14. stor. Obec Ľubeľa vznikla zlúčením dedín Kráľovská Ľubeľa a Zemianska Ľubeľa v roku 1924, ktoré jestvovali ako samostatné dediny od 14. stor. v dôsledku zmien vlastníkov tamojších majetkov (Uličný 2014, s. 139)
1262 Potok Ľubeľa sa spomína v listine Bela IV. v súvislosti s darovaním poľa ležiaceho vo východnej časti údolia potoka, aj v listine z roku 1269 pri darovaní a ohraničení majetku ležiaceho takisto východne od potoka (Uličný 2014, s. 139)
1278 Najstaršia priama správa o dedine Ľubeľa, keď kráľ Ladislav IV. daroval Jánovi Gallikovi malú časť majetku, táto listina dokazuje, že Ľubeľa bola majetkom kráľa (Uličný 2014, s. 139)
pred 11. stor. Názov Ľubeľa pochádza z osobného či rodového mena Ľubeľa, tieto poznatky ako aj vývoj osídlenia v najbližšom okolí vedú k predpokladu, že Ľubeľa jestvovala pred 11. stor. a patrila k starobylým slovenským dedinám v Liptove, v ktorých sa vyvíjali a zanikli vzťahy rodovej spoločnosti (Uličný 2014, s. 140)
9. – 11. stor. Je pravdepodobné, že obyvatelia Ľubele zanechali sídlisko a keramiku na terase nad priľahlým brehom Váhu (Uličný 2014, s. 140)
13. – 14. stor. Najstaršou časťou ľubelského sídliska je nepochybne tá časť, ktorí pomenúvali Kráľovská Lehota (Uličný 2014, s. 140)
1339 Šľachtic Štefan daroval daroval kostolu Svätej Alžbety, ktorý dal postaviť, územný majetok ležiaci pri kostole (Uličný 2014, s. 140)
14. – 15. stor. Časť Ľubele a príslušné majetky patrili uhorskému kráľovi nepretržite aj v tomto období ako majetková súčasť panstvu hradu Liptov (Uličný 2014, s. 140)
tretia tretina 15. stor. Po zániku hradu Liptov bola majetkovou súčasťou hradu Likava (Uličný 2014, s. 140)
druhá pol. 16. stor. Ľubeľa patrila zemanom Palúdzkovcom (Uličný 2014, s. 140)
16. stor. Kráľovská Ľubeľa bola samostatnou obcou s vlastným richtárom, katastrom a názvom (Uličný 2014, s. 140)
1600 Kráľovská Ľubeľa mala trinásť zväčša želiarskych domov, staviská dvoch majerov, ale aj devätnásť opustených poddanských domov, resp. usadlostí (Uličný 2014, s. 140)
1717 Banskí podnikatelia začali zriaďovať v horách tamojšieho chotára bane, v ktorých baníci neskôr ťažili strieborné a antimónové rudy (Uličný 2014, s. 141)
druhá štvrtina 18. stor. Dedina sa výrazne zväčšovala (Uličný 2014, s. 141)
18. stor. a prvá pol. 19. stor. Zemepáni Kráľovskej Ľubele boli zemianske rodiny Revický, Rakovský, Oško aj iné, ktoré tam mali kúrie (Uličný 2014, s. 141)
1828 V Kráľovskej Ľubeli jestvovalo 75 obývaných domov, v ktorých žilo 601 dospelých obyvateľov, 563 rímskokatolíkov, 25 evanjelikov a 13 židov (Uličný 2014, s. 141)
13. a zač. 14. stor. Časť Ľubele a jej majetku získali postupne zemania, ktorým patrili aj blízke Kľačany, získali ho od kráľa Karola I. výmenou za majetok Likava (Uličný 2014, s. 141)
1584 Nachádzali sa tu dve kúrie (Uličný 2014, s. 141)
17. a 18. stor. Bývali tu aj iné zemianske rodiny. Zemianska Ľubeľa tvorila samostatnú obec, mala osobitný názov, vlastného richtára a samostatný chotár(Uličný 2014, s. 141)
1600 V Zemianskej Ľubeli stálo 15 sedliackych a želiarskych domov, ale aj dve zemianske kúrie, v jej susedstve bol aj kostol a fara (Uličný 2014, s. 141-142)
1771 Hospodárilo tu okolo 40 sedliackych domácností (Uličný 2014, s. 142)
18. stor. a prvá pol. 19. stor. Tamojšie majetky patrili jednej-dvom rodinám rodu Detrich (Uličný 2014, s. 142)
1828 V Zemianskej Ľubeli stálo 51 obývaných domov, v ktorých žilo 444 dospelých obyvateľov, 431 rímskokatolíkov, 11 evanjelikov a 2 židia (Uličný 2014, s. 142)
prvá pol. 19. stor. Zemianska Ľubeľa bola stredne veľkou dedinou, mala poddanské a zemianske obyvateľstvo a bola menšou dedinou ako susedná Kráľovská Ľubeľa (Uličný 2014, s. 142)