v dobe bronzovej. In: Historické korene vzniku náboženstva a jeho prejavy v praveku a včasnej dobe dejinnej. Zborník referátov. Nitra 1979, 74 – 80.

1980

Veliačik 1980 – L. Veliačik: Sídlisko lužickej kultúry v Liptovskej Teplej-Madočanoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979, 1980, 243 – 246.

Dušek/Veliačik/Furmánek 1980 – M. Dušek/L. Veliačik/V. Furmánek: Osídlenie v mladšej a neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej. In: J. Žudel (zost.): Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Vývoj osídlenia a územnej organizácie. Bratislava 1980, listy IX/1, IX/6.

Furmánek/Veliačik 1980 – V. Furmánek/L. Veliačik: Návrh chronológie praveku a včasnej doby dejinnej na Slovensku. Doba bronzová. Slovenská archeológia 28, 1980, 159 – 179.

1981

Veliačik 1981 – L. Veliačik: Archeologický výskum v Liptovskej Teplej. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980, 1981, 322 – 325 .

1982

Veliačik 1982 – L. Veliačik: Príspevok k otázke vzniku a vnútorného členenia lužickej kultúry na Slovensku. In: Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem. Materiały z konferencji, która odbyła się w Krakowie, Nowej Hucie i Nowym Sączu w dniach 11. do 14. IV. 1978 r. Kraków – Przemyśl 1982, 73 – 95.

Veliačik 1982 – L. Veliačik: Výsledky druhej výskumnej sezóny v Liptovskej Teplej. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981, 1982, 298 – 302 .

Furmánek/Veliačik/Romsauer 1982 – V. Furmánek/L. Veliačik/P. Romsauer: Jungbronzezeitliche befestigte Siedlungen in der Slowakei. In: B. Chropovský/J. Herrmann (Hrsg.): Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mitteleuropa. Berlin – Nitra 1982, 159 – 175.

1983

Veliačik 1983 – L. Veliačik: Hradiská lužickej kultúry na Slovensku. Archeologické rozhledy 35, 1983, 14 – 24.

Veliačik 1983 – L. Veliačik: Zisťovací výskum na Hrádku v Turíku. Študijné zvesti AÚ SAV 20 , 1983, 105 – 112 .

Veliačik/Javorský 1983 – L. Veliačik/F. Javorský: Záchranný výskum na hradisku Tureň vo Vítkoviciach. Archeologické rozhledy 35, 1983, 143 – 147.

Kolník/Veliačik 1983 – T. Kolník/L. Veliačik: Neskoroantická pyxida z Čiernych Kľačian. Slovenská archeológia 31, 1983, 17 – 84.

1984

Veliačik 1984 – L. Veliačik: Hroby zo staršej doby bronzovej v Rumanovej. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1983, 1984, 220 – 223.

Furmánek/Veliačik 1984 – V. Furmánek/L. Veliačik: Zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Urnenfelderkulturen in der Slowakei. In: K. Herman/J. Vladár (red.): Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques pour le Ve congrès de l‘Association internationale d‘études du Sud-Est européen. Prague 1984, 37 – 61.

1985

Veliačik 1985 – L. Veliačik: Pohrebisko únětickej kultúry v Rumanovej. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1984, 1985, 244 – 246.

Veliačik 1985 – L. Veliačik: Hradiská lužickej kultúry na Slovensku. Krásy Slovenska 62/9, 1985, 19 – 23.

1986

Veliačik 1986 – L. Veliačik: Výsledky výskumu v Rumanovej. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985, 1986, 234 – 236.

1987

Veliačik 1987 – L. Veliačik: Organisation und Ergebnisse der Rettungsgrabungen in der Slowakei. In: Archäologische Rettungstätigkeit in der Braunkohlengebieten und die Problematik der Siedlungsgeschichtlichen Forschung. Praha 1987, 237 – 242.

Veliačik 1987 – L. Veliačik: Prieskum výšinných polôh v okolí Zlatých Moraviec. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986, 1987, 107 – 108.

Veliačik 1987 – L. Veliačik: Začatie výskumu hradiska v Bošáci. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986, 1987, 109.

Veliačik/Čaplovič 1987 – L. Veliačik/D. Čaplovič: Terénny archeologický výskum na Slovensku v roku 1986. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986, 1987, 21 – 26.

Veliačik/Němejcová-Pavúková 1987 – L. Veliačik/V. Němejcová-Pavúková: Zwei Bronzehorte aus Ivanovce. Slovenská archeológia 35, 1987, 47 – 64.

Furmánek/Veliačik 1987 – V. Furmánek/L. Veliačik: Die Urnenfelderkulturen in der Slowakei. In: E. Plesl/J. Hrala (Hrsg.): Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Symposium Liblice 21. – 25. 10. 1985. Praha 1987, 287 – 293.

Romsauer/Veliačik 1987 – P. Romsauer/L. Veliačik: Entwicklung und Beziehung der Besiedlung der Lausitzer und mitteldonauländischer Urnenfelder in Westslowakei. In: E. Plesl/J. Hrala (Hrsg.): Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Symposium Liblice 21. – 25. 10. 1985. Praha 1987, 295 – 304.

Romsauer/Veliačik 1987 – P. Romsauer/L. Veliačik: Sídlisko maďarovskej kultúry v Zbehoch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986, 1987, 91.

1988

Veliačik 1988 – L. Veliačik: Gegenwärtiger Forschungsstand der Lausitzer Kultur in der Slowakei. In: Z. Bukowski (Hrsg.): Forschungen zur Problematik der Lausitzer Kultur. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1988, 225 – 246.

Veliačik 1988 – L. Veliačik: Druhá sezóna výskumu v Bošáci. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987, 1988, 138.

Veliačik 1988 – L. Veliačik: Polykultúrne sídlisko v Partizánskom. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987, 1988, 139.

Veliačik 1988 – L. Veliačik: Sídlisko lužickej kultúry z Veľkého Poľa. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987, 1988, 140.

Veliačik/Furmánek 1988 – L. Veliačik/V. Furmánek: Pohrebný rítus doby bronzovej na Slovensku. In: M. Dočkalová (ed.): Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové. Brno 1988, 91 – 98.

Veliačik/Mosný 1988 – L. Veliačik/P. Mosný: Sídlisko lužickej kultúry z Veľkého Poľa. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987, 1988, 140.

1989

Veliačik 1989 – L. Veliačik: Súčasný stav výskumu lužickej kultúry na Slovensku. Archeologické rozhledy 41, 1989, 152 – 167.

Veliačik 1989 – L. Veliačik: Vergleich der befestigten Siedlungen in der älteren und späten Bronzezeit in der Slowakei aus der Sicht ihrer Genese und Funktion. In: B. Gediga (red.): Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łodź 1989, 59 – 72.

1990

Veliačik 1990 – L. Veliačik: Tretia výskumná sezóna v Bošáci. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988, 1990, 168.

Veliačik/Kujovský 1990 – L. Veliačik/R. Kujovský: Výskum sídliska lužickej kultúry v Partizánskom. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1988, 1990, 169.

1991

Veliačik 1991 – L. Veliačik: Beitrag des Gräberfeldes in Diviaky nad Nitricou zur Chronologie der Denkmäler der Lausitzer Kultur in der Slowakei. Slovenská archeológia 39, 1991, 143 – 214.

Veliačik 1991 – L. Veliačik: Bošáca-Zemianske Podhradie. In: In: J. Pavúk (ed.): XIIth Congress UISPP Bratislava 1. – 7. September 1991. A Guide to the Excursions. Bratislava 1991, 58 – 59.

Veliačik/Kujovský 1991 – L. Veliačik/R. Kujovský: Sídlisko lužickej kultúry v Partizánskom. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989, 1991, 103 – 104.

Furmánek/Veliačik 1991 – V. Furmánek/L. Veliačik: Anfänge der Urnenfelderkulturen in der Mittel- und Ostslowakei. In: M. Gedl (Hrsg.): Die Anfänge der Urnenfelderkulturen in Europa./Początki kultur pól popielnicowych w Europie. Warszawa 1991, 29 – 46.

Romsauer/Veliačik 1991 – P. Romsauer/L. Veliačik: Veľkomoravské hroby z Dolných Otrokoviec. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989, 1991, 85 – 86.

1992

Veliačik/Moravčík 1992 – L. Veliačik/J. Moravčík: Prieskum niektorých výšinných polôh v okrese Považská Bystrica. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990, 1992, 99 – 100

Veliačik/Romsauer 1992 – L. Veliačik/P. Romsauer: Štvrtá výskumná sezóna v Bošáci – Zemianskom Podhradí. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990, 1992, 101 .

Veliačik/Romsauer 1992 – L. Veliačik/P. Romsauer: Výsledky piatej výskumnej sezóny v Zemianskom Podhradí. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991, 1992, 123 – 125 .

1993

Veliačik 1993 – L. Veliačik: Zemianske Podhradie v histórii. In: Bulletin k slávnostnému otvoreniu Pamätného domu J. Ľ. Holubyho a Ľ. V. Ríznera. Zemianske Podhradie 1993.

Veliačik/Romsauer 1993 – L. Veliačik/P. Romsauer: Šiesta záverečná výskumná sezóna v Zemianskom Podhradí. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1992, 1993, 130 – 131.

1994

Veliačik 1994 – L. Veliačik: Význam hradísk v štruktúre sídlisk neskorej doby bronzovej. Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo 43/4, 1994, 13 – 16.

Veliačik 1994 – L. Veliačik: The Role of Hill Forts in the Settlement Structure of the Late Bronze Age. Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Special Issue, 1994, 7 – 10 . ISSN 1335-4353.

1995

Pavúk/Veliačik/Romsauer 1995 – J. Pavúk/L. Veliačik/P. Romsauer: Veränderung von Siedlungsarealen als mögliche Folge klimatischer Schwankungen in der Westslowakei. In: Die Möglichkeiten und Perspektiven der West-Ost Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft mit dem Schwerpunkt auf der Umwelt und Gesundheit: PHARE- -Programm. Bratislava 1995, 116 – 135.

1996

Veliačik 1996 – L. Veliačik: Zur Frage der Kontaktzone der Besiedlung der Lausitzer und mittel-danubischen Urnenfelder in der Westslowakei. In: J. Chochorowski (red.): Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków 1996, 503 – 512 .

Veliačik 1996 – L. Veliačik: Najstaršie osídlenie regiónu. In: Rumanová 1156 – 1996. Nitra 1996, 2 – 11 .

Veliačik 1996 – L. Veliačik: Predhovor. In: K. Pieta: Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Archeologické pamätníky Slovenska 5. Bratislava 1996, 7 – 8.

Veliačik 1996 – L. Veliačik: Vorwort. In: Liptovská Mara. Ein frühgeschichtliches Zentrum der Nordslowakei. Archeologické pamätníky Slovenska 5. Bratislava 1996, 7 – 8.

Veliačik/Mosný 1996 – L. Veliačik/P. Mosný: Prieskum na hradisku v Moštenici. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994, 1996, 177 – 178.

Veliačik/Mosný 1996 – L. Veliačik/P. Mosný: Sídlisko z neskorej doby bronzovej v Hontianskych Tesároch. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994, 1996, 178 – 179.

1997

Veliačik 1997 – L. Veliačik: Prehľad najstaršieho osídlenia Bošáckej a Moravsko-lieskovskej doliny. In: Zemianske Podhradie v histórii. Zemianske Podhradie 1997, 32 – 46.

Illášová/Veliačik 1997 – Ľ. Illášová/L. Veliačik: Kamenná podložka z hradiska v Kostoľanoch pod Tribečom. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995, 1997, 89.

Veliačik 1997 – L. Veliačik: Praveké opevnené sídliská – predchodcovia stredovekých hradov. Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo 46/3, 1997, 2 – 5.

1998

Veliačik/Romsauer 1998 – L. Veliačik/P. Romsauer: Výsledky výskumu hradiska lužickej kultúry v Zemianskom Podhradí (Priebežná správa). Slovenská archeológia 46, 1998, 225 – 251 .

Romsauer/Veliačik 1998 – P. Romsauer/L. Veliačik: Der Umweltanteil an der Siedlungsstrukturgestaltung während der Urnenfelder- und Hallstattzeit in der Westslowakei. Przegląd archeologiczny 46, 1998, 59 – 72.

Bánesz a i. 1998 – L. Banész/J. Bárta/M. Benža/M. Bóna/B. Brezováková/J. Bujna/V. Čičaj/J. Činčura/V. Dangl/D. Dvořáková/Z. Francová/E. Frimmová/V. Furmánek/R. Holec/J. Hromada/I. Cheben/M. Kamenický/M. Kohútová/T. Kolník/J. Komorovský/V. Kopčan/E. Kowalská/E. Križanová/E. Kurincová/T. Lengyelová/J. Lukačka/P. Macho/I. Mrva/G. Nevizánsky/J. Pavúk/B. Petrík/K. Pieta/M. Podrimavský/J. Rajtár/P. Romsauer/A. Sedliaková/V. Segeš/J. Sopko/J. Steinhübel/S. Šiška/D. Škvarna/E. Tkáčiková/V. Turčan/Z. Vášáryová/L. Veliačik/J. Vladár/J. Vozár/J. Zajonc/M. M. Zubercová/J. Žudel: Kronika Slovenska. 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Zost. D. Kováč. Bratislava 1998.

1999

Veliačik 1999 – L. Veliačik: Meč s jazykovitou rukoväťou z Podlužian. Študijné zvesti AÚ SAV 33, 1999, 149 – 153.

2000

Veliačik 2000 – L. Veliačik: Bronzové kladivo z neznámeho náleziska na západnom Slovensku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1998, 2000, 184 – 185.

2001

Veliačik 2001 – L. Veliačik: Prínos J. Böhma a J. Filipa vo výskume doby bronzovej na Slovensku. Archeologické rozhledy 53, 2001 , 769 – 772.

Veliačik 2001 – L. Veliačik: Nálezy bronzových predmetov zo stredného Považia. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000, 2001 , 210 – 213.

2002

Veliačik 2002 – L. Veliačik: Der Bronzehortfund aus Makov, Bez. Čadca. In: ANODOS: Studies of the Ancient World 2 (In Honour of Mária Novotná). Trnava 2002 , 331 – 338.

Veliačik 2002 – L. Veliačik: Čelenka z opevnenej osady Zámčisko v Uníne. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001, 2002, 220 – 222 .

Veliačik 2002 – L. Veliačik: Ružicová spona z Považskej Bystrice-Malého Manína. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2001, 2002, 222 – 223.

Veliačik/Srnka/Valo 2002 – L. Veliačik/F. Srnka/J. Valo: Hradisko Krivín v Rybníku. Študijné zvesti AÚ SAV 35, 2002, 27 – 44.

2004

Veliačik 2004 – L. Veliačik: Nové poznatky k štruktúre hradísk lužickej kultúry na severnom Slovensku. Študijné zvesti AÚ SAV 36, 2004, 57 – 74.

Veliačik/Masnicová 2004 – L. Veliačik/S. Masnicová: Výsledky antropologickej analýzy pohrebiska únětickej kultúry v Rumanovej. In: J. Bátora/V. Furmánek/L. Veliačik: Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes VI. Nitra 2004, 165 – 184.

2006

Veliačik 2006 – L. Veliačik: Erkenntnisse über die Verteidigungs- und Wohnarchitektur auf den Burgwällen der Lausitzer Kultur in der Slowakei. In: B. gediga (Hrsg.): Bauwesen und Architektur der Bronze- und Eisenzeit in Mitteleuropa – Rekonstruktionsprobleme. Kraków – Warszawa – Wrocław 2006, 65 – 83.

2008

Veliačik/Kujovský/Romsauer 2008 – L. Veliačik/R. Kujovský/P. Romsauer: Hradisko lužickej kultúry v Sklabinskom Podzámku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006, 2008, 172 – 173.

2010

Veliačik 2010 – L. Veliačik: Depot železných nástrojov z doby laténskej zo Zemianskeho Podhradia-Martákovej skaly. Študijné zvesti AÚ SAV 47, 2010 , 149 – 156.

Veliačik/Ožďáni 2010 – L. Veliačik/O. Ožďáni: Blatnica – the important archaeological site of the Bronze Age. In: S. Guba/K. Tankó (red.): „Régről kell kezdenünk…“: Studia Archaeologica in honorem Pauli Patay. Szecseny 2010 , 105 – 110 .

2012

Veliačik 2012 – L. Veliačik: Nože z doby bronzovej na Slovensku. Slovenská archeológia 60, 2012, 285 – 342.

2014

Pieta/Veliačik 2014 – K. Pieta/L. Veliačik: Pozoruhodné depoty zo Sklabinského Podzámku Studia Archaeologica Brunensia 19, 2014, 5 – 26.

2015

Veliačik 2015 – L. Veliačik: Dve pozoruhodné tepané bronzové nádoby. In: J. Bartík (zost.): Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia Supplementum 9. Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka: Štúdie. Bratislava 2015, 155 – 166.

2017

Veliačik 2017 – L. Veliačik: Depot náramkov z Nitrianskych Sučian, okr. Prievidza. In: Studia Historica Nitriensia 21. Supplementum. Mimoriadne číslo časopisu venované životnému jubileu prof. Petra Romsauera: Sedem decénií Petra Romsauera. Nitra 2017, 495 – 540.

RECENZIE, SPRÁVY, MEDAILÓNY

1972

Veliačik 1972 – L. Veliačik: F. Audouze – J.-C. Courtois, Les Epingles du Sud-Est de la France (Départements Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Savoie et Haute-Savoie), Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XIII, Band 1, C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, München 1970, 74 strán textu a 30 obrázkových tabuliek. Recenzia. Slovenská archeológia 20, 1972, 235 – 237.

1977

Veliačik 1977 – L. Veliačik: Imma Kilian-Dirlmeier: Gürtelhaken, Gürtelbleche und Blechgürtel der Bronzezeit in Mitteleuropa (Ostfrankreich, Schweiz, Süddeutschland, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Nordwest-Jugoslawien). Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XII, Band 2. München 1975, 141 strán, 2 obrázky, 70 obrázkových tabuliek. Recenzia. Slovenská archeológia 25, 1977, 235 – 237.

1980

Veliačik 1980 – L. Veliačik: V. Furmánek: Svedectvo bronzového veku. Recenzia. Archeologické rozhledy 32, 1980, 209 – 210 .

Veliačik 1980 – L. Veliačik: Slovenská Archeológia XXVI, Bratislava 1978, str. 1 – 477. Recenzia. Archeologické rozhledy 32, 1980, 467 – 469.

1982

Veliačik 1982 – L. Veliačik: Kolokvium o opevnených osadách z doby bronzovej na Slovensku. Slovenská archeológia 30, 1982, 232 – 233.

1985

Veliačik 1985 – L. Veliačik: Konferencia o lužickej kultúre. Slovenská archeológia 33, 1985, 208.

1987

Veliačik 1987 – L. Veliačik: Alexander M. Leskov: Jung- und spätbronzezeitliche Depotfunde im nordlichen Schwarzmeergebiet 1 (Depots mit einheimischen Formen). Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XX, Band 5. München 1981, 11 3 strán, 5 obrázkových tabuliek a máp. Recenzia. Slovenská archeológia 35, 1987, 220 – 222 .

1992

Veliačik 1992 – L. Veliačik: Václav Furmánek, Radzovce – osada ľudu popolnicových polí. Archeologické pamätníky Slovenska. Zv. 1. Veda, Bratislava 1990, 10 4 strán, l tabuľka , 47 čiernobielych a 18 farebných obrázkov, ruské a nemecké resumé. Recenzia. Slovenská archeológia 40, 1992, roč. 40, 175 – 177.

2000

Veliačik 2000 – L. Veliačik: Mircea Petrescu-Dîmboviţa: Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien. Prähistorische Bronzefunde. Abteilung X, Band. 4. Franz Steiner Verlag. Stuttgart 1998. 21 3 strán, 180 tabuliek. Recenzia. Slovenská archeológia 48, 2000 , 174 – 177.

2002

Veliačik 2002 – L. Veliačik: Boguslaw Gediga/Danuta Piotrowska (Ed.): Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej (Die symbolische Kultur des Umenfelderkreises in der Bronze- und frühen Eisenzeit Mitteleuropas). Prace Komisji Archeologicznej 13. Biskupinskie Prace Archeologiczne 1. Warszawa – Wrocław – Biskupin 2000 . 356 strán. Recenzia. Slovenská archeológia 50 , 2002 , 390 – 393.

Veliačik 2002 – L. Veliačik: PhDr. Tamara Nešporová. Informátor SAS pri SAV 13/1, 2002 , 21 .

2003

Veliačik 2003 – L. Veliačik: Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc., sedemdesiatnikom! Informátor SAS pri SAV 14/2, 2003, 30.

2017

Veliačik 2017 – L. Veliačik: Lucia Benediková – Jana Katkinová – Vojtech Budinský-Krička: Ilava, poloha Porubská dolina. Pohrebisko lužickej kultúry na strednom Považí. ASM STUDIA 27, Bratislava – Nitra 2016. 507 s. + CD. ISBN-978-80-224-1562-0 a ISBN 978-80- 8196-001 -7. Recenzia. Informátor SAS pri SAV 28/1-2, 70 – 71.

DO TLAČE ODOVZDANÉ, ALE NEZVEREJNENÉ RUKOPISY

Veliačik 2003 – L. Veliačik: Hradiská lužickej kultúry na Slovensku. In: Golden Age of the Carpathians. B. m. v. 2003.

Veliačik/Olexa, v tlači – L. Veliačik/L. Olexa: Depot predmetov z mladšej doby bronzovej z Hermanoviec nad Topľou. Východoslovenský pravek 11 , v tlači.

Veliačik, b. r. v. – L. Veliačik: 24 hesiel (72 strán). In: Encyklopédia slovenskej archeológie. Nitra, b. r. v.

Šiška/Veliačik, b. r. v. – S. Šiška/L. Veliačik: Present Situations and Bronze Age in Slovakia. World Archeological Bulletin.

 

Na základe podkladov autora a knižnice Archeologického ústavu SAV zostavila Lucia Benediková

zdroj: Lucia Benediková – Milan Horňák (editori): Sídla, artefakty a čas… Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra – Vrútky 2018, 17-24.