Realizované archeologické aktivity:

2011 – 9. februára počas výkopových prác na stavbe fotovoltaickej elektrárne v polohe Palenica a Vyšné Breziny v k. ú. obce Galovany zachytil zamestnanec KPÚ Žilina narušenie archeologických objektov obsahujúcich pravekú keramiku, prepálené pieskovce a uhlíky. Následný výskum spoločnosti VIA MAGNA, s. r. o. zhodnotil zistené objekty ako pozostatky činnosti ľudu púchovskej k. Ďalšie nové archeologické nálezisko objavil zamestnanec KPÚ Žilina 17. marca 2011 pri obhliadke stavby kanalizácie v polohe Hlinisko v k. ú. obce Hybe. V profile výkopu boli zistené narušené viaceré archeologické objekty s pravekou keramikou a prepálenými pieskovcami (Furman, v tlači a).