BIBLIOGRAFIA PAVLA ČAPLOVIČA spracovaná podľa nálezovej správy č. 380/96 nachádzajúcej sa v archíve Oravského múzea v Dolnom Kubíne:

 1. Výskum v Nitre /Čaplovič – Točík/, Archeologické rozhledy r. 1951, s. 178-181, 195-196.
 2. Slovanské pohrebište z X. st. v Nitre pod Zoborom, Archeologické rozhledy r. 1953, s. 173-176, 193-209-210.
 3. Zameriavanie hrobov sieťovou metódou, Archeologické rozhledy r. 1953, s. 239-240.
 4. Starobronzové pohrebište v Hurbanove na Slovensku, Archeologické rozhledy r. 1954, s. 297-300, 323-325.
 5. Laténske pohrebište v Hurbanove-Bacherov majer, Archeologické rozhledy r. 1954, s. 591-595, 614-616.
 6. Laténske pohrebište, Hurbanovo – Abadomb., Archeologické rozhledy r. 1954, s. 596-599, 617.
 7. Slovanské pohrebište v Nitre pod Zoborom, Slovenská archeológia r. 1954. s. 5-50.
 8. Oravský zámok, Krásy Slovenska r. 1956, č. 11, s. (neuvedené)
 9. O archeologických nálezoch na Orave, Krásy Slovenska r. 1958, č. 3, s. 87-90.
 10. Neolitické sídlisko Hurbanovo Bacherov majer, Archeologické rozhledy r. 1956, s. 311-321, 340-343.
 11. Lužické žiarové hroby pod Skalkou vo Vyšnom Kubíne, Slovenská archeológia r. 1957-2, s. 339-346.
 12. Hromadný nález v Nižnej na Orave, Archeologické rozhledy r. 1957, s. 775-777, 788.
 13. Výskum na Hrádku v Istebnom, Archeologické rozhledy r. 1957, s. 777-783, 792-794.
 14. Opravné práce na hrade, Štátny hrad Oravský zámok r. 1957, Vydavat. Šport Bratislava, s. 33-35.
 15. Oravský zámok vo svetle novších výskumov, Pamiatky a múzeá r. 1958, č. 2, s. 81-87.
 16. Nové praveké objavy na Orave, Oravský roľník z 18.6.1958
 17. Z histórie Oravského múzea, Vlastivedný sborník Žilinského kraja r. 1959/1, s. 88-89.
 18. Z praveku Oravy, Vlastivedný sborník Žilinského kraja r. 1959/II, s. 65-75.
 19. Z ďalšieho archeologického bádania na Orave, Krásy Slovenska r. 1959, č. 8, s. 313-315.
 20. Lužické žiarové hroby na Hradách v Dolnom Kubíne, Slovenská archeológia r. 1959-2, s. 301-316.
 21. Z najnovšieho osídlenia Oravy, Pamiatky a múzeá r. 1959, s. 152-155.
 22. Oravský zámok, Pamiatky a múzeá r. 1959, s. 167-171.
 23. Z činnosti Oravského múzea v r. 1957, Vlastivedný sborník Žilinského kraja r. 1959, s. 98-99.
 24. O činnosti Oravského múzea v Oravskom Podzámku, Vlastivedný sborník Žilinského kraja r. 1960-III, s. 115.
 25. Púchovské sídlisko Trniny nad Veľkým Bystercom, Slovenská archeologia r. 1960-1-, s. 183-216.
 26. Púchovské sídlisko Trniny nad Veľkým Bystercom, Archeologické rozhledy r. 1960, s. 337-344, 349-351.
 27. Pýcha Oravy, Oravský hutník č. 34, r. 1960 3-4 zo 17.XII.1960.
 28. Mladohalštatské žiarové pohrebisko D. Kubín II-Medzihradné, Archeologické rozhledy 1961, s. 334-348, 354, 365-366.
 29. Mladohalštatské sídlisko Tupá skala nad Vyšným Kubínom, Archeologické rozhledy r. 1961, s. 367-375, 354-356.
 30. O činnosti Oravského múzea, Vlastivedný sborník Žilinského kraja 1961, s. 162-164.
 31. Pýcha oravského kraja, Oravský hutník č. 1.1961, 4 zo 14.I.1961 s.4.
 32. Z archeologického výskumu na Orave, Vlastivedný časopis r. 1962, s. 90-91.
 33. Oravský Podzámok, pamiatkove chránená oblasť, Vlastivedný časopis r. 1962, s. 77-80.
 34. Skala či Skalka, Krásy Slovenska 1962, s. 117.
 35. Antické mesto na Orave, Nová Orava 1962, č. 18 zo 6.5.1962.
 36. K problematike osídlenia Oravy v mladšej dobe halštatskej, Archeologické rozhledy 1963, s. 297-300, 305-311, 317-327.
 37. Z novších pravekých výskumov na Orave, Krásy Slovenska 1963, s. 228-231.
 38. Renovačné práce na Oravskom zámku, Krásy Slovenska 1963, s. 232-233.
 39. Oravské múzeum, Vlastivedný časopis r. 1963, s. 133-135.
 40. Oravský zámok /k otázkam statických pomerov/, Vlastivedný časopis r. 1963, s. 41-43.
 41. Z bádaň archeologicznych na Orawe slowackiej /Z textu prednášky zostavil A. Žaki/, Spravozdania z posiedzeň komisiji oddzialu PAN v Krakowe, Styczeňczerwiec 1961, s. 56-58.
 42. Najnowsze badania archeologiczne na Orawie Slovackiej, Acta archeologica carpatica, Tom. IV. 1962 Fasc. 1-2, s. 231-254.
 43. Przyczynki do osadnictwa Orawy slowackiej v epoce železa, Acta archeologica carpatica, Tom. VIII. 1966 Fasc. 1-2, s. 175-181.
 44. Praveké objavy v Podbieli, Nová Orava č. 10 z 13.3.1965
 45. Mladohalštatské sídlisko Tupá skala n/V. Kubínom, Archeologické rozhledy 1964, s. 781-789, 797-801.
 46. Slovanské sídlisko a pohrebisko v Hurbanove, Slovenská archeologia 1965-1-, s. 237-247.
 47. Púchovské sídlisko v Oravskom Podzámku, Štúdijné zvesti AÚ SAV v Nitre 1964-I, s. 207-216.
 48. O činnosti Oravského múzea za rok 1963-64, Vlastivedný sborník Žilinského kraja 1965.
 49. Pohrebisko z mladšej doby halštatskej v Podbieli, Slovenská archeologia 1968-1-, s. 177-203.
 50. Tupá a Ostrá skala ako ich Hviezdoslav nepoznal, Hviezdoslavov Kubín 11.1965, s. 12-13.
 51. Veličná k sedemstoročnici, Orava roč. 1.1974, č. 4 z 26.4.1967.
 52. Oravský zámok /monografia/, Krajské vydavateľstvo B. Bystrica 1967.
 53. Sto rokov Oravského múzea, Zborník Oravského múzea I.1968, s. 7-32.
 54. Ján Vávra /1864-1960/, Zborník Oravského múzea I.1968, s. 340-341.
 55. Sto rokov Oravského múzea, Orava roč. 2, č. 39 z 25.9.1968
 56. Sto rokov Oravského múzea, Vlastivedný časopis 1968, s. 49-54.
 57. Sto rokov Oravského múzea, Múzeum /metod. a štud. mat./ č. 2. 1968, s. 108-112.
 58. Sto rokov Oravského múzea, Výstavníctvo, foto, film 12/1967, s. 280-281.
 59. Oravské múzeum Oravský Podzámok, Múzeum /metod. a štud. mat./ XII. č. 5. 1967, s. 36-37.
 60. Oravský zámok /skladačka/, Krajské vydavateľstvo v B. Bystrici 1967.
 61. Oravský zámok renovovaný, Krásy Slovenska 1970, č. 6, s. 267 a 282.
 62. Zborník Oravského múzea I. /zostavenie/, Stredoslovenské vydavateľstvo, Banská Bystrica 1968.
 63. Podbiel /malá monografia-zostavenie/, Stredoslovenské vydavateľstvo, Banská Bystrica 1970.
 64. Prehistorické osídlenie okolia obce Podbiel, Podbiel /malá monografia/ Stredoslovenské vydavateľstvo 1970, s. 17-21.
 65. Ľudová architektúra a život v obci, Podbiel /malá monografia/ Stredoslovenské vydavateľstvo 1970, s. 40-54.
 66. Jasenová – mladohalštatské pohrebisko, Slovenská archeológia 1971, s. 13-26.
 67. Babínske koledy /Bibliofília/, Stredoslovenské vydavateľstvo 1970.
 68. Galéria portrétov v zbierkach Oravského múzea na Oravskom zámku. /Učníková-Čaplovič/, Zborník Oravského múzea II, Stredoslovenské vydavateľstvo v Ban. Bystrici 1971, s. 115-133.
 69. Zborník Oravského múzea II. /zostavenie/, Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici 1971.
 70. Činnosť oravského múzea v Oravskom Podzámku, Zborník Oravského múza II, Stredoslovenské vydavateľstvo v Ban. Bystrici 1971, s. 233-235.
 71. Veličná 700 rokov trvania obce /zostavenie/, Vydavateľstvo Osveta Martin 1972.
 72. Praveké osídlenie obce a okolia, Veličná 700 rokov trvania obce, Vydavateľstvo Osveta Martin 1972, s. 25-39.
 73. Zvyky a život vo Veličnej, Veličná 700 rokov trvania obce, Vydavateľstvo Osveta Martin 1972, s. 174-179.
 74. Dolný Kubín II – Halštatské popolnicové pohrebisko /monografia/, Vydavateľstvo Osveta Martin 1977.
 75. Čaro kresaného dreva – ľudová architektúra Oravy /monografia/, Vydavateľstvo Osveta Martin 1977.
 76. Junghallstattzeitliche Funde im Orawa Gebiet, Symposium zu Problemen der jüngeren Hallstattzeit in Mitteleuropa, Veda-Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1974, s. 41-59.
 77. Ostrá skala nad Vyšným Kubínom /púchovské a slovanské sídlisko/, Vlastivedný časopis č. 2 1977, s. 75-78.
 78. Sídlisko z doby rímskej a slovanskej na Ostrej skale nad Vyšným Kubínom, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975, s. 78-82, Archeol. ústav SAV Nitra 1976.
 79. Lužické sídlisko v Dolnom Kubíne, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977, s. 70-72.
 80. Osídlenie Ostrej skaly nad Vyšným Kubínom, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977, s. 72-73, Nitra 1978.
 81. Zisťovací výskum v Nižnej, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979, s. 61-64, Archeologický ústav SAV Nitra 1980.
 82. Čo nového na Oravskom hrade, Orava z 10.novembra 1976, s. 5.
 83. Čo nového v archeologickom výskume Oravy, Orava z 5.novembra 1975, s. 5.
 84. Oravský zámok /farebná skladačka/, Vydavateľstvo Osveta Martin 1979.
 85. Z histórie oravského kraja, Oravský hutník č. 2 z 28.januára 1961, s. 4.
 86. Sídlisko lužickej kultúry v D. Kubíne – Medzihradnom, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku /AVANS/ roku 1974, s. 42-43.
 87. Javisko našich najstarších dejín, Krásy Slovenska 5, 1978, s. 200-204.
 88. Ľud Oravy v minulosti /monografia/, Vydavateľstvo Osveta, Martin 1980.
 89. Ďalšie lužické nálezy v Dolnom Kubíne, AVANS v roku 1981, s. 73, Nitra 1982.
 90. Záchranný výskum v Medzibrodí nad Oravou, AVANS v roku 1981, s. 74, Nitra 1982.
 91. Halštatské sídlisko na Hrádku v Medzibrodí nad Oravou, AVANS v roku 1982, s. 78, Nitra 1983.
 92. Halštatské sídlisko na Hrádku v Sedliackej Dubovej, AVANS v roku 1982, s. 79, Nitra 1983.
 93. Výskum valu z doby halštatskej v Medzibrodí n/Oravou, AVANS v roku 1983, s. 66, Nitra 1984.
 94. Archeologické výskumy na Orave za posledných 30 rokov, Štúdijné zvesti AÚ SAV 20 Nitra, 1983, s. 319-338.
 95. Sedliacka Dubová – Hrádok halštatské sídlisko, AVANS v roku 1984, s. 77-78 – správne má byť: Výskum v Oravskom Podzámku a Sedliackej Dubovej. Nitra 1985.
 96. Oravský Podzámok – lužické pohrebisko, AVANS v roku 1984, s. 77-78 – správne má byť: Výskum v Oravskom Podzámku a Sedliackej Dubovej. Nitra 1985.
 97. Mŕtvych spaľovali /interviev/, Časopis Život č. 44 z 25. októbra 1984, roč. XXXIV, s. 34-35.
 98. Odhalené tajomstvá Oravy, Časopis Život 1985 zo 7. nov. 1985, s. 34-35.
 99. Dolný Kubín a okolie v praveku, Dolný Kubín /monografia/, Osveta Martin 1986, s. 28-41.
 100. Dolný Kubín /monografia – zostavenie/, Osveta Martin 1986
 101. Pravek Oravy /monografia/rukopis/, Osveta Martin 1987
 102. Pýcha Oravy a Z histórie oravského kraja, Oravský hutník č. 34 zo 17. 12.1960 a zo 14.1.1961 ak i z 28.1.1961 na str. 4
 103. Orava v praveku, Vydavateľstvo Osveta 1987.