Budinský-Krička 1943a – Budinský-Krička, Vojtech: Trnovec, Hrádok, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 502/43. AÚ SAV Nitra. Nitra 1943.

Uhlár 1952b – Uhlár, Vlado: Liptovský Trnovec. Výsk. správa 121/52. AÚ SAV Nitra. Nitra 1952.

Bárta 1953c – Bárta, Juraj: Liptovský Trnovec, Hrádok, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 159/53. AÚ SAV Nitra. Nitra 1953.

Pieta 1970 – Pieta, Karol: Archeologický výskum Liptova v rokoch 1965–1968. In: Liptov 1. Martin 1970, s. 101–120.

Slivka 1975a – Slivka, Michal: Súpis archeologických lokalít Liptova (okres Liptovský Mikuláš). Bratislava 1975. Nepublikovaný rukopis.

Pieta 1996b – Pieta, Karol: Liptovský Trnovec, Špígle, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 13660/96. AÚ SAV Nitra. Nitra 1996.

Benediková 2005e – Benediková, Lucia: Liptovský Trnovec, Konislava, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 15783/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

Beljak/Przybyła 2011 – Beljak, Ján/Przybyła, Marcin S.: Osada z doby bronzovej v Liptovskom Trnovci. AVANS 2008, 2011, s. 61–64.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.