1874 – 7. júla V. Majláth objavil v chotári Liptovskej Teplej v polohe Turnisko (hon) stopy „pohanského hradu“. V múzeu v Ondrašovej boli uložené bronzové predmety (Majláth 1876).

1978 – Pri stavbe rodinného domu L. Sališa v Liptovskej Teplej, v časti Hlinisko (Otoček), sa našlo veľké množstvo včasnostredovekého materiálu datovaného do obdobia 10.–11. stor. (Hanuliak 1999,  58).

1979 – Vo februári Ľ. Sališ z Liptovskej Teplej oznámil narušenie archeologického náleziska v Madočanoch výkopom pre potrubie plynovodu. L. Veliačik následne zdokumentoval len zasypanú plochu a zozbieral keramický materiál. Podľa informácie Ľ. Sališa šlo o dva zahĺbené objekty, z ktorých pochádza pomerne málo vyskytujúci sa keramický materiál staršej fázy lužickej k. (Veliačik 1980,  246).

1984– do LM v Ružomberku R. Halička, občan Liptovskej Teplej, odovzdal väčší počet keramických zlomkov, ktoré objavil pri kopaní ryhy na vodovod na pravej terase potoka Teplianka v k. ú. obce Liptovská Teplá, v polohe Hlboká cesta. Keramické nálezy patria do neskorej fázy badenskej k. (Struhár1999, s. 157).

Liptovská Teplá. Turnisko-hon. V chotári Teplej bronzy, stopy pohanského hradu. Múzeum v Ondrašovej, 7. júla 1874;