Slivka 1975a – Slivka, Michal: Súpis archeologických lokalít Liptova (okres Liptovský Mikuláš). Bratislava 1975. Nepublikovaný rukopis.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.