2008 – Vo februári KPÚ Žilina uskutočnil obhliadku obytnej štvrte v polohe Záhrady v k. ú. obce Beňadiková, pri ktorej zachytil stopy osídlenia v podobe zahĺbených objektov s výskytom hrubozrnnej keramiky. Následný archeologický výskum realizovaný AÚ SAV Nitra pod vedením J. Beljaka zdokumentoval archeologický objekt, ktorý na základe materiálu priradil do obdobia 14. až 16. stor. Ide o doteraz prvú evidovanú archeologickú lokalitu v k. ú. tejto obce (Beljak/Furman 2011, 49, 50).