1352 Vznik najstaršej zachovanej priamej správy o tejto dedine (Uličný 2014, s. 215)
koniec 13., zač. 14. stor. Vznik Veternej Poruby možno predpokladať za účasti šoltýsa, patrila k skupine nových liptovských dedín, ktorých obyvatelia využívali možnosti zákupného práva (Uličný 2014, s. 215)
1352 Od tohto roku a ešte aj v 16. – 19. stor. nepretržite vo vlastníctve zemanov Okoličnianskovcov (Uličný 2014, s. 215)
16. – 17. stor. Veterná Poruba a blízka dedina Svätý Štefan, či Štefanka tvorili jednu obec, mali spoločného richtára, spoločne im vyrubovali povinnosti zemepánom aj daň kráľovi (Uličný 2014, s. 215)
1600 Obe sídliská pozostávali zo 16 obývaných poddanských a 6 opustených domov, stáli tu aj majerské budovy a jedna kúria miestneho zemana (Uličný 2014, s. 215)
1770 Počet domácností bol 22 (Uličný 2014, s. 215)
18. stor. a prvá tretina 19. stor. V tamojšej kúrii žili jedna až tri domácnosti zemanov z rodu Podhoranský (Uličný 2014, s. 215)
1828 Vo Veternej Porube stálo 37 obývaných domov, v ktorých žilo 356 dospelých obyvateľov, 341 evanjelikov a 15 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 216)
prvá pol. 19. stor. Veterná Poruba bola už stredne veľkou dedinou, pričom v nej bývalo najmä poddanské obyvateľstvo a len málo zemanov (Uličný 2014, s. 216)