Liptovský Mikuláš – Okoličné – Vrchhrádok

Veľmi zaujímavá poloha, doposiaľ neskúmaná. Má takmer pravidelný štvorcový pôdorys. Stopy opevnenia sú viditeľné zo západnej a severnej strany. Strmý svah z juhu nevyžadoval výraznejšie terénne úpravy.

Podľa Bártu i Droppu by malo ísť o nižšie položený lužický hrádok. Archeologický materiál však ani jeden z nich neuvádza. Z lokality pochádza cudzorodý horninový materiál, typický pre výšinné polohy Liptova.

Povrchovým prieskumom v roku 2015 sa podarilo získať nepočetné keramické zlomky a malé fragmenty mazanice. Podľa charakteru materiálu, ktorý je podobný keramike z hradiska v Smrečanoch tu možno predpokladať osídlenie v období predpúchovského horizontu a azda i stredoveku. Svedčí o tom silno oxidačne vypálený črep nádoby z jemne plavenej hliny. Zdá sa, že opevnená poloha v stredoveku zrejme priamo súvisela zo zaniknutou dedinou Podhorany, ktorá sa nachádzala práve na juhozápadnom úpätí Vrchrádku.

Archeologické aktivity v okr. Liptovský Mikuláš

1975 – 28. augusta M. Slivka zaslal Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV prácu „Súpis archeologických lokalít Liptova (okr. Liptovský Mikuláš)“ v rozsahu 99 strojom písaných strán, obsahujúcu 68 obcí s evidovanými archeologickými nálezmi. Táto, pre archeológiu Liptova zásadná práca, sumarizujúca archeologické nálezy a náleziská dvoch liptovských okresov nebola dodnes publikovaná (Slivka 1975b).