1286 Kráľ Ladislav IV. povýšil na zemanov Beňadika a Štefana, synov Kevela, žijúcich v Sielnici, zo sielnického chotára získal už Kevel malý pozemok, kde vznikla zemianska osada s názvom Kevelháza, neskôr pri nej vznikla ďalšia osada Ižipovce (Uličný 2014, s. 73)
14. stor. Obidve osady boli tak blízko, že v tomto období už sídlištne splývali (Uličný 2014, s. 73)
1304 Zeman Ižip kúpil časť majetku, zapísaného pod názvom Moecha, s ním je nepochybne spojený vznik osady Ižipovce (Uličný 2014, s. 73)
1391 Najstaršia správa o Ižipovciach, kedy sa vyskytujú v predikáte tamojších zemanov (Uličný 2014, s. 73)
14. – 19. stor. Ižipovce nepretržite patrili drobným zemanom, ktorí tam aj bývali (Uličný 2014, s. 73)
16. stor. Pozostávali len zo zemianskych kúrií, ktorých tu bolo v roku 1584 desať (Uličný 2014, s. 73)
pol. 18. stor. Po pozvaní zemanov sa tu usadili niekoľké roľnícke rodiny (Uličný 2014, s. 73)
1744 Ižipovce patrili rodinám zemianskych rodov Lavota, Devoša, Dobák, Kabzan, ktoré tam bývali v desiatich kúriách (Uličný 2014, s. 74)
1828 Ižipovce mali 19 obývaných domov, v ktorých žilo 184 dospelých obyvateľov, z nich 169 evanjelikov a 15 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 74)